Công điện 01/CĐ-UBND

Công điện 01/CĐ-UBND năm 2019 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy do tỉnh Quảng Trị ban hành

Nội dung toàn văn Công điện 01/CĐ-UBND 2019 tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tỉnh Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CĐ-UBND

 Qung Trị, ngày 20 tháng 5 năm 2019

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐIỆN:

- Giám đốc các S, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tnh;

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Thời gian gần đây, tình hình cháy, ndiễn biến phức tạp, trên toàn quốc đã xảy ra nhiu vụ cháy lớn, nhất là tại các đô thị, địa bàn tập trung đông dân cư, khu công nghiệp, cơ skinh doanh dịch vụ giải trí, gây thiệt hại nghiêm trọng vngười và tài sản, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, hoạt động sn xut, kinh doanh, môi trường đu tư và cuộc sng nhân dân. Đnâng cao hiệu lực, hiệu qucông tác phòng cháy, chữa cháy, ngăn chặn, giảm thiểu số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, nhất là trong điều kiện thời tiết cực đoan, nng nóng kéo dài trên địa bàn tnh; thực hiện ý kiến chđạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 584/CĐ-TTg ngày 19/5/2019, Chtịch UBND tnh yêu cầu Giám đốc các S, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành ph, thị xã thực hiện một snhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính ph, đặc biệt là Chthị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; các Chthị ca Thủ tướng Chính phủ số 32/CT-TTg ngày 5/12/2018 tăng cường công tác phòng cháy, cha cháy tại khu dân cư, s 29/CT-TTg ngày 9/10/2018 vviệc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đi với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư và các văn bản chđạo của Ban Thường vụ Tnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy.

2. Công an tỉnh chủ trì, phi hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, cha cháy; tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng công tác phòng cháy, chữa cháy tại các khu công nghiệp, trung tâm thương mại, chợ, kho bãi, cơ sở sn xut dịch vụ giải trí, các chung cư, khu dân cư, rừng...; thường xuyên tchức thanh tra, kim tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy, kịp thời phát hiện, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, chủ cơ svà xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kiên quyết tạm đình ch, đình chỉ hoạt động đối với cơ skhông bảo đm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến kiến thc, kỹ năng vphòng cháy, chữa cháy, trong đó tập trung tuyên truyn sâu, rộng cho các đi tượng là cơ quan quản lý nhà nước địa phương, khu dân cư, tổ dân phố, hộ gia đình. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng, bảo vệ dân ph, phòng cháy, cha cháy cơ s, chuyên ngành và lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng.

Nâng cao hiệu quả công tác thường trực, tiếp nhận thông tin, huy động nhanh nht lực lượng, phương tiện đdập tt ngay đám cháy, kịp thời cu người, tài sn; thường xuyên tổ chức din tập phương án chữa cháy có sự phối hợp nhiều lực lượng.

3. Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực tnh và các đơn vị có liên quan chỉ đạo các đơn vị điện lực tăng cường kiểm tra hệ thống, mạng lưới điện để phòng ngừa nguy cơ gây mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy từ hệ thng, thiết bị điện. Phi hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong việc qun lý, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, người dân sử dụng an toàn điện và các chất, hàng nguy him về cháy, ntrong phạm vi quản lý.

4. Sở Thông tin và Truyền thông phi hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh y chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng thời lượng tuyên truyn, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật, knăng về phòng cháy, cha cháy cho người dân. Các cơ quan tổ chức có trách nhiệm tchức tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa và kỹ năng chữa cháy, thoát nạn cho người dân và cán bộ, nhân viên thuộc phạm vi qun lý.

5. Giám đốc các Sở, Thủ trưng các ban, ngành, đoàn thcấp tỉnh, Chủ tịch UBND các cấp, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, nhất là đi với các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, khu dân cư, trung tâm thương mại, chợ, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ giải trí, rừng; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng cháy, cha cháy, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đồng thời xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, cơ quan, tchức không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ để xy ra tình trạng vi phạm, mất an toàn về phòng cháy, cha cháy tại địa bàn, cơ s. Nơi nào, đơn vị, địa phương nào để ra cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản thì Thủ trưởng đơn vị, địa phương nơi đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tnh và trước pháp luật. Cng cố, duy trì hoạt động hiệu qucủa lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy; quan tâm đu tư trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy, cha cháy và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân phòng, thực hiện tốt phương châm “bốn tại ch”.

6. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng cháy, cha cháy tại cơ quan, đơn vị do mình qun lý; tchức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc duy trì các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn các vụ cháy, nxảy ra; đặc biệt là việc quản lý, sử dụng hệ thống, thiết bị điện và các cht, hàng nguy him cháy, n; thành lập, duy trì hiệu quả hoạt động của đội phòng cháy, cha cháy cơ sở, chuyên ngành; bảo đảm kinh phí, trang bị phương tiện và các điu kiện cần thiết khác phục vụ công tác phòng cháy, cha cháy theo quy định.

7. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương theo dõi, đôn đốc và kim tra việc thực hiện Công điện này, tng hợp, báo cáo theo quy định.

Yêu cầu các Giám đc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tch UBND các huyn, thành ph, thxã nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTTU,
TT.HĐND tnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Công ty Điện lực Qu
ng Trị;
- Phòng CSPCCC&CNCH- CAT;
- CVP, các PVP UBND t
nh;
- Lưu VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/CĐ-UBND

Loại văn bảnCông điện
Số hiệu01/CĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2019
Ngày hiệu lực20/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/CĐ-UBND

Lược đồ Công điện 01/CĐ-UBND 2019 tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tỉnh Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công điện 01/CĐ-UBND 2019 tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tỉnh Quảng Trị
        Loại văn bảnCông điện
        Số hiệu01/CĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Chính
        Ngày ban hành20/05/2019
        Ngày hiệu lực20/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công điện 01/CĐ-UBND 2019 tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tỉnh Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Công điện 01/CĐ-UBND 2019 tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tỉnh Quảng Trị

           • 20/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực