Văn bản khác 08/CB-LSXD-TC

Công bố 08/CB-LSXD-TC về bảng giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô do Sở Xây dựng - Sở Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Công bố 08/CB-LSXD-TC bảng giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô


UBND TỈNH KON TUM
LIÊN SỞ XD-TC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 08/CB-LSXD-TC

Kon Tum, ngày 01 tháng 09 năm 2009

 

CÔNG BỐ

BẢNG GIÁ CƯỚC VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG Ô TÔ

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng, Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Công văn số 2373/UBND-XD ngày 07/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố giá xây dựng công trình;

Căn cứ Công văn số 1767/UBND-KTN ngày 26/8/2009 của UBND tỉnh về việc xây dựng giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô đối với các tuyến đường đặc biệt;

Liên Sở Xây dựng - Tài chính Công bố Bảng giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô như sau:

I. BIỂU CƯỚC VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG Ô TÔ:

1. Đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 1:

Hàng bậc 1 bao gồm: Đất, cát, sỏi, đá xay, gạch các loại.

Đơn vị tính: đồng/tấn.km

Loại đường

Cự ly

Đường loại 1

Đường loại 2

Đường loại 3

Đường loại 4

Đường loại 5

1

15.879

18.897

27.776

40.276

58.401

2

8.700

10.354

15.219

22.069

32.000

3

6.194

7.371

10.836

15.712

22.782

4

5.017

5.970

8.775

12.725

18.450

5

4.352

5.179

7.613

11.038

16.005

6

3.891

4.631

6.808

9.870

14.312

7

3.548

4.223

6.207

9.001

13.051

8

3.279

3.901

5.735

8.315

12.058

9

3.055

3.635

5.344

7.748

11.236

10

2.870

3.414

5.019

7.277

10.552

11

2.707

3.221

4.735

6.867

9.956

12

2.558

3.044

4.475

6.487

9.408

13

2.409

2.867

4.215

6.111

8.860

14

2.272

2.704

3.975

53.765

8.359

15

2.146

2.554

3.755

5.445

7.895

16

2.032

2.418

3.554

5.154

7.474

17

1.947

2.315

3.404

4.936

7.158

18

1.873

2.228

3.276

4.751

6.889

19

1.797

2.138

3.144

4.558

6.608

20

1.715

2.040

3.000

4.350

6.307

21

1.626

1.934

2.843

4.123

5.979

22

1.543

1.835

2.698

3.912

5.673

23

1.468

1.745

2.566

3.721

5.396

24

1.401

1.666

2.450

3.552

5.149

25

1.336

1.591

2.338

3.390

4.916

26

1.277

1.519

2.233

3.238

4.694

27

1.217

1.449

2.129

3.088

4.476

28

1.160

1.380

2.027

2.940

4.264

29

1.105

1.315

1.932

2.801

4.061

30

1.055

1.256

1.845

2.675

3.879

31 - 35

1.008

1.200

1.764

2.557

3.708

36 - 40

966

1.150

1.690

2.450

3.553

41 - 45

930

1.108

1.628

2.360

3.422

46 - 50

897

1.069

1.571

2.277

3.301

51 - 55

867

1.032

1.517

2.199

3.190

56 - 60

839

999

1.468

2.128

3.086

61 - 70

813

968

1.422

2.062

2.991

71 - 80

790

940

1.382

2.003

2.904

81 - 90

768

914

1.343

1.947

2.824

91 - 100

749

891

1.309

1.898

2.752

Từ 101 Km trở lên

731

870

1.278

1.854

2.688

2. Đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 2: Được tính  bằng 1,10 lần cước hàng bậc 1.

Hàng bậc 2 bao gồm: Ngói, lương thực đóng bao, đá các loại (trừ đá xay), gỗ cây, than các loại, các loại quặng, sơn các loại, tranh, tre, nứa, lá, bương, vầu, hóp, sành, sứ, các thành phẩm và bán thành phẩm bằng gỗ (cửa, tủ, bàn, ghế, chấn song …) các thành phẩm và bán thành phẩm kim loại (thanh, thỏi, dầm, tấm, lá, dây, cuộn, ống (trừ ống nước) …).

3. Đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 3: Được tính bằng 1,30 lần cước hàng bậc 1.

Hàng bậc 3 bao gồm: Lương thực rời, xi măng, vôi các loại, phân bón các loại (trừ phân động vật), xăng dầu, thuốc trừ sâu, trừ dịch, thuốc chống mối mọt, thuốc thú y, sách, báo, giấy viết, giống cây trồng, nông sản phẩm, các loại vật tư, máy móc, thiết bị chuyên ngành, nhựa đường, cột điện, ống nước (bằng thép, bằng nhựa).

4. Đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 4: Được tính bằng 1,4 lần cước hàng bậc 1.

Hàng bậc 4 bao gồm: Nhựa nhũ tương, muối các loại, thuốc chữa bệnh, phân động vật, bùn, các loại hàng dơ bẩn, kính các loại, hàng tinh vi, hàng thủy tinh, xăng dầu chứa bằng phi.

5. Trường hợp vận chuyển các mặt hàng không có tên trong danh mục 4 bậc hàng nêu trên thì chủ hàng và chủ phương tiện căn cứ vào đặc tính của mặt hàng tương đương để xếp vào bậc hàng thích hợp khi tính cước vận chuyển.

6. Các trường hợp được tăng (cộng thêm), giảm cước so với mức cước cơ bản:

6.1. Cước vận chuyển hàng hóa kết hợp chiều về: Một chủ hàng vừa có hàng đi vừa có hàng về trong một vòng quay phương tiện được giảm 10% tiền cước của số hàng vận chuyển chiều về.

6.2. Cước vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện có thiết bị tự xếp dỡ hàng:

- Hàng hóa vận chuyển bằng phương tiện có thiết bị tự đổ (xe ben), phương tiện có thiết bị nâng hạ (xe reo) được cộng thêm 15% mức cước cơ bản.

- Hàng hóa vận chuyển bằng phương tiện có thiết bị hút xả (xe Stec) được cộng thêm 20% mức cước cơ bản.

6.3. Đối với hàng hóa chứa trong Container: Bậc hàng tính cước là hàng bậc 3 cho tất cả các loại hàng chứa trong Container. Trọng lượng tính cước là trọng tải đăng ký của Container.

6.4. Trường hợp vận chuyển hàng quá khổ hoặc quá nặng bằng phương tiện vận tải thông thường: Cước vận chuyển được cộng thêm 20% mức cước cơ bản.

6.5. Vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng phải sử dụng phương tiện vận tải đặc chủng: Áp dụng theo các quy định riêng của cấp có thẩm quyền.

II. ĐƠN GIÁ CƯỚC CƠ BẢN ĐƯỜNG ĐẶC BIỆT:

1. Đơn giá cước cơ bản vận chuyển hàng hóa trên đường đặc biệt được tính như sau:

1.1. Được cộng thêm 30% so với mức cước cơ bản của đường loại 5 tại mục I.1 của Công bố này đối với trường hợp vận chuyển hàng hóa trên một số tuyến đường khó khăn vùng cao của tỉnh miền núi, chưa có trong Quy định về xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 32/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/06/2005 của Bộ Giao thông vận tải.

1.2. Trường hợp phương tiện vận chuyển chỉ xếp hàng hóa được dưới trọng tải đăng ký của phương tiện được cộng thêm 29% so với mức cước cơ bản của đường loại 5 tại mục I.1 của Công bố này.

2. Đối với trường hợp khác quy định tại II.1 nêu trên, căn cứ tình hình thực tế về nguồn cung cấp vật liệu, cự ly vận chuyển, chủ đầu tư áp dụng hoặc vận dụng các văn bản có liên quan để tính toán chi phí vận chuyển cho phù hợp với thực tế và chịu trách nhiệm về kết quả đó.

III. THỜI GIAN HIỆU LỰC:

Công bố có hiệu lực từ ngày 26/08/2009 và thay thế mục 6 tại Công bố số 05/HD-LS ngày 22/11/2007 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính về việc Công bố Hệ thống đơn giá xây dựng, ca máy và thiết bị thi công, giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô./.

 

SỞ TÀI CHÍNH
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Hùng

SỞ XÂY DỰNG
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Bách

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND&UBND tỉnh (b/c);
- Viện kinh tế - Bộ XD (b/c);
- UBND các huyện, thành phố;
- Các sở, ban, ngành;
- Lưu: VT, TH, XD.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CB-LSXD-TC

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu08/CB-LSXD-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/2009
Ngày hiệu lực26/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/CB-LSXD-TC

Lược đồ Công bố 08/CB-LSXD-TC bảng giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công bố 08/CB-LSXD-TC bảng giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu08/CB-LSXD-TC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum, ***
        Người kýNguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Văn Bách
        Ngày ban hành01/09/2009
        Ngày hiệu lực26/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công bố 08/CB-LSXD-TC bảng giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô

         Lịch sử hiệu lực Công bố 08/CB-LSXD-TC bảng giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô

         • 01/09/2009

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 26/08/2009

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực