Thông tư 10/2017/TT-NHNN

Circular No. 10/2017/TT-NHNN dated August 30, 2017 guidance on foreign exchange management for casino business

Nội dung toàn văn Circular 10/2017/TT-NHNN guidance foreign exchange management casino business


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2017/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2017

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CASINO

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng s47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH13 ngày 13 tháng 12 năm 2005 và Pháp lệnh s 06/2013/UBTVQH13 ngày 18 tháng 3 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hi;

Căn cứ Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hi;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hi đối với hoạt động kinh doanh casino.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Doanh nghiệp kinh doanh casino (sau đây gọi là doanh nghiệp).

2. Cá nhân được phép chơi các loại hình trò chơi có thưởng tại Điểm kinh doanh casino (sau đây gọi là người chơi), bao gồm:

a) Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, giấy thông hành còn giá trị và nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam (sau đây gọi là người chơi nước ngoài);

b) Người Việt Nam được phép chơi tại Điểm kinh doanh casino thực hiện thí điểm theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino (sau đây gọi là người chơi Việt Nam).

3. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối tại Việt Nam (sau đây gọi là ngân hàng được phép).

4. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh casino.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CASINO

Điều 3. Quy đổi mệnh giá đồng tiền quy ước

1. Doanh nghiệp thực hiện đổi đồng Việt Nam hoặc các loại ngoại tệ sang đồng tiền quy ước và ngược lại cho người chơi.

2. Tỷ giá quy đổi từ đồng Việt Nam hoặc các loại ngoại tệ sang đồng tiền quy ước và ngược lại căn cứ theo tỷ giá mua của ngân hàng được phép nơi doanh nghiệp mtài khoản chuyên dùng ngoại tệ vào ngày giao dịch. Trường hợp ngày giao dịch là ngày nghỉ, ngày lễ, tỷ giá quy đổi căn cứ theo tỷ giá vào ngày giao dịch liền trước đó.

Điều 4. Phạm vi thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp

1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) cấp Giy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác (sau đây gọi là Giấy phép) theo mẫu tại Phụ lục số 02 đính kèm Thông tư này đối với doanh nghiệp trong phạm vi dưới đây:

a) Thu ngoại tệ tiền mặt từ việc đổi đồng tiền quy ước;

b) Thu ngoại tệ tiền mặt từ máy trò chơi điện tử có thưởng có chức năng thu ngoại tệ tiền mặt trực tiếp của người chơi nước ngoài;

c) Thu ngoại tệ chuyển khoản theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư này;

d) Chi ngoại tệ tiền mặt để trả thưởng cho người chơi nước ngoài trúng thưởng hoặc trả lại trong trường hợp người chơi nước ngoài không chơi hết đồng tiền quy ước;

đ) Chi ngoại tệ chuyển khoản theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Thông tư này;

e) Các hoạt động ngoại hối khác gồm: mở và sử dụng tài khoản chuyên dùng ngoại tệ; ngoại tệ tin mặt tn quỹ; xác nhận số tiền trúng thưởng, trả thưởng, đổi lại đồng tiền quy ước của người chơi.

2. Việc thu, chi và thực hiện các hoạt động ngoại hối khác liên quan đến đồng tin của nước có chung biên giới thực hiện theo quy định tại Hiệp định thanh toán song phương giữa Ngân hàng Nhà nước và ngân hàng trung ương các nước có chung biên giới. Đối với các doanh nghiệp đã được Ngân hàng Nhà nước cho phép thu, chi đng tin của nước có chung biên giới trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo văn bản chấp thuận đã được cấp.

Điều 5. Tài khoản chuyên dùng ngoại tệ

1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác phải mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ để phục vụ hoạt động kinh doanh casino. Doanh nghiệp chỉ được mở 01 (một) tài khoản chuyên dùng tương ứng với từng loại ngoại tệ tại 01 (một) ngân hàng được phép và sử dụng tài khoản chuyên dùng ngoại tệ theo quy định sau:

a) Thu:

(i) Nộp ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản trong trường hợp ngoại tệ tiền mặt tồn qucủa doanh nghiệp vượt hạn mức ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ theo quy định tại Điều 6 Thông tư này;

(ii) Thu chuyển khoản từ tài khoản ở nước ngoài của người chơi nước ngoài chuyển vào để đổi đồng tiền quy ước;

(iii) Thu chuyển khoản từ tài khoản thanh toán bng ngoại tệ của người chơi nước ngoài mở tại ngân hàng được phép ở Việt Nam để đi đng tin quy ước;

(iv) Thu chuyển khoản từ tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Chi:

(i) Chi chuyển khoản vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của người chơi nước ngoài mở tại ngân hàng được phép ở Việt Nam để trả thưởng cho người chơi nước ngoài trúng thưởng, trả lại trong trường hợp người chơi nước ngoài không chơi hết đng tin quy ước hoặc không chơi hết số tiền khi người chơi sử dụng thẻ ngân hàng để mua đồng tiền quy ước. Số ngoại tệ chuyển lại không vượt quá sngoại tệ người chơi nước ngoài đã sử dụng để đổi đồng tiền quy ước và số ngoại tệ trúng thưởng;

(ii) Chi chuyển khoản vào tài khoản ở nước ngoài của người chơi nước ngoài đtrả thưởng hoặc trả lại trong trường hợp người chơi nước ngoài không chơi hết đồng tiền quy ước hoặc sử dụng không hết số ngoại tệ đã chuyển từ nước ngoài vào tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của doanh nghiệp, số ngoại tệ chuyn lại không vượt quá sngoại tệ người chơi nước ngoài đã sử dụng đđổi đồng tiền quy ước và số ngoại tệ trúng thưởng;

(iii) Chi rút tiền mặt để duy trì lượng ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ theo quy định tại Điều 6 Thông tư này;

(iv) Chi bán ngoại tệ cho ngân hàng được phép;

(v) Chi chuyển sang tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều này.

2. Đối với các doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cho phép thu, chi đồng tiền của nước có chung biên giới, ngoài tài khoản chuyên dùng ngoại tệ, doanh nghiệp được mở 01 (một) tài khoản chuyên dùng bằng đồng tiền của nước có chung biên giới để phục vụ hoạt động kinh doanh casino theo phạm vi thu, chi quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Doanh nghiệp được điều chuyển ngoại tệ từ tài khoản chuyên dùng ngoại tệ sang tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ mở tại ngân hàng được phép và ngược lại để phục vụ hoạt động kinh doanh casino.

4. Trường hợp thay đổi ngân hàng được phép kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối nơi doanh nghiệp mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 33 Nghị định 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino, trong thời hạn 05 ngày làm việc ktừ khi được điều chỉnh Giấy phép, doanh nghiệp báo cáo tình hình đóng, mở tài khoản chuyên dùng theo mẫu quy định tại Phụ lục số 04 đính kèm Thông tư này.

Điều 6. Ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ

1. Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh casino, doanh nghiệp xác định mức ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ hàng ngày để đáp ứng nhu cầu chi trả thưởng và nhu cầu chi trlại ngoại tệ tiền mặt cho người chơi nước ngoài trong trường hợp không chơi hết đồng tiền quy ước, đồng thời phải thỏa thuận bằng văn bản với ngân hàng được phép nơi doanh nghiệp mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ về mức ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ.

2. Mức ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ được xác định tại khoản 1 Điều này phải được ghi tại Giấy phép.

3. Vào ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày có nguồn thu ngoại tệ tiền mặt từ hoạt động kinh doanh casino vượt mức tồn quỹ, doanh nghiệp phải nộp số ngoại tệ tin mặt vượt mức tn quvào tài khoản chuyên dùng ngoại tệ mở tại ngân hàng được phép.

4. Đối với doanh nghiệp đã được Ngân hàng Nhà nước cho phép thực hiện thu, chi ngoại tệ tiền mặt đối với hoạt động kinh doanh casino không thực hiện chuyển đổi Giấy phép theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino, doanh nghiệp phải tuân thủ quy định về mức ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều này.

Điều 7. Thanh toán bằng thẻ ngân hàng

1. Doanh nghiệp được chấp nhận thẻ ngân hàng của người chơi để đổi đồng tiền quy ước khi tham gia các trò chơi tại Điểm kinh doanh casino. Doanh nghiệp chỉ được nhận thanh toán bằng đồng Việt Nam từ ngân hàng thanh toán thẻ.

2. Việc sử dụng thẻ ngân hàng trong hoạt động kinh doanh casino do khách hàng và doanh nghiệp tự thỏa thuận trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật hiện hành về cung ứng dịch vụ thanh toán, phương tiện thanh toán và pháp luật về quản lý ngoại hối.

Điều 8. Nhận và sử dụng tiền trả thưởng của người chơi

1. Người chơi nước ngoài được nhận tiền trả thưởng bằng ngoại tệ hoặc bng đồng Việt Nam.

a) Trường hợp người chơi nước ngoài nhận tiền trả thưởng bng ngoại tệ tiền mặt:

(i) Được bán ngoại tệ cho ngân hàng được phép hoặc Đại lý đổi ngoại tệ của tổ chức tín dụng được phép ly đng Việt Nam;

(ii) Được chuyển số ngoại tệ tiền mặt trả thưởng ra nước ngoài qua ngân hàng được phép;

(iii) Được ngân hàng được phép xác nhận để mang số ngoại tệ tiền mặt trthưởng ra nước ngoài theo quy định tại Điều 9 Thông tư này;

(iv) Được nộp số ngoại tệ tiền mặt trả thưng vào tài khoản thanh toán bng ngoại tệ của người chơi nước ngoài mở tại ngân hàng được phép;

b) Trường hợp người chơi nước ngoài nhận tiền trả thưng bng ngoại tệ chuyển khoản:

(i) Số ngoại tệ trả thưng được chuyển từ tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của doanh nghiệp sang tài khoản thanh toán bng ngoại tệ của người chơi nước ngoài mở tại ngân hàng được phép;

(ii) Số ngoại tệ trả thưởng được chuyển từ tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của doanh nghiệp sang tài khoản của người chơi nước ngoài mở tại nước ngoài;

c) Trường hợp người chơi nước ngoài nhận tiền trả thưng bằng đồng Việt Nam:

(i) Được nộp đồng Việt Nam tiền mặt vào tài khoản thanh toán bng đồng Việt Nam của người chơi nước ngoài mở tại ngân hàng được phép (trường hợp nhận tiền trả thưng bằng tiền mặt);

(ii) Số đồng Việt Nam trả thưởng được chuyển từ tài khoản thanh toán của doanh nghiệp sang tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của người chơi nước ngoài mở tại ngân hàng được phép (trường hợp nhận tiền trả thưng bằng chuyn khoản);

d) Người chơi nước ngoài có thể ủy quyền cho doanh nghiệp liên hệ với ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch nộp ngoại tệ, chuyển ngoại tệ, xin cấp giấy xác nhận mang ngoại tệ tiền mặt ra nước ngoài theo quy định tại Thông tư này. Việc ủy quyền giữa các bên thực hiện bằng văn bản theo quy định của pháp luật.

2. Người chơi Việt Nam được nhận tiền trả thưởng bằng đồng Việt Nam (tiền mặt hoặc chuyển khoản).

Điều 9. Xác nhận trúng thưởng, trả thưởng, đổi đồng tiền quy ước, xác nhận mang ngoại tệ tiền mặt ra nước ngoài

1. Doanh nghiệp thực hiện xác nhận trúng thưng, trả thưng, đổi đồng tiền quy ước cho người chơi nước ngoài theo mu tại Phụ lục số 05 đính kèm Thông tư này.

2. Ngân hàng được phép thực hiện xác nhận về số ngoại tệ tiền mặt mang ra nước ngoài của người chơi nước ngoài theo mu tại Phụ lục s06 đính kèm Thông tư này trên cơ sở giấy xác nhận trúng thưng, trả thưởng, đổi đng tiền quy ước do người chơi nước ngoài hoặc doanh nghiệp (trong trường hợp được người chơi nước ngoài ủy quyn) xuất trình.

3. Giấy xác nhận trúng thưởng, trả thưng, đổi đồng tiền quy ước, Giấy xác nhận mang ngoại tệ tin mặt ra nước ngoài chỉ có giá trị trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát hành.

Điều 10. Thời hạn hiệu lực của Giấy phép chuyển đổi

Thời hạn của Giấy phép chuyển đổi theo quy định tại Điều 35 Nghị định 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino tối đa bng thời hạn hoạt động còn lại được quy định tại Giy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trường hợp doanh nghiệp chưa có Giy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino và Giy chứng nhận đăng ký đầu tư không quy định cụ thể thời hạn kinh doanh, thời hạn của Giy phép chuyển đổi tối đa không quá 20 năm kể từ ngày Giấy phép chuyển đổi có hiệu lực thi hành.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CASINO

Điều 11. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố

1. Triển khai thực hiện, hướng dẫn ngân hàng được phép và các doanh nghiệp trên địa bàn chấp hành đầy đủ các quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan.

2. Có ý kiến đánh giá đối với thành phần hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định tại Điều 32, Điều 33 Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino.

3. Thanh tra, kiểm tra hoạt động thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hi khác của doanh nghiệp trên địa bàn đã được Ngân hàng Nhà nước cấp Giy phép (nơi không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng) hoặc phối hợp với Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng tiến hành thanh tra, kiểm tra hoạt động thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hi khác của doanh nghiệp trên địa bàn đã được Ngân hàng Nhà nước cp Giấy phép (nơi có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng).

4. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh casino theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Trách nhiệm của ngân hàng được phép

1. Kiểm tra, kiểm soát các giấy tờ, chứng từ do người chơi nước ngoài, doanh nghiệp xuất trình đthực hiện các giao dịch nộp ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản, chuyn ngoại tệ, xác nhận về sngoại tệ mang ra nước ngoài của người chơi nước ngoài.

2. Lưu giữ các giấy tờ, chứng từ liên quan đến các giao dịch ngoại hối theo quy định tại Thông tư này và theo quy định của pháp luật có liên quan.

3. Trong phạm vi khả năng ngoại tệ hiện có, ngân hàng được phép đáp ứng nhu cầu ngoại tệ tin mặt của doanh nghiệp mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ theo hạn mức ngoại tệ tin mặt tn quỹ đã thỏa thuận quy định tại Điều 6 Thông tư này.

4. Khi phát hiện các hành vi vi phạm các quy định tại Thông tư này của doanh nghiệp hoặc của người chơi, kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn nơi doanh nghiệp đặt Điểm kinh doanh casino đcó biện pháp xử lý.

5. Chấp hành đúng các quy định tại Thông tư này, các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tin và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 13. Trách nhiệm của doanh nghiệp

1. Niêm yết, thông báo công khai tỷ giá quy đổi giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ với đồng tiền quy ước.

2. Thực hiện xác nhận trúng thưởng, trả thưởng, đổi đồng tiền quy ước cho người chơi nước ngoài, cung cấp giấy tờ, chứng từ có liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của số tiền trúng thưởng, trả thưởng, số tiền đổi từ đồng tiền quy ước do người chơi nước ngoài không chơi hết.

3. Xuất trình đầy đủ giấy tờ, chứng từ cho ngân hàng được phép khi thực hiện giao dịch nộp ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản chuyên dùng ngoại tệ và giao dịch bán, chuyển ngoại tệ.

4. Được mua ngoại tệ để phục vụ hoạt động kinh doanh casino theo phạm vi thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hi khác của doanh nghiệp quy định tại Điều 4 Thông tư này trên cơ sở xuất trình chứng từ, giy tờ đảm bảo giao dịch hợp pháp, hợp lệ.

5. Thực hiện chế độ hạch toán kế toán, lưu giữ chứng từ theo quy định liên quan của pháp luật.

6. Xây dựng Quy chế quản lý, kiểm soát nội bộ đối với nguồn thu, chi ngoại tệ trong hoạt động kinh doanh casino, trong đó ti thiểu bao gồm các nội dung sau: quy trình thu, chi ngoại tệ; quy trình kiểm soát nguồn thu, chi ngoại tệ đảm bảo quy định về phòng chống rửa tiền, bảo đảm an toàn đối với lượng tiền mặt thu được trong quá trình kinh doanh; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận, cá nhân có liên quan.

7. Trường hợp đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, chuyển đổi Giấy phép, doanh nghiệp thực hiện theo trình tự quy định tại Điều 32, Điều 33, Điều 35 Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino và các mẫu đơn tại Phụ lục số 01, Phụ lục số 03, Phụ lục s08 đính kèm Thông tư này.

8. Chấp hành đúng các quy định tại Giấy phép, các quy định tại Thông tư này, các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và các quy định của pháp luật có liên quan.

9. Hàng quý, trước ngày 20 (hai mươi) tháng đầu quý sau, doanh nghiệp phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối) và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn nơi doanh nghiệp đặt Điểm kinh doanh casino về tình hình thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác theo mẫu tại Phụ lục số 07 đính kèm Thông tư này.

10. Doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino báo cáo về tình hình thực hiện thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác liên quan đến hoạt động kinh doanh casino kể từ khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp văn bản chấp thuận đến thời điểm chuyển đổi theo mẫu quy định tại Phụ lục số 09 đính kèm Thông tư này.

11. Trong thời hạn 6 (sáu) tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp không thực hiện chuyển đổi Giấy phép theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối) và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn nơi doanh nghiệp đặt Điểm kinh doanh casino về tài khoản chuyên dùng ngoại tệ theo quy định tại Điều 5 Thông tư này.

Điều 14. Trách nhiệm của người chơi

Người chơi chịu trách nhiệm chấp hành nghiêm túc các quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2017

2. Chánh Văn phòng, Vụ trưng Vụ Quản lý ngoại hối, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tng giám đốc (Giám đốc) các ngân hàng được phép, Tng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

 


Nơi nhận:
- Như khoản 2 Điều 15;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Công báo;
- Lưu VP, Vụ PC, Vụ QLNH
.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Thị Hồng

 

Phụ lục số 01

TÊN DOANH NGHIỆP
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:……..

…………, ngày  tháng  năm

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THU, CHI NGOẠI TỆ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI KHÁC

(Đối với hoạt động kinh doanh casino)

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố...

Căn cứ Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino;

Căn cứ Thông tư số .../2017/TT-NHNN ngày ... tháng ... năm ... của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino;

(Tên doanh nghiệp) đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Giấy phép thu, chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác theo các nội dung sau:

I. Thông tin chung về doanh nghiệp:

1. Tên doanh nghiệp:........................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:......................................................................................

3. Địa chỉ Điểm kinh doanh casino:....................................................................

4. Số điện thoại/Email liên hệ Fax:....................................................................

5. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư số ... ngày ...

6. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino số ... ngày

II. Nội dung xin cấp Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác:

1. Phạm vi thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác:

Thu, chi (nêu rõ các nhu cầu thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác quy định tại Điều 4 Thông tư số .../2017/TT-NHNN)

2. Ngân hàng mtài khoản chuyên dùng ngoại tệ:

3. Ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ:

(Tên doanh nghiệp) xin cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực, chính xác của nội dung trong đơn, các tài liệu kèm theo và chấp hành nghiêm túc quy định tại Thông tư số .../2017/TT-NHNN và các quy định của pháp luật có liên quan.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Phụ lục số 02

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:…/GP-NHNN

Hà Nội, ngày  tháng  năm

 

GIẤY PHÉP

THU, CHI NGOẠI TỆ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI KHÁC
(Đối với hoạt động kinh doanh casino)

Cấp lại, điều chỉnh, gia hạn lần thứ: ...ngày...tháng...năm (nếu có)

THNG ĐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino;

Căn cứ Nghị định 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số ... /2017/TT-NHNN ngày ... tháng ... năm ... của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hi đối với hoạt động kinh doanh casino;

Xét đề nghị của ... (tên doanh nghiệp)...,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

1. Cho phép………. (tên doanh nghiệp)…………….,

Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................

Địa chỉ Điểm kinh doanh casino:........................................................................

Số điện thoại:............................................. Fax:..............................................

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư s.... ngày...

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino số.... ngày.... (nếu có) được thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác theo các nội dung sau:

……………..

2. Ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản chuyên dùng:

3. Ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ:

Điều 2:

1. (Tên doanh nghiệp) ... chỉ được thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hi theo quy định tại Điều 1 nêu trên.

2. (Tên doanh nghiệp) ... có trách nhiệm xác nhận số tiền trúng thưởng, trả thưởng, đổi đồng tiền quy ước cho người chơi làm cơ sở đngân hàng được phép xác nhận việc mang, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài, nộp ngoại tệ vào tài khoản.

3. Hàng quý, trước ngày 20 tháng đầu quý sau, (tên doanh nghiệp)... phải báo cáo bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối) và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố... về tình hình thu, chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác trong quý.

Điều 3:

1. Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hi khác có thời hạn đến ... và thay thế Giấy phép số ... ngày ... do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp (nếu có).

Việc cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy phép thực hiện theo quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino;

2. (Tên doanh nghiệp)... phải thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số .../2017/TT-NHNN và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 4:

1. Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác được lập thành 06 (sáu) bản chính: (01) một bản cấp cho (tên doanh nghiệp)...; (01) một bản gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh (thành phố) nơi doanh nghiệp đặt Điểm kinh doanh; (04) bn bản lưu tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, QLNH3 (03).

THỐNG ĐỐC

 

Phụ lục số 03

TÊN DOANH NGHIỆP
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:……..

…………, ngày  tháng  năm

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP THU, CHI NGOẠI TỆ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI KHÁC

(Đối với hoạt động kinh doanh casino)

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố...

Tên doanh nghiệp:............................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................

Địa chỉ Điểm kinh doanh casino:........................................................................

Số điện thoại:............................................. Fax:..............................................

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư số...ngày...

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino số ... ngày...

Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác số ... ngày...

(Tên doanh nghiệp) ... đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp lại/điều chỉnh/gia hạn Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hi khác theo các nội dung sau:

1. Nội dung thu, chi ngoại tệ tiền mặt và các hoạt động ngoại hi khác tại Giấy phép đã được cấp:

a)

b)

……….

2. Nội dung xin cấp lại/điều chỉnh/gia hạn Giấy phép:.........................................

3. Lý do xin cấp lại/điều chỉnh/gia hạn Giấy phép: .............................................

(Tên doanh nghiệp)... xin cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung trong đơn và các tài liệu kèm theo và chấp hành nghiêm chỉnh, đầy đủ quy định tại Thông tư số .../2017/TT-NHNN và các quy định khác của pháp luật có liên quan

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Phụ lục số 04

TÊN DOANH NGHIỆP
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:……..

…………, ngày  tháng  năm

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐÓNG, MỞ TÀI KHOẢN CHUYÊN DÙNG

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối);
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố...

Tên doanh nghiệp:............................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................

Địa chỉ Điểm kinh doanh casino:........................................................................

Số điện thoại:.......................................... Số Fax:...........................................

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư số....ngày....

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino số.... ngày.... (nếu có)

Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác (hoặc Văn bản chấp thuận hoạt động thu chi ngoại tệ tiền mặt và các hoạt động ngoại hối khác) số... ngày...

(Tên doanh nghiệp)... xin báo cáo tình hình đóng, mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ phục vụ hoạt động kinh doanh casino như sau:

1. Tài khoản chuyên dùng cũ mở tại ngân hàng ... theo quy định tại Giấy phép thu, chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác số...: Đã đóng.

2. Tài khoản chuyên dùng mới mở tại ngân hàng... theo quy định tại Giấy phép điều chỉnh số...: Đã m.

3. Số dư ngoại tệ từ tài khoản chuyên dùng cũ chuyển sang tài khoản chuyên dùng mới:

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Phụ lục số 05

TÊN DOANH NGHIỆP
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:…..

…………, ngày  tháng  năm

 

GIẤY XÁC NHẬN TRÚNG THƯỞNG, TRẢ THƯỞNG BẰNG NGOẠI TỆ TIỀN MẶT, ĐỔI ĐỒNG TIỀN QUY ƯỚC

Tên doanh nghiệp:............................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................

Địa chỉ Điểm kinh doanh casino:........................................................................

Số điện thoại:.......................................... Số Fax:...........................................

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư số....ngày....

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino số.... ngày.... (nếu có)

Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác (hoặc Văn bản chấp thuận hoạt động thu chi ngoại tệ tiền mặt và các hoạt động ngoại hối khác) số... ngày...

(Tên doanh nghiệp)... xác nhận về số ngoại tệ trúng thưởng, trả thưởng, đổi đồng tiền quy ước không chơi hết của người chơi như sau:

1. Thông tin về người chơi, số tiền trúng thưởng, trả thưởng, đổi đồng tiền quy ước:

- Họ tên:

- Ngày sinh:

- Quốc tịch:

- Hộ chiếu số:                    Ngày cấp                       Nơi cấp

- Số tiền trúng thưởng chưa khấu trừ thuế thu nhập/đã khấu trừ thuế thu nhập (nếu có):

- Số tiền trả thưởng bằng ngoại tệ tiền mặt/chuyển khoản đã khấu trừ thuế thu nhập (nếu có):

- Số tiền đổi từ đồng tiền quy ước không chơi hết bằng tiền mặt/chuyển khoản:

- Ngày trúng thưởng, trả thưởng, đổi đồng tiền quy ước:

2. Giấy xác nhận này chỉ có giá trị trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát hành và là cơ sở để ngân hàng được phép xác nhận việc mang, chuyn ngoại tệ ra nước ngoài, nộp ngoại tệ vào tài khoản của người chơi theo quy định tại Thông tư số...

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Phụ lục số 06

TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:…..

…………, ngày  tháng  năm

 

GIẤY XÁC NHẬN MANG NGOẠI TỆ TIỀN MẶT RA NƯỚC NGOÀI

- Căn cứ Thông tư số... /2017/TT-NHNN ngày... tháng ...năm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino.

- Căn cứ Giấy xác nhận trúng thưởng, trả thưởng bằng ngoại tệ tiền mặt, đổi đồng tiền quy ước số... ngày... của doanh nghiệp

Ngân hàng .... xác nhận số ngoại tệ tiền mặt dưới đây cho Ông/Bà ....

Quốc tịch:....................................

Hộ chiếu s:................................. cấp ngày...................... tại.........................

- Số tiền bằng số:............................................................................................

- Số tiền bằng chữ:..........................................................................................

- Nguồn gốc ngoại tệ:.......................................................................................

Giấy xác nhận này chỉ có giá trị trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát hành.

Ông/Bà……….. phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối trong việc mang ngoại tệ tin mặt ra nước ngoài.

 


Nơi nhận:
- Cá nhân được cấp Giấy xác nhận;
- Lưu.

TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC
(hoặc Người được ủy quyền)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Phụ lục số 07

TÊN DOANH NGHIỆP
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:…..

…………, ngày  tháng  năm

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGOẠI TỆ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI KHÁC

(Đối với hoạt động kinh doanh casino)

Quý...Năm...

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối);
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố...

Tên doanh nghiệp:............................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................

Địa chỉ Điểm kinh doanh casino:........................................................................

Số điện thoại:........................................... Số Fax:...........................................

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư số....ngày....

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino số.... ngày.... (nếu có)

Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác (hoặc Văn bản chấp thuận hoạt động thu chi ngoại tệ tiền mặt và các hoạt động ngoại hối khác) số... ngày...

(Tên doanh nghiệp)... xin báo cáo tình hình thực hiện hoạt động thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác trong Quý... Năm... như sau:

Đơn vị: USD

Chỉ tiêu

Số tiền

A. Tiền mt:

I. Định mức tồn quỹ ngoại tệ tiền mặt (1)

II. Tồn quỹ ngoại tệ tiền mặt trung bình trong Quý (2)

III. Tồn quỹ ngoại tệ tiền mặt đầu kỳ

IV. Tổng thu ngoại tệ tiền mặt trong kỳ:

1. Thu từ hoạt động kinh doanh casino

2. Rút ngoại tệ tiền mặt từ tài khoản chuyên dùng ngoại tệ

V. Tổng chi ngoại tệ tiền mặt trong kỳ:

1. Chi trả thưởng

2. Nộp vào tài khoản chuyên dùng ngoại tệ

3. Chi đổi lại đồng tiền quy ước chơi không hết

4. Bán ngoi ttiền mt cho ngân hàng được phép

VI. Tồn quỹ ngoại tệ tiền mặt cuối k

B. Tài khoản:

I. Sdư trên tài khoản chuyên dùng ngoại tệ đầu kỳ

II. Tổng thu trong kỳ:

1. Nộp nguồn thu ngoại tệ tiền mặt từ hoạt động kinh doanh casino vào tài khoản

2. Thu chuyển khoản từ tài khoản ở nước ngoài của người chơi

3. Thu chuyển khoản từ tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của người chơi mở tại ngân hàng được phép ở Việt Nam

4. Thu từ tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của doanh nghiệp

III. Tổng chi trong kỳ:

1. Chi trả thưởng, chi trả lại ngoại tệ trong trường hợp người chơi không chơi hết

2. Chi rút ngoại tệ tiền mặt

3. Chi bán cho ngân hàng được phép

4. Chi chuyển sang tài khoản thanh toán bng ngoại tệ của doanh nghiệp

IV. Số dư cuối kỳ

 

 

LẬP BẢNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

KIỂM SOÁT
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- (1): Là mức ngoại tệ tin mặt tồn quỹ quy định tại Giy phép

- (2): Là số ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ bình quân được tính bằng tổng số ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ của các ngày trong Quý chia cho tổng số ngày làm việc trong Quý.

 

Phụ lục số 08

TÊN DOANH NGHIỆP
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:…..

…………, ngày  tháng  năm

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI GIẤY PHÉP THU, CHI NGOẠI TỆ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI KHÁC

(Đối với hoạt động kinh doanh casino)

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố...

Căn cứ Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino;

Căn cứ Thông tư số ... /2017/TT-NHNN ngày... tháng...năm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino.

(Tên doanh nghiệp)... đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuyển đi Giấy phép thu, chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác theo các nội dung sau:

I. Thông tin chung về doanh nghiệp

1. Tên doanh nghiệp:........................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:......................................................................................

3. Địa chỉ Điểm kinh doanh casino:....................................................................

4. Số điện thoại:....................................... Số Fax:...........................................

5. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư số....ngày....

6. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino số.... ngày.... (nếu có)

7. Văn bản chấp thuận hoạt động thu chi ngoại tệ tiền mặt và các hoạt động ngoại hi khác số.... ngày...

II. Các nội dung thu, chi ngoại tệ tiền mặt tại văn bản chấp thuận đã được cấp

1.

2.

…………..

III. Nội dung xin cấp Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hi khác:

1. Phạm vi thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác:

Thu, chi (nêu rõ các nhu cầu thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác quy định tại Điều 4 Thông tư số..../2017/TT-NHNN)

2. Ngân hàng mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ:

3. Ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ:

(Tên doanh nghiệp)... xin cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực, chính xác của nội dung trong đơn, các tài liệu kèm theo và chấp hành nghiêm túc quy định tại Thông tư số .../2017/TT-NHNN và các quy định của pháp luật có liên quan.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Phụ lục số 09

TÊN DOANH NGHIỆP
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:…..

…………, ngày  tháng  năm

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGOẠI TỆ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI KHÁC ĐẾN THỜI ĐIỂM CHUYỂN ĐỔI

Từ năm...đến năm...

(Đối với doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi Giấy phép)

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối);
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố...

Tên doanh nghiệp:............................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................

Địa chỉ Điểm kinh doanh casino:........................................................................

Số điện thoại:........................................... Số Fax:...........................................

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số....ngày....

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino số.... ngày.... (nếu có)

Văn bản chấp thuận hoạt động thu chi ngoại tệ tiền mặt và các hoạt động ngoại hi khác số.... ngày...

1. Tình hình thực hiện hoạt động thu, chi ngoại tệ tiền mặt từ hoạt động kinh doanh casino từ năm...đến năm...(thời điểm đề nghị chuyển đổi) của (tên doanh nghiệp)... như sau:

Chỉ tiêu

Số tiền

A. Năm thứ nhất:

I. Tồn quỹ tiền mặt đầu kỳ (Quý 1 của năm báo cáo)

II. Tổng thu

III. Tổng chi

IV. Tồn quỹ cuối kỳ (Quý IV của năm báo cáo)

 

B. Năm thứ hai

I. Tồn quỹ tiền mặt đầu kỳ

II. Tổng thu

III. Tổng chi

IV. Tồn quỹ cuối kỳ

 

C. Năm thứ ba

 

D. Năm thứ tư

 

E. Năm thứ...

 

2. Dự kiến kế hoạch thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác từ hoạt động kinh doanh casino trong 03 năm tiếp theo:

Đơn vị: USD

Năm

Dự kiến thu

Dư kiến chi

Số dư

Năm thứ nhất

Tin mặt

Chuyển khoản

Tiền mặt

Chuyn khoản

Tiền mặt

Chuyển khoản

Năm thứ hai

 

 

 

 

 

 

Năm thứ ba

 

 

 

 

 

 

 

LẬP BẢNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

KIỂM SOÁT
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2017/TT-NHNN

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu10/2017/TT-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2017
Ngày hiệu lực15/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2017/TT-NHNN

Lược đồ Circular 10/2017/TT-NHNN guidance foreign exchange management casino business


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Circular 10/2017/TT-NHNN guidance foreign exchange management casino business
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu10/2017/TT-NHNN
       Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
       Người kýNguyễn Thị Hồng
       Ngày ban hành30/08/2017
       Ngày hiệu lực15/10/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Circular 10/2017/TT-NHNN guidance foreign exchange management casino business

           Lịch sử hiệu lực Circular 10/2017/TT-NHNN guidance foreign exchange management casino business

           • 30/08/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực