Văn bản khác 12/CTrPH-MTTW-BVHTTDL

Chương trình phối hợp 12/CTrPH-MTTW-BVHTTDL chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chương trình phối hợp 12/CTrPH-MTTW-BVHTTDL thực hiện nâng cao chất lượng đã được thay thế bởi Chương trình 1376/CTrPH-BVHTTDL-MTTW 2020 xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở nông thôn mới và được áp dụng kể từ ngày 07/04/2020.

Nội dung toàn văn Chương trình phối hợp 12/CTrPH-MTTW-BVHTTDL thực hiện nâng cao chất lượng


BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 12/CTrPH-MTTW-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2011

 

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở KHU DÂN CƯ” TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Thực hiện Chỉ thị số 1869/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới;

Căn cứ Quyết định số 1610/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020;

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký kết Chương trình phối hợp chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới, với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới (dưới đây gọi tắt là Cuộc vận động) gắn với xây dựng nông thôn mới; xây dựng đô thị văn minh; xây dựng gia đình văn hóa; thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa và tương đương.

2. Tăng cường sự thống nhất chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động; nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; hiệu lực quản lý của các cấp chính quyền; phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch các cấp và ý thức chủ động, tích cực của người dân ở khu dân cư tham gia Cuộc vận động.

3. Phối hợp chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động thường xuyên, có kế hoạch, thiết thực, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn Cuộc vận động ở các khu vực, vùng miền; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động.

II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

1. Thực hiện nội dung của Cuộc vận động

Điều chỉnh 06 nội dung Cuộc vận động thành 05 nội dung Cuộc vận động cho phù hợp với 05 tiêu chuẩn công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương theo Luật Thi đua, Khen thưởng, cụ thể:

a) Đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh:

Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, giúp nhau phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, phấn đấu không còn hộ đói, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp. Vận động các nguồn lực đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng; tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng cơ giới hoá nông nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ, đa dạng hoá ngành nghề, bảo tồn và phát triển ngành nghề, làng nghề truyền thống;

b) Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; chăm lo sự nghiệp giáo dục; chăm sóc sức khỏe, thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình:

Mọi người, mọi nhà tích cực thực hiện nếp sống văn hoá; ứng xử văn minh; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của các vùng, miền; thực hiện theo quy ước, hương ước về việc cưới, việc tang và lễ hội; bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Vận động nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ các công trình văn hoá lịch sử, thể thao, vui chơi, giải trí, từng bước nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa của mỗi người dân. Thường xuyên chăm lo sức khoẻ, thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hoá gia đình;

c) Đoàn kết xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp:

Đảm bảo vệ sinh môi trường, cùng nhà nước xây dựng, bảo vệ, cải tạo nâng cấp hệ thống cấp thoát nước, các điểm thu gom, xử lý rác thải, trồng cây xanh; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; không đổ rác phế thải sai quy định; duy trì các hoạt động giữ gìn vệ sinh làm sạch đẹp khang trang phố phường, đường làng, ngõ xóm;

d) Đoàn kết phát huy dân chủ, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh:

 Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; giữ gìn kỷ cương, mọi người sống và làm việc theo pháp luật, theo quy ước, hương ước của cộng đồng; phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, an ninh, trật tự xã hội, bảo đảm an toàn giao thông. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận và cộng đồng ở khu dân cư. Góp sức xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân; kịp thời phản ánh những kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân để cấp có thẩm quyền giải quyết;

đ) Đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng; phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Tương thân, tương ái”:

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, chăm sóc các gia đình chính sách, người có công. Thực hiện tốt công tác nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, người bị nhiễm chất độc da cam-đioxin, người già yếu không nơi nương tựa, người có hoàn cảnh khó khăn.

2. Thống nhất hoạt động của Ban Chỉ đạo và Ban vận động

a) Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở các cấp thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (dưới đây viết tắt là Ban Chỉ đạo) và Ban vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (dưới đây viết tắt là Ban vận động), thống nhất chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động; tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động;

b) Ở khu dân cư: Củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban vận động hiện có; Trưởng Ban công tác Mặt trận làm Trưởng Ban vận động; trực tiếp chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Cuộc vận động; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Cuộc vận động;

c) Trên cơ sở thực tiễn hoạt động của Ban Chỉ đạo và Ban vận động các cấp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ xem xét việc thống nhất về tổ chức Ban Chỉ đạo, Ban vận động, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

3. Thống nhất thực hiện danh hiệu thi đua trong Cuộc vận động

a) Danh hiệu “Gia đình văn hóa” do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (dưới đây gọi chung là cấp xã) công nhận hàng năm;

b) Danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương (gọi chung là khu dân cư văn hóa) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thành phố, thị xã thuộc tỉnh/thành phố (dưới đây gọi chung là cấp huyện) công nhận và công nhận lại, 03 năm một lần.

4. Phối hợp tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện Cuộc vận động

a) Bằng nhiều hình thức phong phú tuyên truyền về vị trí, tầm quan trọng của Cuộc vận động; phổ biến 05 nội dung của Cuộc vận động; tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tiêu chuẩn công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; tiêu chuẩn xây dựng đô thị văn minh; tiêu chuẩn công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, đến từng người, từng gia đình, từng khu dân cư biết và thực hiện;

b) Xây dựng, duy trì hoạt động và phát huy vai trò của các tổ chức tự quản cộng đồng ở khu dân cư; các hình thức thu hút, tập hợp và đoàn kết các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện Cuộc vận động, phù hợp với đặc điểm, tình hình ở từng địa phương, cơ sở;

c) Tập huấn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng tuyên truyền vận động quần chúng; kỹ năng quản lý và tổ chức các hoạt xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn khu dân cư cho Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư;

d) Hằng năm tổ chức các cuộc kiểm tra thực hiện Cuộc vận động của Ban vận động cấp trên đối với Ban vận động cấp dưới;

đ) Mở chuyên mục “Thực hiện Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trong giai đoạn mới” trên Báo Đại đoàn kết và Báo Văn hóa;

e) Xây dựng mô hình điểm về triển khai thực hiện Cuộc vận động; sơ kết, tổng kết đánh giá, đúc rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến thực hiện Cuộc vận động;

g) Tổ chức điều tra xã hội học; khảo sát, nghiên cứu, đánh giá thực trạng; tổng kết lý luận và thực tiễn về Cuộc vận động.

5. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn khu dân cư

Hằng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch các cấp phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao ở khu dân cư, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

a) Tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân ở khu dân cư thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

b) Xây dựng, duy trì phong trào văn nghệ quần chúng; bảo tồn các loại hình sinh hoạt văn nghệ dân gian truyền thống của địa phương; xây dựng và phát triển phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”;

c) Tổ chức giao lưu, liên hoan văn nghệ quần chúng; thi đấu các môn thể thao nhân dịp chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của dân tộc và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư vào ngày 18 tháng 11 hằng năm;

d) Vận động cán bộ và nhân dân ở khu dân cư tự nguyện đóng góp xây dựng Nhà Văn hóa-Khu thể thao thôn ở khu dân cư; tích cực tham gia các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư;

đ) Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng; phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; các kiến thức khoa học-kỹ thuật góp phần nâng cao dân trí.

6. Bình xét, công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa

a) Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư tổ chức việc đăng ký, bình bầu và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận “Gia đình văn hóa”; tổ chức công bố và biểu dương gia đình văn hóa vào “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (ngày 18 tháng 11 hằng năm);

b) Hằng năm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã chủ trì việc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chuẩn công nhận khu dân cư văn hóa; làm cơ sở để Ban Chỉ đạo cấp huyện kiểm tra công nhận, cộng nhận lại khu dân cư văn hóa;

c) Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện tổ chức kiểm tra công nhận, công nhận lại khu dân cư văn hóa; tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo cấp huyện xét và đề nghị công nhận, công nhận lại khu dân cư văn hóa;

d) Phòng Văn hóa-Thông tin thống nhất với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và bộ phận thi đua, khen thưởng cùng cấp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xét và ra quyết định công nhận, công nhận lại khu dân cư văn hóa.

7. Sơ kết, tổng kết và khen thưởng

a) Sơ kết Cuộc vận động hằng năm và 03 năm ở các cấp; tổng kết 05 năm thực hiện Cuộc vận động, theo kế hoạch hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

b) Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện Cuộc vận động theo phân cấp quản lý:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phối hợp với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các ngành, đoàn thể liên quan cùng cấp, đề xuất các hình thức khen thưởng trong Cuộc vận động ở các cấp;

- Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn việc khen thưởng trong Cuộc vận động; khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng trong Cuộc vận động.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

a) Ở Trung ương:

- Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

+ Chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo thẩm quyền; trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động; đề xuất chủ trương, chính sách, pháp luật; cơ chế quản lý, hỗ trợ đầu tư và các giải pháp huy động các nguồn lực thực hiện Cuộc vận động;

+ Chủ trì tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết; các cuộc họp giao ban của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các địa phương về thực hiện Cuộc vận động;

+ Chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì triển khai thực hiện Cuộc vận động; tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo Cuộc vận động.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

+ Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức các hoạt động chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động ở Trung ương;

+ Chỉ đạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch các cấp phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp triển khai thực hiện Cuộc vận động; đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra thực hiện Cuộc vận động; hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng đời sống văn hóa; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn ở khu dân cư và nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa;

b) Ở địa phương:

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh), trên cơ sở Chương trình phối hợp này và sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Cuộc vận động; tổ chức thực hiện tốt Chương trình phối hợp đã ký kết, trong đó:

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh chủ trì phối hợp với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện Cuộc vận động; thực hiện quy trình, thủ tục công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, sơ kết, tổng kết Cuộc vận động trên địa bàn; tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động;

- Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp tỉnh chủ trì phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền văn hóa; tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng tổ chức xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư cho cán bộ văn hóa-xã hội và Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở; tổ chức và hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn khu dân cư.

2. Công tác phối hợp thực hiện

a) Trong quá trình chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp đề xuất Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chính quyền các cấp tạo cơ chế phù hợp, thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức thực hiện tốt Cuộc vận động trong giai đoạn mới;

 b) Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, thực hiện các nội dung cụ thể nêu trong Chỉ thị 1869/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;

c) Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào Chương trình phối hợp này, chỉ đạo cụ thể thực hiện Cuộc vận động; hỗ trợ ngân sách Nhà nước ở địa phương thực hiện Cuộc vận động theo quy định của pháp luật; có chính sách cụ thể thu hút các nguồn lực xã hội hóa tham gia thực hiện Cuộc vận động.

3. Phối hợp các nguồn lực

a) Đảm bảo đầu tư ngân sách Nhà nước:

- Kinh phí thực hiện Cuộc vận động theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 02/2002/TTLT/BTC-MTTW ngày 10 tháng 11 năm 2002 và Thông tư số 160/2010/TT-BTC ngày 19 tháng 10 năm 2010 về công tác quản lý tài chính thực hiện Cuộc vận động;

- Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia do Mặt trận tổ quốc Việt Nam phối hợp thực hiện trên địa bàn cấp xã: Chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm; Chương trình môi trường nông thôn; Chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình; Chương trình phòng chống HIV/AIDS; Chương trình bảo đảm an toàn giao thông;

- Kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;

- Kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp, theo Thông tư Liên tịch số 31/TTLT/BTC-BVHTT ngày 07 tháng 4 năm 2006 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp;

b) Kinh phí xã hội hóa từ nguồn đóng góp tự nguyện của nhân dân; tài trợ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

4. Họp giao ban, báo cáo

a) Họp giao ban:

- Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp một năm một lần;

- Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp tỉnh họp giao ban tại 02 khu vực (phía Bắc và phía Nam) một năm một lần;

b) Báo cáo:

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp tỉnh thống nhất, báo cáo tình hình thực hiện Cuộc vận động về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào cuối Quý II và Quý IV hằng năm;

- Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan ở Trung ương một năm một lần vào cuối Quý IV hàng năm.

5. Giao Ban Phong trào Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Cục Văn hóa cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Giúp Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình phối hợp này;

b) Ủy quyền kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện Chương trình phối hợp này;

c) Tổng hợp các ý kiến phản ánh của địa phương về những nội dung nêu trong Chương trình phối hợp cần sửa đổi, bổ sung phù hợp./.

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ
Vũ Trọng Kim

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông,
Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thành viên Ban vận động Trung ương Cuộc vận động TDĐKXDĐSVHOKDC;
- Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào TDĐKXDĐSVH;
- HĐND, UBND, BCĐ, BVĐ, MTTQ, Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ quan, đơn vị, ban thuộc MTTQ và Bộ VHTTDL;
- Lưu: VP cơ quan TW MTTQ và Bộ VHTTDL, NTH (1.000).

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/CTrPH-MTTW-BVHTTDL

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu12/CTrPH-MTTW-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2011
Ngày hiệu lực29/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/CTrPH-MTTW-BVHTTDL

Lược đồ Chương trình phối hợp 12/CTrPH-MTTW-BVHTTDL thực hiện nâng cao chất lượng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chương trình phối hợp 12/CTrPH-MTTW-BVHTTDL thực hiện nâng cao chất lượng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu12/CTrPH-MTTW-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Vũ Trọng Kim, Hoàng Tuấn Anh
        Ngày ban hành29/09/2011
        Ngày hiệu lực29/09/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chương trình phối hợp 12/CTrPH-MTTW-BVHTTDL thực hiện nâng cao chất lượng

          Lịch sử hiệu lực Chương trình phối hợp 12/CTrPH-MTTW-BVHTTDL thực hiện nâng cao chất lượng