Văn bản khác 534/Ctr-TTCP-TTXVN

Chương trình phối hợp 534/CTr-TTCP-TTXVN năm 2015 giữa Thanh tra Chính phủ và Thông tấn xã Việt Nam trong công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Nội dung toàn văn Chương trình phối hợp 534/CTr-TTCP-TTXVN 2015 tiếp công dân giải quyết khiếu nại tham nhũng


THANH TRA CHÍNH PHỦ -
THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 534/Ctr-TTCP-TTXVN

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2015

 

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

GIỮA THANH TRA CHÍNH PHỦ VÀ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TRONG CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA, TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 32/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 83/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 88/2013/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam;

Thanh tra Chính phủ và Thông tấn xã Việt Nam thống nhất Chương trình phối hợp công tác như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường sự phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ và Thông tấn xã Việt Nam trong công tác thông tin, tuyên truyền về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

- Thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Chính phủ và Thông tấn xã Việt Nam trong việc cung cấp, trao đổi, phổ biến thông tin về những vấn đề thuộc chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ, đặc biệt là những vấn đề được nhân dân cả nước quan tâm thông qua các sản phẩm thông tin của Thông tấn xã Việt Nam.

2. Yêu cầu

- Công tác phối hợp tuyên truyền giữa hai bên phải đảm bảo tính khách quan, chính xác, kịp thời với nội dung và hình thức phù hợp, có tính chất thuyết phục, đúng quy định của pháp luật; phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và hợp tác quốc tế.

- Tăng cường phối hợp quảng bá, tuyên truyền các hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra; hoạt động hợp tác quốc tế có sự tham gia của Thanh tra Chính phủ.

II. PHẠM VI

Chương trình này quy định việc phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ và Thông tấn xã Việt Nam trong việc tăng cường thông tin, tuyên truyền các hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và hoạt động hợp tác quốc tế có sự tham gia của Thanh tra Chính phủ.

III. NGUYÊN TẮC PHỐI HỢP

1. Việc phối hợp phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mỗi cơ quan theo quy định của pháp luật và nội dung Chương trình phối hợp này.

2. Bảo đảm phát huy vai trò, trách nhiệm mỗi cơ quan, đề cao sự hợp tác, tăng cường trao đổi thông tin trong giải quyết công việc, đảm bảo thiết thực, phù hợp với yêu cầu thực tế hoạt động của Thanh tra Chính phủ và Thông tấn xã Việt Nam.

3. Phát huy sức mạnh tổng hợp, tăng hiệu quả thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

IV. NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

1. Thanh tra Chính phủ

a) Chủ động cung cấp, trao đổi thông tin với Thông tấn xã Việt Nam về các hoạt động cũng như các sự kiện của ngành Thanh tra để phục vụ nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo sự hưởng ứng, đồng thuận xã hội theo nội dung đã đề ra; trường hợp cần thiết cung cấp thông tin, tài liệu để tuyên truyền trên các loại hình thông tin của Thông tấn xã Việt Nam;

b) Chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Thông tấn xã Việt Nam trong công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động xây dựng văn bản pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, hoạt động thanh tra và kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra; hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương theo đúng quy định của pháp luật;

c) Phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam tổ chức các hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước thông qua các sự kiện, hoạt động của ngành Thanh tra;

d) Tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam tham gia và đưa tin các hoạt động về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ;

đ) Chỉ đạo các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ phối hợp với các đơn vị thuộc Thông tấn xã Việt Nam trong việc thống nhất nội dung, định hướng thông tin, tuyên truyền trên các ấn phẩm của Thông tấn xã Việt Nam;

e) Hỗ trợ, giúp đỡ Thông tấn xã Việt Nam trong công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

2. Thông tấn xã Việt Nam

a) Thông tin, giới thiệu, phổ biến, tuyên truyền về các hoạt động xây dựng văn bản pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hoạt động thanh tra và kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra; hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ, của các bộ, ngành, địa phương theo quy định của pháp luật;

b) Cung cấp thông tin trong nước và quốc tế liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ;

c) Phối hợp với Thanh tra Chính phủ xây dựng các chương trình thông tin, tuyên truyền phù hợp trên các ấn phẩm thông tin của Thông tấn xã Việt Nam về hoạt động, sự kiện của ngành Thanh tra;

d) Chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Thanh tra Chính phủ tổ chức thu thập, xử lý, chọn lọc và đưa thông tin chính xác, kịp thời, đúng quy định của pháp luật về hoạt động của Thanh tra Chính phủ;

đ) Cử phóng viên theo dõi, đưa tin bài về hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ theo quy định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp - Thanh tra Chính phủ và Trung tâm Phát triển Truyền thông Thông tấn - Thông tấn xã Việt Nam là đơn vị đầu mối phối hợp công tác giữa hai cơ quan. Căn cứ kế hoạch công tác của hai cơ quan, đơn vị đầu mối có nhiệm vụ đề xuất nội dung phối hợp hàng năm trình Tổng Thanh tra Chính phủ và Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam phê duyệt và triển khai thực hiện.

2. Hai đơn vị đầu mối thường xuyên thông tin, thông báo về các chương trình dài hạn, ngắn hạn, kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý, các vấn đề có liên quan đến nội dung phối hợp giữa hai cơ quan nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động của mỗi bên cũng như định hướng quảng bá, tuyên truyền, phục vụ sự nghiệp phát triển ngành Thanh tra.

3. Các đơn vị chức năng của Thanh tra Chính phủ và Thông tấn xã Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với đơn vị đầu mối của hai cơ quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp này.

4. Định kỳ 6 tháng hoặc đột xuất, lãnh đạo đơn vị đầu mối của hai cơ quan có trách nhiệm tổ chức các cuộc họp trao đổi thông tin, đóng góp ý kiến các vấn đề liên quan đến nội dung phối hợp để rà soát, kiểm tra, đôn đốc, triển khai các hoạt động, tổng hợp tình hình phối hợp và báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam kết quả thực hiện Chương trình.

5. Hàng năm, Thanh tra Chính phủ và Thông tấn xã Việt Nam tổ chức họp sơ kết, tổng kết kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện kế hoạch và xây dựng kế hoạch cho năm sau.

6. Kinh phí triển khai thực hiện Chương trình này do hai cơ quan tự đảm nhiệm theo quy định hiện hành; trường hợp đặc biệt có sự thỏa thuận của Tổng Thanh tra Chính phủ và Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Chương trình phối hợp này có hiệu lực từ ngày ký. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn phát sinh, cần điều chỉnh, bổ sung, thay đổi, Tổng Thanh tra Chính phủ và Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam sẽ trao đổi, thống nhất giải quyết.

 

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Lợi

TỔNG THANH TRA
Huỳnh Phong Tranh

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 534/Ctr-TTCP-TTXVN

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu534/Ctr-TTCP-TTXVN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2015
Ngày hiệu lực10/06/2015
Ngày công báo29/07/2015
Số công báoTừ số 873 đến số 874
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 534/Ctr-TTCP-TTXVN

Lược đồ Chương trình phối hợp 534/CTr-TTCP-TTXVN 2015 tiếp công dân giải quyết khiếu nại tham nhũng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chương trình phối hợp 534/CTr-TTCP-TTXVN 2015 tiếp công dân giải quyết khiếu nại tham nhũng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu534/Ctr-TTCP-TTXVN
        Cơ quan ban hànhThanh tra Chính phủ, Thông tấn xã Việt Nam
        Người kýHuỳnh Phong Tranh, Nguyễn Đức Lợi
        Ngày ban hành10/06/2015
        Ngày hiệu lực10/06/2015
        Ngày công báo29/07/2015
        Số công báoTừ số 873 đến số 874
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Chương trình phối hợp 534/CTr-TTCP-TTXVN 2015 tiếp công dân giải quyết khiếu nại tham nhũng

            Lịch sử hiệu lực Chương trình phối hợp 534/CTr-TTCP-TTXVN 2015 tiếp công dân giải quyết khiếu nại tham nhũng

            • 10/06/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/07/2015

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/06/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực