Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.

Cơ quan ban hành