Công điện 03/CĐ-UBND

Công điện 03/CĐ-UBND năm 2017 về tăng cường công tác quản lý khai thác cát do tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Công điện 03/CĐ-UBND 2017 tăng cường công tác quản lý khai thác cát Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CĐ-UBND

Thái Bình, ngày 11 tháng 4 năm 2017

 

CÔNG ĐIỆN KHẨN

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHAI THÁC CÁT

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH điện:

 

- Giám đốc Sở, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;
- Chủ tịch UBND xã, phường, thị
trấn;
- Giám đốc các Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Cát Đại Lợi; Công ty TNHH MTV kinh doanh khai thác V
LXD Sao Đỏ; Công ty Cổ phần xây lắp Sao Việt; Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Hà Thành - UDIC; Công ty Cổ phần SHC; Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long; Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Phương Anh.

Trong thời gian gần đây xuất hiện tình trạng khai thác cát trái phép ở một số nơi trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trên các tuyến sông giáp ranh với tỉnh bạn, gây xói lở các bãi bồi, bờ sông, công trình kè cống, gây mất an ninh trật tự... ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân.

Để khắc phục tình trạng trên, đồng thời thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của ngành tài nguyên và môi trường và tại các Văn bản số 2647/VPCP-QHĐP ngày 21/3/2017, số 3238/VPCP-CN ngày 04/4/2017 của Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3976/UBND-NNTNMT ngày 19/10/2016 và Công văn số 1056/UBND-NNTNMT ngày 27/3/2017 về việc ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh; kịp thời xử lý, chấm dứt tình trạng khai thác cát trái phép.

Địa phương nào còn để xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép thì người đứng đầu địa phương đó và người đứng đầu cơ quan chức năng có liên quan phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Các doanh nghiệp được cấp Giấy phép khai thác cát:

- Chấp hành nghiêm chnh các quy định của pháp luật về khoáng sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Thực hiện đúng các quy định trong Giấy phép khai thác. Chỉ được khai thác cát trong tọa độ diện tích, mức sâu, chế độ khai thác (thời gian các tháng khai thác trong năm), công suất khai thác được cấp phép. Trong quá trình khai thác phải thực hiện đúng, đủ các biện pháp quy trình an toàn kỹ thuật, an toàn lao động.

- Thời gian khai thác trong ngày (với các ngày trong tháng được khai thác ghi trong Giấy phép) chỉ được thực hiện từ 6 giờ đến từ 18 giờ. Nghiêm cấm việc khai thác tù 18 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau.

- Lập Bản Đăng ký khai thác với các nội dung: Số lượng, số hiệu tàu thuyền, phương tiện khai thác, số giờ khai thác trong ngày, vị trí khai thác gửi Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban nhân dân huyện nơi có mỏ cát, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh trước ngày 14/4/2017. Trường hợp có thay đổi số giờ khai thác trong ngày, số lượng, số hiệu phương tiện theo quy định nêu trên thì phải gửi Bản Đăng ký thay đổi đến Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban nhân dân huyện nơi có mỏ cát, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh trước ít nhất là 3 ngày (kể cả ngày nghỉ Thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết) thì mới được thực hiện.

- Nếu doanh nghiệp nào vi phạm các quy định trong Giấy phép khai thác hoặc thực hiện không đúng nội dung và thời gian Bản Đăng ký thì bị xử lý nghiêm theo quy định.

- Các mỏ cát trong sông nội đồng không được khai thác trong thời gian từ ngày 30/4 đêm ngày 31/8 và các ngày có mưa bão lớn, báo động lũ cấp II; các Giấy phép trong sông nội đồng có chế độ khai thác không đúng với quy định này, phải lập thủ tục điều chỉnh cho phù hợp.

3. UBND huyện: Chỉ đạo Đài Truyền thanh huyện công bố công khai Bản Đăng ký trên của doanh nghiệp và chỉ đạo UBND xã nơi có mỏ cát công bố công khai trên hệ thống truyền thanh xã, niêm yết tại trụ sở UBND xã, hội trường thôn nơi có mỏ cát để nhân dân biết giám sát.

4. Công an tỉnh chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với các cơ quan chức năng, các địa phương trong tỉnh và tỉnh giáp ranh tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện và xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Trên cơ sở Bản Đăng ký của các doanh nghiệp, chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố nơi có mỏ cát, thành lập các tổ công tác liên ngành, thường xuyên kiểm tra các đơn vị thực hiện; trường hợp đơn vị nào vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật;

- Tổng hợp Bản Đăng ký của các doanh nghiệp và danh sách doanh nghiệp vi phạm gửi Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Cổng Thông tin điện tử tỉnh để thông báo công khai cho nhân dân trong tỉnh biết, giám sát;

- Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố nơi có mỏ cát được cấp phép thành lập tổ công tác liên ngành tiến hành rà soát các mỏ cát đã được cấp phép, kiểm tra thực địa, tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh thời hạn giấy phép, vị trí khai thác, thu hồi giấy phép nếu cần; hoàn thành trước 30/4/2017;

- Tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh chế độ khai thác trong Giấy phép đối với các mỏ cát trong sông nội đồng (không khai thác từ ngày 30/4 đến ngày 31/8 và các ngày có mưa bão lớn, báo động lũ cấp II);

- Thiết lập đường dây điện thoại nóng tại Sở để cập nhật thông tin và phối hợp với các cơ quan chức năng trong tỉnh và tỉnh giáp ranh theo các Quy chế đã ký;

- Tổng hợp kết quả thực hiện Công điện, hàng tháng báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình tăng cường thời lượng tuyên truyền các quy định của pháp luật về khai thác cát; đăng tải các thông tin về Bản Đăng ký khai thác cát của các doanh nghiệp, thông báo các trường hợp vi phạm để nhân dân biết, giám sát.

Nhận Công điện này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường
trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thành ủy;
- Báo Thái Bình;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu VT, NN, TH
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/CĐ-UBND

Loại văn bảnCông điện
Số hiệu03/CĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2017
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/CĐ-UBND

Lược đồ Công điện 03/CĐ-UBND 2017 tăng cường công tác quản lý khai thác cát Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công điện 03/CĐ-UBND 2017 tăng cường công tác quản lý khai thác cát Thái Bình
        Loại văn bảnCông điện
        Số hiệu03/CĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Hồng Diên
        Ngày ban hành11/04/2017
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công điện 03/CĐ-UBND 2017 tăng cường công tác quản lý khai thác cát Thái Bình

              Lịch sử hiệu lực Công điện 03/CĐ-UBND 2017 tăng cường công tác quản lý khai thác cát Thái Bình

              • 11/04/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực