Văn bản khác 02/CTr/BGDĐT-TWHLHPNVN

Chương trình phối hợp số 02/CTr/BGDĐT-TWHLHPNVN về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong ngành giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trương ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Chương trình phối hợp 02/CTr/BGDĐT-TWHLHPNVN đẩy mạnh thực hiện NQ 11 công tác phụ nữ đẩy mạnh công nghiệp hiện đại hóa giáo dục


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – TRUNG ƯƠNG HỘI LHPNVN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 02/CTr/BGDĐT-TWHLHPNVN

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2009

 

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CÔNG TÁC PHỤ NỮ THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Để đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam thống nhất ban hành Chương trình phối hợp hoạt động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW trong ngành Giáo dục giai đoạn 2009-2013 với các nội dung cơ bản sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam huy động các nguồn lực (nhân lực và hệ thống tổ chức, cơ sở vật chất) của mình cùng phối hợp đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết số 11-NQ/TW đã đề ra, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nữ nhà giáo, tập trung xây dựng trí thức nữ tương xứng với quy mô, vai trò đội ngũ nữ cán bộ, nhà giáo toàn ngành Giáo dục. Phấn đấu trong thời gian tới phụ nữ ngành Giáo dục đóng góp nhiều hơn cho xã hội, gia đình và Ngành góp phần phát triển giáo dục Việt Nam đạt trình độ của khu vực và trên thế giới.

2. Phát huy tiềm năng của lực lượng phụ nữ ngành Giáo dục và thế mạnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam để có kế hoạch chỉ đạo, theo dõi, đảm bảo sự phối hợp thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả các nội dung của Chương trình phối hợp.

II. NỘI DUNG

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động thực hiện các mục tiêu, giải pháp của Nghị quyết 11-NQ/TW.

- Đối với Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam:

+ Phối hợp tổ chức bồi dưỡng kiến thức nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về giới, luật pháp về bình đẳng giới như Luật bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ cho đối tượng là Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành giáo dục của Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đại học Quốc gia, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và đơn vị trực thuộc Bộ; thời gian hoàn thành từ nay cho đến hết năm 2010.

+ Phối hợp tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/2010.

+ Phối hợp tổ chức, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị trong ngành giáo dục đến năm 2013.

- Đối với ngành Giáo dục:

+ Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tốt công tác tuyên truyền vận động nữ cán bộ, giáo viên thông qua các sự kiện chính trị, các cuộc gặp mặt nữ cán bộ, giáo viên xuất sắc tiêu biểu hàng năm, các hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Phối hợp với Công đoàn ngành tổ chức tốt Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2005 – 2009 quy mô toàn ngành Giáo dục.

+ Lồng ghép nội dung giáo dục về giới; Luật Bình đẳng giới vào chương trình của các cấp học, bậc học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

2. Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và ngành Giáo dục phát động.

Ngành Giáo dục phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đẩy mạnh hưởng ứng các phong trào thi đua do Hội và Ngành phát động, trong đó tập trung vào các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” do Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X phát động; phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa”, phấn đấu đạt chuẩn mực người phụ nữ ngành Giáo dục. Định kỳ 2 năm một lần tổ chức gặp mặt biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua.

3. Công tác cán bộ nữ

- Đối với Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam:

+ Phối hợp với ngành Giáo dục giám sát việc thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, chính quyền.

+ Động viên khen thưởng kịp thời đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao trình độ. Quan tâm đặc biệt tới đối tượng là nữ nhà giáo ở vùng sâu, xa, khó khăn và nữ sinh viên.

+ Phối hợp chỉ đạo và tổ chức Hội thảo dành cho cán bộ lãnh đạo nữ cấp Bộ, Sở, lãnh đạo nữ các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và đơn vị trực thuộc tạo ra diễn đàn của phụ nữ làm công tác lãnh đạo, quản lý ngành Giáo dục với công tác cán bộ nữ thời kỳ hội nhập.

- Đối với ngành Giáo dục

+ Toàn ngành giáo dục phấn đấu đến năm học 2010-2011:

Trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Sở và các đơn vị trực thuộc Sở: phải có ít nhất 01 đồng chí là nữ.

Trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Bộ và các Đại học Quốc gia và các đại học, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và đơn vị trực thuộc Bộ: phải có ít nhất 01 đồng chí là nữ.

+ Phấn đấu nữ nhà giáo công tác 3 năm ở miền núi, vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn nếu có nguyện vọng phải được luân chuyển về vùng thuận lợi.

+ Phối hợp nghiên cứu đề xuất, ban hành chính sách, tạo mọi điều kiện cho phụ nữ nhà giáo đi học tập nâng cao trình độ, thu hút cán bộ nữ có trình độ cao vào làm việc tại các cơ sở giáo dục.

4. Tăng cường hoạt động Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp

+ Hàng năm hai bên phối hợp kiểm tra, đánh giá hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ cấp Bộ, Sở, các Đại học Quốc gia, đại học, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các đơn vị trực thuộc Bộ. Thời gian kiểm tra: tháng 10 hàng năm.

+ Hàng năm, hai bên tổ chức được ít nhất 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức hoặc tổ chức giao lưu học hỏi kinh nghiệm cho cán bộ Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cấp Bộ, Sở trở lên (thông qua chương trình các dự án, đề án của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và ngành Giáo dục).

+ Vào đầu năm học ngành Giáo dục phải có văn bản hướng dẫn hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ gửi các cơ sở giáo dục.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo thẩm quyền, chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện Chương trình này. Hàng năm Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức họp giao ban để trao đổi thông tin và thống nhất chỉ đạo thực hiện vào đầu quý IV. Đến năm học 2012-2013 sẽ tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các nội dung mà Chương trình phối hợp hoạt động đã đề ra, tiếp tục đẩy mạnh sự phối hợp lên một tầm cao mới, thực hiện tốt mục tiêu đến năm 2020 mà Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị đã đề ra.

2. Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp trong hệ thống theo dõi, chỉ đạo, báo cáo kết quả, đề nghị khen thưởng và những đề xuất về lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo vào dịp tổng kết năm học để có sự động viên, rút kinh nghiệm kịp thời, hiệu quả.

3. Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch chỉ đạo, theo dõi hoạt động của Ngành, của Hội đảm bảo sự phối hợp thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả Chương trình phối hợp hoạt động.

4. Căn cứ Chương trình phối hợp hoạt động, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, các sở giáo dục và đào tạo, Đại học Quốc gia và đơn vị trực thuộc Bộ có kế hoạch tổ chức thực hiện các nội dung Chương trình phối hợp. Định kỳ tháng 11 hàng năm Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các đơn vị báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam kết quả thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động của đơn vị.

5. Trong năm học 2008 – 2009 Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung phối hợp chỉ đạo cơ sở tổ chức các hoạt động cơ bản sau đây:

+ Tháng 3/2009: Tuần lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; Phối hợp tổ chức tập huấn Luật phòng chống bạo lực gia đình cho cán bộ Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, cán bộ nữ công, cán bộ công đoàn cấp Bộ, Sở, các Đại học Quốc gia, đại học, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và đơn vị trực thuộc Bộ.

+ Tháng 11/2009: Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” toàn ngành.

+ Tháng 12/2009 Sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động.

Chương trình này được triển khai thực hiện thống nhất kể từ ngày ký ở các cơ sở giáo dục trong toàn ngành Giáo dục; các tổ chức của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
TRUNG ƯƠNG HỘI LHPNVN
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Ái Nhiên

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Vinh Hiển

 

Nơi nhận:
- TTg Chính phủ (để báo cáo);
- Các Ban Trung ương Đảng (để báo cáo);
- Ủy ban Quốc gia VSTBPN (để báo cáo);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Trung ương HLHPNVN;
- CĐ ngành GDVN;
- Lưu VT, BVSTBPN.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/CTr/BGDĐT-TWHLHPNVN

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu02/CTr/BGDĐT-TWHLHPNVN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/01/2009
Ngày hiệu lực02/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/CTr/BGDĐT-TWHLHPNVN

Lược đồ Chương trình phối hợp 02/CTr/BGDĐT-TWHLHPNVN đẩy mạnh thực hiện NQ 11 công tác phụ nữ đẩy mạnh công nghiệp hiện đại hóa giáo dục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chương trình phối hợp 02/CTr/BGDĐT-TWHLHPNVN đẩy mạnh thực hiện NQ 11 công tác phụ nữ đẩy mạnh công nghiệp hiện đại hóa giáo dục
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu02/CTr/BGDĐT-TWHLHPNVN
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo, Trương ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
        Người kýNguyễn Vinh Hiển, Hoàng Thị Ái Nhiên
        Ngày ban hành02/01/2009
        Ngày hiệu lực02/01/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chương trình phối hợp 02/CTr/BGDĐT-TWHLHPNVN đẩy mạnh thực hiện NQ 11 công tác phụ nữ đẩy mạnh công nghiệp hiện đại hóa giáo dục

              Lịch sử hiệu lực Chương trình phối hợp 02/CTr/BGDĐT-TWHLHPNVN đẩy mạnh thực hiện NQ 11 công tác phụ nữ đẩy mạnh công nghiệp hiện đại hóa giáo dục

              • 02/01/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/01/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực