Văn bản khác 06/CTrHĐ-UBND

Chương trình hành động 06/CTrHĐ-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 73/NQ-CP về thực hiện Nghị quyết 60/2018/QH14 về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do tỉnh Yên Bái ban hành

Nội dung toàn văn Chương trình hành động 06/CTrHĐ-UBND 2019 chính sách pháp luật quản lý sử dụng vốn tỉnh Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CTrHĐ-UBND

Yên Bái, ngày 04 tháng 11 năm 2019

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 73/NQ-CP NGÀY 23/9/2019 CỦA CHÍNH PHỦ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 60/2018/QH14 NGÀY 15/6/2018 CỦA QUỐC HỘI VỀ TIẾP TỤC HOÀN THIỆN VÀ ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP VÀ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC.

Thực hiện Nghị quyết s73/NQ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ vthực hiện Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (sau đây gọi là Nghị quyết số 73/NQ-CP), y ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP , nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Thực hiện có hiệu lực, hiệu quả chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và c phn hóa doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới nhằm tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Đảng lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sdụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vn nhà nước tại doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý.

2. Yêu cầu

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp theo Nghị quyết số 73/NQ-CP .

- Xác định rõ nhiệm vụ của các ngành, các cấp; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp, cphần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về quản lý doanh nghiệp nhà nước

Tuyên truyền, phổ biến và quán triệt đầy đủ các chính sách của Nhà nước và của tỉnh trong công tác quản lý doanh nghiệp nhà nước; quản lý người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đến các cơ quan, địa phương và các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh quản lý.

2. Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

- Quản lý, giám sát chặt chẽ việc huy động, sử dụng vốn của doanh nghiệp nhà nước, nhất là việc vay nợ, huy động vốn, thực hiện các dự án đầu tư, nguồn vốn mua, bán, sáp nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy chế giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả và xếp loại, công khai thông tin tài chính đối với các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước tại địa phương.

- Ban hành Quy chế nội bộ về thực hiện quyền, trách nhiệm đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của y ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

- Xây dựng phương án sắp, xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý theo từng thời kỳ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các phương án sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước theo phương án và danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong quản lý vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp; khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý vừa qua; xử lý kịp thời các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp.

- Xử lý các doanh nghiệp vi phạm pháp luật, để thất thoát, lãng phí vốn, tài sản nhà nước, các dự án đầu tư chậm tiến độ, kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài.

- Hoàn thành việc bàn giao phần vốn nhà nước còn lại tại các công ty cổ phần về cơ quan có thẩm quyền được giao quản lý vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp (Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước - SCIC) theo đúng tinh thần Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phn hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý rà soát diện tích đất đang quản lý trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Xác định giá đất cụ thể phù hợp với quy định của Luật Đất đai để xác định đúng giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp khi thực hiện cổ phần hóa; tính đúng, tính đủ tiền thuê đất của doanh nghiệp, tránh thất thu cho ngân sách nhà nước.

- Quản lý chặt chẽ, tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp sau cổ phần hóa, bo đảm tuân thủ phương án sử dụng đất đã được phê duyệt trong phương án cổ phần hóa doanh nghiệp.

- Chỉ đạo rà soát toàn bộ các phương án sử dụng đất đã được phê duyệt cho các doanh nghiệp cổ phần hóa, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với trường hp được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thay đổi so với phương án đã được phê duyệt.

- Chỉ đạo rà soát để xem xét, phê duyệt phương án sử dụng đất đối với các doanh nghiệp thuộc đối tượng phải cổ phần hóa nhưng chưa được phê duyệt phương án sử dụng đất và các doanh nghiệp đã cổ phần hóa nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sử dụng đất cho phù hợp với quy định tại Luật Đất đai hiện hành. Trường hợp phương án sử dụng đất của doanh nghiệp đề xuất chưa phù hợp với quy hoạch, mục đích sử dụng đất, ngành nghề kinh doanh và pháp luật về đất đai hiện hành thì doanh nghiệp phải trả lại cho Nhà nước để sử dụng vào mục đích khác.

- Nghiêm túc thực hiện quy định của pháp luật đất đai về thu hồi đất đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai.

- Hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp cổ phần hóa theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

3. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý trách nhiệm

- Thường xuyên rà soát, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu trong việc để xảy ra các vi phạm trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại doanh nghiệp.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện vi phạm và có biện pháp xử lý, khắc phục những vi phạm của doanh nghiệp; thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát vốn, tài sản nhà nước; báo cáo cấp có thm quyền để có chế tài xử lý đối với các trường hợp không thực hiện, chậm thực hiện kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm toán.

4. Công tác tổng hợp, báo cáo

- Tổng kết, đánh giá và tập trung hoàn thành mục tiêu cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước theo đúng lộ trình và quy định của pháp luật, bảo đảm các nguyên tắc và cơ chế thị trường; minh bạch, công khai thông tin; xem xét cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn trong xử lý các vấn đề về tài chính, đất đai, lao động, chính sách khoa học, công nghệ,... nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của một số doanh nghiệp đã cơ cấu lại nhưng tình hình sản xuất, kinh doanh còn chưa khả quan; áp dụng biện pháp giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật, nhất là doanh nghiệp nhà nước lâm vào tình trạng giải thể, phá sản mà không có phương án cơ cấu lại khả thi.

- Tổng hợp, đánh giá việc cổ phần hóa, thoái vốn, chuyển đổi mô hình tại doanh nghiệp, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích liên quan đến các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội.

(Nhiệm vụ của các ngành, địa phương, đơn vị và các doanh nghiệp được phân công chi tiết tại phụ lục kèm theo)

III. TỔ CHỨC VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Các sở ngành, địa phương triển khai các giải pháp, nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền phù hợp vi điều kiện thực tế của tng ngành, lĩnh vực, địa phương.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan định kỳ trước ngày 25 tháng 3 hàng năm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả, tiến độ thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp trước 31 tháng 3 hàng năm.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái và các cơ quan, địa phương làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận xã hội, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, nỗ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

4. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể trong Chương trình hành động, các cơ quan, địa phương chủ động đề xuất, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài ch
ính, Bộ KH&ĐT;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
- TT. T
nh ủy;
- TT. HĐND t
nh;
- Ch
tịch UBND tnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND t
nh;
- Các s
, ban, ngành của tnh;
- UBND c
ác huyện, TX, TP;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

PHỤ LỤC:

MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND TỈNH YÊN BÁI
(Kèm theo
Chương trình hành đng số 06/CTrHĐ-UBND ngày 04/11/2019 của UBND tỉnh Yên Bái)

Stt

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HP

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

SẢN PHẨM

I

Ban hành văn bản của tỉnh về quản lý doanh nghiệp nhà nước

 

 

 

 

1

Ban hành Quy chế nội bộ về thực hiện quyền, trách nhiệm đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp thuộc tnh qun lý

SKế hoạch và Đầu tư

Các sthành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN tnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Năm 2019

Quyết định của UBND tnh ban hành Quy chế nội bộ về thực hiện quyền, trách nhiệm đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp thuộc tnh quản lý

II

Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

 

 

 

 

1

Xây dựng phương án sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (công ty TNHH một thành viên hoạt động lĩnh vực thủy lợi) thuộc tnh quản lý trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Trình Thủ tướng Chính phủ điều chnh phương án cổ phần hóa các công ty lâm nghiệp; đề nghị để lại Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Yên Bái thoái vốn tại tnh và điều chnh thời gian thoái vốn của công ty cho phù hợp với thực tế

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sthành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN tnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý

2019-2020

- Phương án sắp xếp, cơ cấu lại DNNN được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Báo cáo UBND tnh phương án thoái vốn nhà nước Công ty cổ phần Cấp nước và xây dựng Yên Bái

2

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các phương án sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn các doanh nghiệp theo phương án và danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

SKế hoạch và Đầu tư

Các sthành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN tnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tnh; các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý

2019-2020

- Trình UBND tnh phê duyệt phương án cổ phần hóa các công ty lâm nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Trình UBND tnh phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước Công ty cổ phần Cấp nước và xây dựng Yên Bái theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

3

Hoàn thành việc bàn giao phần vốn nhà nước còn lại tại Công ty cổ phần Xây dựng đường bộ I Yên Bái và Công ty cổ phần Xây dựng đường bộ II Yên Bái về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)

S Tài chính

Các s: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải và các doanh nghiệp thuộc đối tượng chuyển về SCIC

Tháng 12/2019

Các quyết định bàn giao phần vốn nhà nước về SCIC

4

Rà soát diện tích đất đang quản lý trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các s, ngành, đơn vị có liên quan

2019-2020

Diện tích đất của doanh nghiệp nhà nước được rà soát, gửi UBND tỉnh phê duyệt cấp giấy chng nhận quyền sử dụng đất

5

Rà soát toàn bộ các phương án sử dụng đất đã được phê duyệt cho các doanh nghiệp cổ phần hóa; các phương án sử dụng đất đối với các doanh nghiệp thuộc đối tượng phải cổ phần hóa nhưng chưa được phê duyệt phương án sử dụng đất và các doanh nghiệp đã cổ phần hóa nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sử dụng đất, báo cáo Ủy ban nhân dân tnh phê duyệt phương án sử dụng đất của các doanh nghiệp chưa được phê duyệt; đề xuất xlý các trường hợp sử dụng đt khác với phương án đã được phê duyệt

STài nguyên và Môi trường

Các s, ngành, đơn vị có liên quan

2019 - 2020

Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án sdụng đất của các doanh nghiệp chưa được phê duyệt; đề xuất xlý các trường hợp sử dụng đất khác với phương án đã được phê duyệt.

6

Theo dõi, tng hợp và kiến nghị áp dụng các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ liên tục, nhất là doanh nghiệp nhà nước lâm vào tình trạng giải thể, phá sản.

S Tài chính

SKế hoạch và Đầu tư và các sở ngành khác liên quan

2020 - 2020

Báo cáo Ủy ban nhân dân tnh

5

Rà soát toàn bộ các phương án sử dụng đất đã được phê duyệt cho các doanh nghiệp cổ phần hóa; các phương án sử dụng đất đối với các doanh nghiệp thuộc đối tượng phải cổ phần hóa nhưng chưa được phê duyệt phương án sử dụng đất và các doanh nghiệp đã cổ phần hóa nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sử dụng đất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án sử dụng đất của các doanh nghiệp chưa được phê duyệt; đề xuất xử lý các trường hợp sử dụng đất khác với phương án đã được phê duyệt

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các s, ngành, đơn vị có liên quan

2019 - 2020

Báo cáo Ủy ban nhân dân tnh phê duyệt phương án sử dụng đất của các doanh nghiệp chưa được phê duyệt; đề xuất xử lý các trường hợp sử dụng đất khác với phương án đã được phê duyệt.

III

Công tác tổng hợp, báo cáo

 

 

 

 

1

Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, chuyển đổi mô hình tại doanh nghiệp, cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích, dịch vụ liên quan đến các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội; kiến nghị các giải pháp đẩy mạnh công tác cổ phn hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính và các s ngành khác liên quan.

2019 - 2020

Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh

2

Kiến nghị, đề xuất áp dụng biện pháp giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật, nhất là doanh nghiệp nhà nước lâm vào tình trạng giải thể, phá sản mà không có phương án cơ cấu lại khả thi

S Tài chính

SKế hoạch và Đầu tư và các s ngành khác liên quan.

2020 - 2020

Báo cáo Ủy ban nhân dân tnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/CTrHĐ-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu06/CTrHĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2019
Ngày hiệu lực04/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(05/12/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/CTrHĐ-UBND

Lược đồ Chương trình hành động 06/CTrHĐ-UBND 2019 chính sách pháp luật quản lý sử dụng vốn tỉnh Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chương trình hành động 06/CTrHĐ-UBND 2019 chính sách pháp luật quản lý sử dụng vốn tỉnh Yên Bái
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu06/CTrHĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýNguyễn Chiến Thắng
        Ngày ban hành04/11/2019
        Ngày hiệu lực04/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (05/12/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chương trình hành động 06/CTrHĐ-UBND 2019 chính sách pháp luật quản lý sử dụng vốn tỉnh Yên Bái

           Lịch sử hiệu lực Chương trình hành động 06/CTrHĐ-UBND 2019 chính sách pháp luật quản lý sử dụng vốn tỉnh Yên Bái

           • 04/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực