Văn bản khác 249/CTPH

Chương trình phối hợp số 249/CTPH về việc tăng cường mối quan hệ chặt chẽ trong công tác dân tộc giữa Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Dân tộc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X, các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc do Ủy ban Dân tộc và Ban Dân vận Trung ương ban hành

Nội dung toàn văn Chương trình phối hợp 249/CTPH tăng cường mối quan hệ công tác dân tộc Ban Dân vận TƯ Ủy ban NQ10 chính sách pháp luật


BAN DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG-ỦY BAN DÂN TỘC
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số 249/CTPH

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2006

 

CHƯƠNG TRÌNH

PHỐI HỢP CÔNG TÁC DÂN TỘC (GIAI ĐOẠN 2006 - 2010)

Căn cứ quyết định số 38-QĐ/TW ngày 15/07/2002 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khóa IX) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Trung ương;
Căn cứ Nghị định 51/2003/NĐCP ngày 16/05/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Dân tộc thống nhất Chương trình phối hợp công tác dân tộc của Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban dân tộc giai đoạn 2006-2010 như sau
:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Nhằm tăng cường mối quan hệ chặt chẽ trong công tác dân tộc giữa Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Dân tộc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X, các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc.

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP:

1. Phối hợp công tác nghiên cứu, đề xuất các nội dung liên quan đến vấn đề dân tộc:

1.1 Nghiên cứu, tham mưu xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc.

1.2. Nghiên cứu, thẩm định một số đề án, đề tài nghiên cứu về tình hình dân tộc và công tác dân tộc.

1.3. Sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách của Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc.

2. Phối hợp công tác tuyên truyền vận động nhân dân:

2.1 Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và vùng dân tộc, miền núi.

2.2 Vận động đồng bào dân tộc khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, ý thức tự lực tự cường, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tích cực tham gia sản xuất, thực hiện xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, gìn giữ bản sắc văn hóa, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.

2.3 Vận động đồng bào dân tộc đấu tranh ngăn chặn các hành vi lợi dụng các vấn đề dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động trái pháp luật, kích động, chia rẽ các dân tộc, tôn giáo; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng dân tộc và miền núi; thực hiện tốt chủ trương của Đảng về công tác dân tộc; bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng tiến bộ.

3. Phối hợp trong công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và cốt cán bộ cơ sở:

3.1. Chăm lo đào tào, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác vận động quần chúng, công tác dân tộc, công tác tôn giáo và nghiệp vụ cần thiết cho đội ngũ cán bộ các cấp.

3.2. Tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và chính sách đối với cán bộ là người dân tộc thiểu số và cán bộ làm công tác dân tộc.

3.3. Đề xuất việc chăm lo các điều kiện làm việc của tổ chức bộ máy các cấp; xây dựng đội ngũ cốt cán bộ, người tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

4. Phối hợp trong công tác hướng dẫn, kiểm tra, nắm tình hình dân tộc và công tác dân tộc:

4.1 Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức hữu quan thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc;

4.2 Kiểm tra, đánh giá kế quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc.

4.3 Tham mưu giải quyết các vấn đề cấp thiết trong đồng bào dân tộc thiểu số và các vấn đề liên quan đến việc thực hiện chính sách dân tộc.

5. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc do Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ giao.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Giao cho Vụ Dân tộc của Ban Dân vận Trung ương và Vụ Chính sách Dân tộc của Ủy ban Dân tộc thực hiện nhiệm vụ thường trực Chương trình phối hợp công tác này, thường xuyên duy trì chế độ trao đổi thông tin, đánh giá tình hình thực hiện.

2. Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Dân tộc hướng dẫn Ban Dân vận, Ban Dân tộc các địa phương xây dựng Chương trình phối hợp công tác với các nội dung cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

3. Hàng năm tổ chức sơ kết, 5 năm tổ chức tổng kết việc thực hiện Chương trình phối hợp công tác này và ra kế hoạch phối hợp cho giai đoạn tiếp theo.

 

ỦY BAN DÂN TỘC
PHÓ CHỦ NHIỆM THƯỜNG TRỰC
Sơn Song Sơn

BAN DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Vũ Trọng Kim

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 249/CTPH

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu249/CTPH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2006
Ngày hiệu lực07/09/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 249/CTPH

Lược đồ Chương trình phối hợp 249/CTPH tăng cường mối quan hệ công tác dân tộc Ban Dân vận TƯ Ủy ban NQ10 chính sách pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chương trình phối hợp 249/CTPH tăng cường mối quan hệ công tác dân tộc Ban Dân vận TƯ Ủy ban NQ10 chính sách pháp luật
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu249/CTPH
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc, Ban Dân vận Trung ương
        Người kýVũ Trọng Kim, Sơn Song Sơn
        Ngày ban hành07/09/2006
        Ngày hiệu lực07/09/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chương trình phối hợp 249/CTPH tăng cường mối quan hệ công tác dân tộc Ban Dân vận TƯ Ủy ban NQ10 chính sách pháp luật

              Lịch sử hiệu lực Chương trình phối hợp 249/CTPH tăng cường mối quan hệ công tác dân tộc Ban Dân vận TƯ Ủy ban NQ10 chính sách pháp luật

              • 07/09/2006

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/09/2006

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực