Văn bản khác 4277/CTPH-BVHTTDL-TWĐTNCSHCM

Chương trình phối hợp 4277/CTPH-BVHTTDL-TWĐTNCSHCM đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho nam, nữ thanh niên về trách nhiệm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc giai đoạn 2012 - 2015 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Chương trình phối hợp 4277/CTPH-BVHTTDL-TWĐTNCSHCM đẩy mạnh hoạt động


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH – TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4277/CTPH-BVHTTDL-TWĐTNCSHCM

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC NÂNG CAO NHẬN THỨC CHO NAM, NỮ THANH NIÊN VỀ TRÁCH NHIỆM XÂY DỰNG GIA ĐÌNH NO ẤM, TIẾN BỘ, HẠNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

Để góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển văn hóa xã hội; xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, triển khai Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Gia đình Việt Nam; Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thống nhất xây dựng Chương trình phối hợp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nam, nữ thanh niên về trách nhiệm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc giai đoạn 2012-2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm cho thanh, thiếu niên về giáo dục, đạo đức, lối sống trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, có lòng yêu nước, có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Hạn chế, đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong gia đình trẻ; giảm thiểu tối đa các vụ bạo lực trong thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên.

- Nâng cao nhận thức, hướng tới chuyển đổi hành vi, tích cực động viên, tuyên truyền để mỗi đoàn viên, thanh, thiếu niên là hạt nhân tích cực về tuyên truyền, giáo dục, đạo đức, lối sống trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

2. Yêu cầu:

- Công tác tuyên truyền, giáo dục phải được thực hiện thường xuyên, với các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng lứa tuổi, từng giai đoạn để từng bước chuyển biến từ nâng cao nhận thức hướng đến nâng cao trách nhiệm trong việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các gia đình Việt Nam đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ động trong việc hướng dẫn, triển khai các hoạt động nhằm đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức, lối sống, mối quan hệ ứng xử của các thành viên trong gia đình, mối quan hệ ứng xử giữa thành viên gia đình với cộng đồng và phòng, chống bạo lực gia đình cho thanh, thiếu niên.

II. CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU:

1. Hàng năm 100% các tỉnh, thành Đoàn phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức phổ biến, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cho gia đình trẻ và nam nữ thanh, thiếu niên thông qua các hoạt động, phong trào của Đoàn như: Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Thông báo số 26-TB/TW ngày 09 tháng 5 năm 2011 về thông báo kết luận của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình; Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Gia đình Việt Nam; Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

2. Tiếp tục củng cố và nhân rộng các mô hình truyền thông hiện có của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đến năm 2013 mỗi tỉnh, thành tối thiểu có 5 xã, phường xây dựng mô hình câu lạc bộ “Gia đình trẻ không có bạo lực” và nhân rộng trong những năm tiếp theo.

3. Hàng năm, Trung ương tổ chức 02 lớp tập huấn cho cán bộ đoàn chủ chốt cấp tỉnh về công tác gia đình. Các tỉnh, thành tổ chức từ 1 đến 2 lớp tập huấn về nâng cao năng lực cho cán bộ đoàn cấp huyện, xã về giáo dục, đạo đức, lối sống, mối quan hệ, ứng xử của các thành viên trong gia đình về tiền hôn nhân và phòng, chống bạo lực gia đình cho thanh, thiếu niên.

4. Hàng năm có ít nhất 80% các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh, thành Đoàn tổ chức chương trình, chiến dịch truyền thông nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11).

5. Từ năm 2012 - 2014 đạt 80-90%, năm 2015 đạt 100%, các tỉnh, thành Đoàn xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về giáo dục, đạo đức, lối sống trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện truyền thông thuộc hệ thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các bản tin thanh niên của các tỉnh, thành Đoàn và đoàn trực thuộc.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với tỉnh, thành Đoàn xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai các nội dung của Chương trình phối hợp này. Định kỳ 6 tháng họp giao ban liên ngành để đánh giá kết quả phối hợp, rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức thực hiện và báo cáo lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

2. Giao Vụ Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Trung tâm thanh, thiếu niên Trung ương (Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) làm đầu mối phối hợp, tham mưu lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban Bí thư Trung ương Đoàn theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Chương trình này.

3. Định kỳ hàng năm sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp. Cuối năm 2015 tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác triển khai tổ chức Chương trình để có phương hướng cho giai đoạn tiếp theo. Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

4. Căn cứ Chương trình phối hợp, hàng năm Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch công tác và bố trí kinh phí để triển khai thực hiện. Đối với địa phương, căn cứ tình hình thực tế Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các tỉnh, thành Đoàn bố trí kinh phí phù hợp để thực hiện.

Chương trình phối hợp này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, hai bên cùng trao đổi để thống nhất giải quyết./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
BÍ THƯ
Dương Văn An

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ VHTTDL;
- Ban Bí thư TW Đoàn TNCSHCM;
- Các Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Các Ban, đơn vị trực thuộc TW Đoàn;
- Đoàn Thanh niên Bộ VHTTDL;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Các Tỉnh/ Thành đoàn và đoàn trực thuộc;
- Lưu: VT, GĐ, TTTTNTW, KQ .150.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4277/CTPH-BVHTTDL-TWĐTNCSHCM

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu4277/CTPH-BVHTTDL-TWĐTNCSHCM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2012
Ngày hiệu lực30/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4277/CTPH-BVHTTDL-TWĐTNCSHCM

Lược đồ Chương trình phối hợp 4277/CTPH-BVHTTDL-TWĐTNCSHCM đẩy mạnh hoạt động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chương trình phối hợp 4277/CTPH-BVHTTDL-TWĐTNCSHCM đẩy mạnh hoạt động
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu4277/CTPH-BVHTTDL-TWĐTNCSHCM
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Huỳnh Vĩnh Ái, Dương Văn An
        Ngày ban hành30/11/2012
        Ngày hiệu lực30/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chương trình phối hợp 4277/CTPH-BVHTTDL-TWĐTNCSHCM đẩy mạnh hoạt động

           Lịch sử hiệu lực Chương trình phối hợp 4277/CTPH-BVHTTDL-TWĐTNCSHCM đẩy mạnh hoạt động

           • 30/11/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/11/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực