Thông tư 35/2017/TT-BYT

Circular No. 35/2017/TT-BYT dated August 18 2017 regulations on specific prices for testing medicine samples, medicinal ingredients and medicines for human use at public medical facilities funded by the state budget

Nội dung toàn văn Circular 35/2017/TT-BYT prices for testing medicine samples medicinal ingredients at public medical


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2017/TT-BYT

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2017

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH GIÁ CỤ THỂ ĐỐI VỚI DỊCH VỤ KIỂM NGHIỆM MẪU THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC, THUỐC DÙNG CHO NGƯỜI TẠI CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sa đi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một số điều của Luật giá:

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của B Y tế;

Theo đnghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định giá cụ thể đối với dịch vụ kim nghiệm mu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc dùng cho người tại cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách nhà nước.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định giá cụ thể đối với dịch vụ kiểm nghiệm mẫu thuc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc dùng cho người tại cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách nhà nước (gọi chung là tổ chức cung ứng dịch vụ).

Điều 2. Giá cụ thể dịch vụ kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc dùng cho người tại cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách nhà nước

1. Giá cụ thể dịch vụ kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuc, thuốc dùng cho người tại tổ chức cung ứng dịch vụ chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng của dịch vụ cung ứng quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Trường hợp mức giá quy định bằng ngoại tệ thì quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ mua vào theo hình thức chuyển khoản của Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm thu tin dịch vụ hoặc cuối ngày làm việc liền trước ngày l, ngày nghỉ.

2. Khi thu tiền dịch vụ kiểm nghiệm mu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc dùng cho người, tổ chức cung ứng dịch vụ sử dụng hóa đơn cung ứng dịch vụ theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung cấp dịch vụ (gọi tắt là Nghị định số 51/2010/NĐ-CP); Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ sa đi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung cấp dịch vụ (gọi tt là Nghị định số 04/2014/NĐ-CP); Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

3. Nguồn thu từ cung ứng dịch vụ, sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật thì phần còn lại được để lại tổ chức cung ứng dịch vụ sử dụng theo quy định của pháp luật về cơ chế tự chtài chính của đơn vị sự nghiệp y tế công lập.

Trường hợp nguồn tài chính của tổ chức cung ứng dịch vụ không bảo đm hoạt động thường xuyên, đồng thời tổ chức cung ứng dịch vụ đó được cấp có thẩm quyền phân loại là đơn vị sự nghiệp công tự bo đảm một phn chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bo đảm chi thường xuyên thì tiếp tục được ngân sách nhà nước bảo đảm phần chi phí phục vụ công tác kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc dùng cho người chưa được bù đắp từ nguồn thu qua giá dịch vụ theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 10 năm 2017.

Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp

Các cơ sở y tế công lập đã cung ứng dịch vụ và thu tiền dịch vụ kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc dùng cho người từ các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì vận dụng để thanh toán theo Biểu mức thu phí kiểm nghiệm thuốc, mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mphẩm theo quy định tại Quyết định số 103/2004/QĐ-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm nghiệm thuốc, mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mphẩm.

Điều 5. Điều khoản tham chiếu

Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dn chiếu trong Thông tư này bị thay thế hoặc sa đổi, bổ sung thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật đã được thay thế hoặc văn bản quy phạm pháp luật đã được sa đổi, bổ sung.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

Các tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện mức giá cụ thkhi cung ứng dịch vụ quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; thực hiện niêm yết giá, công khai giá theo quy định pháp luật về giá.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch - Tài chính) đ xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ):
- Bộ tr
ưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- Bộ Tài chính (đ
biết);
- Bộ, cơ quan n
gang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-
ND, UBND các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- S
Y tế các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các bộ, ngành;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, TTra Bộ, VP Bộ;
- C
ng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, KHTC
(03b). PC(02b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

 

PHỤ LỤC

GIÁ CỤ THỂ DỊCH VỤ KIỂM NGHIỆM MẪU THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC, THUỐC DÙNG CHO NGƯỜI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2017/TT-BYT ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

STT

CHỈ TIÊU

Mức giá cụ thể (đồng)

Mu gửi tới kim nghiệm

Mu thẩm định tiêu chuẩn

1

Kiểm tra khi giao nhận, lưu mẫu, đăng ký và trả lời kết quả

20.000

40.000

2

Nhận xét bên ngoài bằng cảm quan (mùi vị, màu sc, hình dáng, đóng gói, nhãn...)

20.000

40.000

 

- Kích thước, cảm quan, mùi, màu, mốc, mọt của dược liệu, đông dược (tính cho mỗi ch tiêu)

20.000

40.000

3

Thử vật lý đối với nguyên liệu ban đầu và các chế phẩm thuốc

 

 

 

- Thể tích

20.000

40.000

 

- Độ lắng cặn

30.000

60.000

 

- Cắn sau khi bay hơi

200.000

400.000

 

- Soi độ trong thuốc tiêm

60.000

120.000

 

- Đếm, đo kích thước tiu phân bằng máy đếm tiểu phân

200.000

400.000

 

- Soi độ trong thuốc nước

30.000

60.000

 

- Độ trong, độ đục, màu sắc của dung dịch (tính cho mi ch tiêu)

60.000

120.000

4

Thử thuốc viên, thuốc cốm, thuốc bột...

 

 

 

- Chênh lệch khối lượng thuốc bột, thuốc cốm, thuốc viên (trừ viên nang)

30.000

60.000

 

- Chênh lệch khối lượng thuốc viên nang, thuốc tiêm bột

60.000

120.000

 

- Thử tính tan của thuốc, phân tán của thuốc cốm

20.000

40.000

 

- Đo độ dày, đường kính, độ mài mòn, độ cứng của viên, c hoàn (tính cho mi ch tiêu)

20.000

40.000

 

- Độ tan rã thuốc viên nén, viên nang

40.000

80.000

 

- Độ tan rã viên bao tan trong ruột

80.000

160.000

 

- Độ tan rã thuốc viên đạn, thuốc trứng, viên đặt

60.000

120.000

 

- Độ mịn

40.000

80.000

 

- Độ hòa tan bằng phương pháp đo quang phải qua xử lý

500.000

1.000.000

 

- Độ hòa tan bng phương pháp đo quang tính theo E1%

300.000

600.000

 

- Độ hòa tan bng phương pháp đo quang tính theo chuẩn

400.000

800.000

 

- Độ hòa tan của viên giải phóng hoạt chất chậm

Tính thêm 20% cho mi giai đoạn th theo phép thđộ hòa tan tương ứng

 

- Độ hòa tan bng phương pháp HPLC trực tiếp

500.000

1.000.000

 

- Độ hòa tan bằng phương pháp HPLC phải qua xử lý

700.000

1.400.000

 

- Độ đồng đều hàm lượng

Tính bằng 150% phép thđịnh lượng tương ứng

5

Thuốc m

 

 

 

- Độ đồng đều khối lượng

60.000

120.000

 

- Độ đng nhất

40.000

80.000

 

- Đo kích thước tiểu phân thuốc mỡ tra mt

60.000

120.000

 

- Các phần tử kim loại trong thuốc mỡ tra mắt

100.000

200.000

6

Định tính

 

 

 

- Đơn giản, mi phản ứng

20.000

40.000

 

- Phức tạp

100.000

200.000

 

- Phương pháp quang phổ tử ngoại

100.000

200.000

 

- Phương pháp quang phổ hồng ngoi

200.000

400.000

 

- Soi bột kép

100.000

200.000

 

- Vi phẫu

200.000

400.000

 

- Soi bột dược liệu

80.000

160.000

 

- Các phương pháp sắc ký

Tính bằng 50 % các phép thử định lượng tương ứng

7

Th tinh khiết, thtạp chất

 

 

 

- Mi ion đơn giản

40.000

80.000

 

- Chất hữu cơ

40.000

80.000

 

- Kim loại nặng (mỗi ion), Asen không phải xử lý

60.000

120.000

 

- Kim loại nặng (mi ion), Asen phải qua xử lý

100.000

200.000

 

- Xác định aldehyd trong tinh dầu

100.000

200.000

 

- Tìm đường tráo nhân tạo trong mật ong

100.000

200.000

 

- Tạo chất trong dược liệu

20.000

40.000

 

- Độ vụn nát của dược liệu

40.000

80.000

 

- Xác định tạp chất bng các phương pháp sc ký

Tính bng phép thử định lượng tương ứng

 

- Tìm nguyên tđộc, kim loại nặng trong dược liệu và thuốc bằng phương pháp quang ph hp thụ nguyên tử (tính cho mi nguyên tố)

600.000

1.600.000

8

Xác định hàm lượng nước, mất khối lượng do làm khô

 

 

 

- Phương pháp sy

120.000

240.000

 

- Phương pháp sấy chân không

180.000

360.000

 

- Phương pháp Karlfischer

300.000

600.000

 

- Phương pháp cất dung môi

80.000

160.000

9

Cn tro

 

 

 

- Tro toàn phần

200.000

400.000

 

- Tro sulfat

240.000

480.000

 

- Tro không tan trong acid

200.000

400.000

 

- Tro tan trong nước

300.000

600.000

10

Các chỉ số

 

 

 

- Chỉ s acid

140.000

280.000

 

- Chỉ số xà phòng hóa

180.000

360.000

 

- Chỉ số Acetyl

200.000

400.000

 

- Chỉ số khúc xạ

100.000

200.000

 

- Chsố Iod

180.000

360.000

 

- Cht không xà phòng hóa

200.000

400.000

 

- Chsố Hydroxyl

200.000

200.000

 

- Chsố Peroxyd

100.000

200.000

 

- Chỉ số trương nở

60.000

120.000

11

Điểm chảy và điểm nhỏ git

 

 

 

- Của chất biết trước

40.000

80.000

 

- Của chất chưa biết

80.000

160.000

 

- Của cao xoa

40.000

80.000

12

Độ đông đặc

40.000

80.000

13

Độ sôi

 

 

 

- Đơn giản bằng mao quản

40.000

80.000

 

- Phức tạp có cất

100.000

200.000

14

Thăng hoa

40.000

80.000

15

Đo tỷ trọng

 

 

 

- Bằng tỷ trọng kế

30.000

60.000

 

- Bằng cân thủy tĩnh

50.000

100.000

 

- Bằng Picnomet

80.000

160.000

16

Đo độ nhớt

 

 

 

- Bng máy Hoppler hay Ostwald

200.000

400.000

 

- Bng thiết bị đo độ nhớt dải rộng, không phải chuẩn bị mẫu

300.000

600.000

 

- Bng thiết bị đo độ nhớt dải rộng, phải chuẩn bị mẫu

400.000

800.000

17

Năng suất quay cực

50.000

100.000

18

Độ hạ bng điểm

80.000

160.000

19

Đo pH

 

 

 

- Trực tiếp

40.000

80.000

 

- Qua xử lý

60.000

120.000

20

Đo độ cồn

 

 

 

- Đơn giản

40.000

80.000

 

- Phức tạp

100.000

200.000

21

Các phép thử sinh vật và vi sinh vật

 

 

 

- Chất gây sốt

300.000

600.000

 

- Thử nội độc tvi khuẩn

1.200.000

2.400.000

 

- Thử độc tính cấp

2.000.000

4.000.000

 

- Thử độc tính bất thường

200.000

400.000

 

- Thử độ kích ứng da

300.000

600.000

 

- Chất hạ áp

400.000

800.000

 

- Thử vô khun bng phương pháp màng lc

500.000

1.000.000

 

- Thử vô khun bng phương pháp cấy trc tiếp

300.000

600.000

 

- Phân lập và định danh vi khuẩn: tính mi ch tiêu

100.000

200.000

 

- Làm kháng sinh đồ

280.000

560.000

 

- Thử giới hạn nhiễm khuẩn (xử lý đơn gin)

240.000

480.000

 

- Thử giới hạn nhiễm khuẩn (xử lý phức tạp)

320.000

640.000

 

- Định lượng kháng sinh (nguyên liệu)

400.000

800.000

 

- Định lượng kháng sinh (thành phẩm) không qua xử lý

500.000

1.000.000

 

- Định lượng kháng sinh (thành phẩm) phải qua xử lý

600.000

1.200.000

 

- Định lượng vitamin B12 bằng phương pháp vi sinh

800.000

1.600.000

22

Định lượng

 

 

 

1. Phương pháp th tích

 

 

 

- Phương pháp chuẩn độ acid kim

160.000

320.000

 

- Phương pháp thtích phải qua xử lý

260.000

520.000

 

- Nitrit

220.000

440.000

 

- Định lượng penicilin

300.000

600.000

 

- Đo bạc

200.000

400.000

 

- Complexon

200.000

400.000

 

- Chuẩn độ môi trường khan trực tiếp

240.000

480.000

 

- Chuẩn độ môi trường khan phải qua xử lý

300.000

600.000

 

- Chuẩn độ đo thế, đo ampe (tính cho mi phương pháp)

400.000

800.000

 

2. Phương pháp cân

240.000

480.000

 

3. Phương pháp vật lý

 

 

 

- Phương pháp đo quang trc tiếp, tính theo E1%

200.000

400.000

 

- Phương pháp đo quang trực tiếp, tính theo chuẩn

300.000

600.000

 

- Phương pháp đo quang phải qua chiết tách, tính theo chuẩn

400.000

800.000

 

- Phương pháp đo quang phải qua chiết tách, tính theo E1%

300.000

600.000

 

- Sắc ký lớp mỏng (chưa tính các phép thử định lượng tương ứng khác)

200.000

400.000

 

- Sắc ký lớp mỏng cạo vết chiết đo quang

500.000

1.000.000

 

- Sắc ký trên giấy (chưa tính các phép thử định lượng tương ứng khác)

150.000

300.000

 

- Sắc ký trên cột

140.000

280.000

 

- Định lượng mật độ kế trên sắc ký đồ lớp mỏng

 

 

 

+ 2 vết - 4 vết

200.000

400.000

 

+ Từ 4 vết trở lên, cứ thêm 1 vết cộng thêm

24.000

48.000

 

- Phương pháp sắc ký trao đổi ion (chưa tính các phân tích hỗ trợ kèm theo)

120.000

240.000

Đi với thuốc nhiều thành phần, mỗi thành phần tính thêm 50.000đ

 

- Phương pháp sắc ký khí trực tiếp

500.000

1.000.000

Đối với thuốc nhiều thành phần, mỗi thành phần tính thêm 50.000đ

 

- Phương pháp sắc ký khí phải qua xử lý

600.000

1.200.000

Đối với thuốc nhiều thành phần, mỗi thành phần tính thêm 50.000đ

 

- Phương pháp sắc ký khí lỏng (HPLC) trực tiếp

500.000

1.000.000

Đối với thuốc nhiều thành phần, mi thành phần tính thêm 50.000đ

 

- Phương pháp sc ký khí lỏng (HPLC) phải qua xử lý

600.000

1.200.000

Đối với thuốc nhiều thành phần, mi thành phần tính thêm 50.000đ

 

- Phương pháp sc ký khí lỏng khối phổ

1.000.000

2.000.000

Đối với thuốc nhiều thành phần, mỗi thành phần tính thêm 50.000đ

 

- Định lượng acid amin

600.000

1.200.000

Đối với thuốc nhiều thành phần, mi thành phần tính thêm 50.000đ

 

- Định lượng bng phương pháp quang phổ hồng ngoại

600.000

1.200.000

Đối với thuốc nhiều thành phần, mỗi thành phần tính thêm 50.000đ

 

- Định lượng bằng phương pháp điện di mao quản

600.000

1.200.000

Đối với thuốc nhiều thành phần, mi thành phần tính thêm 50.000đ

 

- Phương pháp quang phổ huỳnh quang

200.000

400.000

 

4. Định lượng những đối tượng đặc biệt

 

 

 

- Định lượng nitơ toàn phần trực tiếp

240.000

480.000

 

- Định lượng nitơ toàn phần phải qua xử lý

300.000

600.000

 

- Định lượng Rutin trong dược liệu

500.000

1.000.000

 

- Định lượng Menthol toàn phần trong tinh dầu bạc hà

200.000

400.000

 

- Định lượng Methyl salicylat bằng phương pháp đo Iod

300.000

600.000

 

- Định lượng tinh dầu trong cao xoa bằng bình Cassia

300.000

600.000

 

- Định lượng tinh du trong dược liệu

120.000

240.000

 

- Ơgennol

300.000

600.000

 

- Xineol

300.000

600.000

 

- Andehydcinnamic

300.000

600.000

 

- Ascaridol

480.000

960.000

 

- Long não

360.000

720.000

 

- Tanin

200.000

400.000

 

- Caroten trong dầu gấc

700.000

1.400.000

 

- Vitamin A trong dầu cá

400.000

800.000

 

- Chất chiết được trong dược liệu

400.000

800.000

 

- Các hoạt cht khác trong dược liệu (alcaloid, saponin, flavonoid...)

Tính bằng phép thử định lượng và phương pháp xử lý mẫu tương ứng

 

- Dầu béo

600.000

1.200.000

 

- Iốt trong dược liệu

800.000

1.600.000

 

- Định lượng tinh du tràm

300.000

600.000

 

- Đường trong mật ong theo phương pháp Caussbonan

300.000

600.000

 

- Serratiopeptidase

400.000

800.000

 

- Protease

400.000

800.000

 

- Papain

400.000

800.000

 

- Alphachymotrypsin bằng phương pháp đo quang

300.000

600.000

 

- Alphachymotrypsin bằng phương pháp đo thế

400.000

800.000

 

- Beta-Amylase

300.000

600.000

 

- Alpha-Amylase

300.000

600.000

 

- Cellulase

400.000

800.000

 

- Lipase

400.000

800.000

 

- Streptokinase

600.000

1.200.000

 

- Heparine

460.000

920.000

 

- Oxytoxine

500.000

1.000.000

 

- Insuline

1.500.000

3.000.000

23

Vỏ nang rỗng

 

 

 

- Độ dòn

100.000

200.000

 

- Điểm đông Gelatin

200.000

400.000

 

- Các chỉ tiêu khác

Áp dụng như thuc

24

Bộ dây truyền dịch

 

 

 

- Cảm quan

40.000

80.000

 

- Độ trong suốt

40.000

80.000

 

- Độ kín, độ bn chịu lực

100.000

200.000

 

- Độ kéo dãn

40.000

80.000

 

- Tính chịu nóng lạnh

100.000

200.000

 

- Phần tử lạ

100.000

200.000

 

- Tốc độ dòng chảy

100.000

200.000

 

- Chiết dung dịch thử

100.000

200.000

 

- Các thử nghiệm hóa lý khác

Áp dụng như thuc

25

Đồ đựng dùng trong y tế, găng tay cao su

 

 

 

- Độ kín

60.000

120.000

 

- Độ gấp uốn

40.000

80.000

 

- Độ trong của dung dịch chiết

200.000

400.000

 

- Độ trong của đồ đựng

60.000

120.000

 

- Độ truyền ánh sáng

100.000

200.000

 

- Độ đựng bằng kim loại dùng cho thuốc mỡ tra mt

300.000

600.000

 

- Độ ngấm hơi nước

100.000

200.000

 

- Độ bn đối với nước của mặt trong đồ đựng

300.000

600.000

 

- Các chỉ tiêu hóa lý, sinh học khác

Áp dụng như thuc

 

- Độ dày găng tay cao su

50.000

100.000

26

Thử nút cao su chai huyết thanh và nút cao su lọ thuốc tiêm

 

 

 

- Độ bền

200.000

400.000

 

- Độ kín

140.000

280.000

 

- Kích thước

40.000

80.000

 

- Các phép thử hóa lý, sinh học khác (tính cho mỗi ch tiêu)

100.000

200.000

27

Phương pháp xử lý mẫu đối với những đối tượng đặc biệt

400.000

500.000

28

Kiểm nghiệm hóa pháp

 

 

 

- Kiểm tra khi giao nhận mẫu, nghiên cứu hồ sơ và các tài liệu liên quan

20.000

 

- Các phương pháp định tính, định lượng để phân tích độc chất, hóa pháp

Tính theo các mục tương ứng của thuốc

 

- Xử lý mẫu

Tính theo các mục tương ứng của thuốc

 

- Mu khai quật từ sau 10 ngày trở lên cộng thêm

100.000

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2017/TT-BYT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu35/2017/TT-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2017
Ngày hiệu lực05/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2017/TT-BYT

Lược đồ Circular 35/2017/TT-BYT prices for testing medicine samples medicinal ingredients at public medical


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Circular 35/2017/TT-BYT prices for testing medicine samples medicinal ingredients at public medical
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu35/2017/TT-BYT
       Cơ quan ban hànhBộ Y tế
       Người kýTrương Quốc Cường
       Ngày ban hành18/08/2017
       Ngày hiệu lực05/10/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Circular 35/2017/TT-BYT prices for testing medicine samples medicinal ingredients at public medical

        Lịch sử hiệu lực Circular 35/2017/TT-BYT prices for testing medicine samples medicinal ingredients at public medical

        • 18/08/2017

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 05/10/2017

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực