Công văn 3705-TC/QLCS

Công văn SỐ 3705 TC/QLCS của bộ tài chính về việc hướng dẫn Quy chế xử lý tài sản không cần dùng và không còn sử dụng được tại các cơ quan hành chính sự nghiệp

Công 3705 TC/QLCS hướng dẫn Quy chế xử lý tài sản không cần dùng và không còn sử dụng được tại cơ quan hành chính đã được thay thế bởi Quyết định 21/1999/QĐ-BTC Danh mục văn bản pháp luật bị bãi bỏ và được áp dụng kể từ ngày 16/10/1999.

Nội dung toàn văn Công 3705 TC/QLCS hướng dẫn Quy chế xử lý tài sản không cần dùng và không còn sử dụng được tại cơ quan hành chính


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3705-TC/QLCS

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 1997

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 3705 TC/QLCS NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 1997 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN QUY CHẾ XỬ LÝ TÀI SẢN KHÔNG CẦN DÙNG VÀ KHÔNG CÒN SỬ DỤNG ĐƯỢC TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;
- Các tổ chức, cơ quan đoàn thể trung ương;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 

Để các Bộ, ngành, địa phương chủ động xử lý kịp thời các tài sản không cần dùng, không còn sử dụng được theo đúng "Quy chế xử lý tài sản không cần dùng và không còn sử dụng được tại các cơ quan hành chính sự nghiệp" ban hành kèm theo Quyết định số 1163 TC/QLCS ngày 21/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Quy chế này như sau:

1/ Tài sản được quy định tại các Điều 1 và 2 của Quy chế bao gồm những tài sản sau đây nay không cần dùng hoặc không còn sử dụng được tại các cơ quan hành chính sự nghiệp (HCSN):

- Nhà đất;

- Phương tiện vận tải;

- Tài sản khác phục vụ nhu cầu công tác được xác định là tài sản cố định theo quy định tại Điều 3 và 4 của Chế độ quản lý, sử dụng và tính hao mòn tài sản cố định (TSCĐ) trong các đơn vị HCSN ban hành kèm theo Quyết định số 351 TC/CĐKT ngày 22/5/1997 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2/ Thẩm quyền quyết định xử lý tài sản không cần dùng và không còn sử dụng được trong các cơ quan HCSN được thực hiện như sau:

2.1/ Đối với tài sản của cơ quan HCSN thuộc trung ương quản lý:

a) Khi có nhu cầu điều chuyển tài sản là nhà, đất giữa các Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp cấp trung ương (sau đây gọi chung là tổ chức trung ương với cơ quan HCSN do địa phương quản lý hoặc với các tổ chức ngoài khu vực HCSN thì Thủ trưởng các Bộ, ngành, các tổ chức trung ương hoặc Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xin điều chuyển hoặc tiếp nhận tài sản phải có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đồng gửi Bộ Tài chính để xem xét trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

b) Bộ trưởng Bộ tài chính quyết định:

- Điều chuyển tài sản là phương tiện đi lại phục vụ nhu cầu công tác và các loại tài sản cố định khác (trừ tài sản là nhà, đất) giữa các Bộ, ngành, tổ chức trung ương, giữa các cơ quan HCSN trung ương với các cơ quan HCSN địa phương hoặc với các tổ chức ngoài khu vực HCSN theo đề nghị của Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Thanh lý tài sản là nhà thuộc trụ sở làm việc (không kể đất), bán, thanh lý các loại tài sản cố định có nguyên giá mua ban đầu từ 100 triệu/đồng/1 đơn vị tài sản trở lên theo đề nghị của các Bộ, ngành và các tổ chức trung ương.

c) Thủ trưởng các Bộ, ngành và tổ chức trung ương quyết định:

- Điều chuyển các loại tài sản cố định giữa các đơn vị HCSN trong nội bộ các Bộ, ngành, và tổ chức trung ương theo đúng chế độ, tiêu chuẩn định mức sử dụng tài sản Nhà nước được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định. Riêng đối với tài sản là nhà, đất và phương tiện đi lại phục vụ công tác chỉ điều chuyển khi có sự đồng ý của Bộ Tài chính bằng văn bản.

- Bán, thanh lý hoặc uỷ quyền cho các đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng bán, thanh lý các loại tài sản cố định có nguyên giá mua ban đầu dưới 100 triệu đồng/1 đơn vị tài sản.

2.2/ Đối với tài sản thuộc địa phương quản lý:

a) Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định việc điều chuyển các tài sản là nhà, đất thuộc trụ sở làm việc, phương tiện đi lại phục vụ nhu cầu công tác giữa các cơ quan HCSN hoặc giữa các cơ quan HCSN với các tổ chức ngoài khu vực HCSN và quyết định bán, thanh lý các loại tài sản là nhà (khuôn viên đất thực hiện theo Luật đất đai) và phương tiện đi lại phục vụ nhu cầu công tác theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá và Thủ trưởng các ngành, cơ quan, đơn vị có tài sản.

b) Sở Tài chính - Vật giá quyết định: điều chuyển các loại tài sản cố định giữa các Sở, ban, ngành và các tổ chức đoàn thể hoặc cơ quan HCSN với các tổ chức kinh tế khác thuộc địa phương quản lý và quyết định bán, thanh lý các tài sản cố định có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên (trừ tài sản cố định là nhà, đất, phương tiện đi lại).

c) Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, thành phố quyết định:

- Điều chuyển tài sản giữa các cơ quan HCSN (trừ tài sản là nhà, đất, phương tiện đi lại) thuộc phạm vi quản lý của Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã theo đúng chế độ tiêu chuẩn định mức sử dụng tài sản Nhà nước được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định.

- Bán, thanh lý các tài sản cố định là máy móc, trang thiết bị và các loại tài sản cố định khác có giá trị mua mới tương đương với tài sản cùng loại thanh lý dưới 10 triệu đồng.

3/ Thủ tục điều chuyển, bán và thanh lý tài sản không cần dùng và không còn sử dụng được, được thực hiện như sau:

3.1/ Đối với đơn vị trực tiếp quản lý sử dụng tài sản:

Khi có những tài sản cố định cần xử lý, thủ trưởng các cơ quan đơn vị HCSN trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản phải lập hồ sơ xin xử lý tài sản gửi cơ quan quản lý cấp trên, bao gồm:

- Công văn đề nghị điều chuyển hoặc bán thanh lý tài sản kèm theo công văn của đơn vị xin được tiếp nhận (nếu là tài sản điều chuyển).

- Bảng tổng hợp danh mục tài sản cố định đề nghị điều chuyển, bán thanh lý (theo phụ lục số 1 a, b đính kèm) kèm theo các bản sao các hồ sơ liên quan như: Giấy cấp đất, hồ sơ bản vẽ khuôn viên đất và nhà... (nếu đề nghị điều chuyển).

- Biển bản xác định chất lượng còn lại của những tài sản cố định đề nghị điều chuyển hoặc bán, thanh lý do Hội đồng đánh giá lại tài sản của cơ quan quản lý và sử dụng tài sản lập. 3.2/ Đối với các cơ quan quản lý cấp trên:

Quyết định việc xử lý theo thẩm quyền hoặc lập hồ sơ đề nghị xử lý gửi đến cấp có thẩm quyền quyết định xử lý nói tại điểm 2 công văn này, bao gồm:

- Văn bản đề nghị điều chuyển hoặc bán, thanh lý tài sản của Thủ trưởng các Bộ, ngành, tổ chức trung ương đối với tài sản thuộc trung ương quản lý hoặc thủ trưởng của Sở ban ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện đối với tài sản do địa phương quản lý và công văn xin tiếp nhận tài sản của cơ quan, đơn vị cùng cấp (nếu là tài sản điều chuyển).

- Biểu tổng hợp danh mục các tài sản cố định xin điều chuyển, bán hoặc thanh lý (theo phụ lục số 2a và 2b).

- Hồ sơ tài liệu có liên quan của đơn vị trực tiếp quản lý tài sản như đã nêu tại Điểm 3.1 công văn này.

3.3/ Sau khi thực hiện việc điều chuyển, bán, thanh lý tài sản không cần dùng và không còn sử dụng được theo quy định tại văn bản này các cơ quan đơn vị có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thực hiện về cơ quan tài chính (Bộ phận quản lý công sản) theo biểu tổng hợp 3a,b (đính kèm).

Đề nghị các Bộ, ngành cơ quan đoàn thể trung ương, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thực hiện xử lý tài sản không cần dùng và không còn sử dụng được tại các cơ quan, đơn vị HCSN thuộc phạm vị mình quản lý theo đúng hướng dẫn bổ sung tại văn bản này và các quy định tại "Quy chế xử lý tài sản không cần dùng và không còn sử dụng được trong các cơ quan hành chính sự nghiệp" ban hành kèm theo Quyết định số 1163 TC/QLCS ngày 21/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính (Cục quản lý công sản) để hướng dẫn giải quyết.

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3705-TC/QLCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3705-TC/QLCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/1997
Ngày hiệu lực13/10/1997
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/10/1999
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3705-TC/QLCS

Lược đồ Công 3705 TC/QLCS hướng dẫn Quy chế xử lý tài sản không cần dùng và không còn sử dụng được tại cơ quan hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công 3705 TC/QLCS hướng dẫn Quy chế xử lý tài sản không cần dùng và không còn sử dụng được tại cơ quan hành chính
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu3705-TC/QLCS
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýNguyễn Thị Kim Ngân
     Ngày ban hành13/10/1997
     Ngày hiệu lực13/10/1997
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bất động sản
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/10/1999
     Cập nhật14 năm trước

     Văn bản được căn cứ

      Văn bản hợp nhất

       Văn bản gốc Công 3705 TC/QLCS hướng dẫn Quy chế xử lý tài sản không cần dùng và không còn sử dụng được tại cơ quan hành chính

       Lịch sử hiệu lực Công 3705 TC/QLCS hướng dẫn Quy chế xử lý tài sản không cần dùng và không còn sử dụng được tại cơ quan hành chính