Công điện 03/CĐ-UBND

Công điện 03/CĐ-UBND năm 2014 về chủ động ngăn chặn vi rút A/H7N9, dịch cúm A/H5N1 do thành phố Hà Nội điện

Nội dung toàn văn Công điện 03/CĐ-UBND năm 2014 chủ động ngăn chặn vi rút A/H7N9 dịch cúm A/H5N1 Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CĐ-UBND

Hồi 9 giờ, ngày 18 tháng 02 năm 2014

 

CÔNG ĐIỆN KHẨN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Điện:

- Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT;
- Giám đốc Sở Y tế;
- Giám đốc Sở Công thương;
- Giám đốc Công an Thành phố;
- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã.

 

Theo thông báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trong năm 2013 tại Trung Quốc, Hồng Kông và vùng lãnh thổ Đài Loan đã có 147 người mc cúm A/H7N9, trong đó có 47 ca tvong. Từ đầu năm 2014 đến nay tại Trung Quc đã ghi nhận 190 trường hợp mắc mới, trong đó có 19 ca tử vong, tại tỉnh Qung Tây, Trung Quốc giáp vi biên giới Việt Nam đã có 2 người nhiễm vi rút cúm A/H7N9. Trung Quốc đã phát hiện có vi rút cúm A/H7N9 lưu hành tại mt số chợ buôn bán gia cầm sống; đặc biệt nguy hiểm là vi rút cúm A/H7N9 không gây bệnh lâm sàng trên gia cầm và hiện chưa có vc xin phòng bệnh nên việc phát hiện giám sát và ứng phó với chủng vi rút này rất khó. Tại Việt Nam, dịch cúm A/H5N1 trên đàn gia cầm cũng đã xuất hiện nhỏ lẻ ở một số địa phương, có 2 trường hp tử vong do cúm A/H5N1 trong tháng 1/2014 tại tỉnh Bình Phước và tỉnh Đng Tháp. Hiện nay, dịch cúm gia cầm đang xuất hiện tại Bắc Ninh, là tỉnh tiếp giáp với Hà Nội. Qua kim tra, hiện nay tình hình buôn bán gia cầm trên địa bàn rất phức tạp, nhất là tình hình buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc trên thị trường vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ; trong khi đó, thời tiết diễn biến phức tạp, thuận lợi cho các dịch bệnh gia súc, gia cầm phát triển; là những nguy cơ rất cao đ tái bùng phát dịch cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố.

Để chủ động ngăn chặn vi rút A/H7N9, dịch cúm A/H5N1 và thực hiện nghiêm túc Công điện khẩn s 200/CĐ-TTg ngày 14/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố yêu cầu Giám đc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Công thương, Công an Thành phố, các Sở ngành liên quan và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. UBND các quận, huyện, thị xã

- Thành lập Ban Chỉ đạo "Hành động ứng phó khẩn cấp đối với các chủng vi rút cúm gia cm nguy hiểm có khả năng lây sang người" của cấp quận, huyện, thị xã và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo; thành lập các tcông tác kiểm tra, đôn đốc các xã, phường, thị trấn, các hộ chăn nuôi nghiêm túc thực hiện các quy định phòng chng dịch cúm gia cầm.

- Khẩn trương xây dựng "Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp đối với các chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm có khả năng lây sang người" trên địa bàn theo hướng dẫn ca Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Tăng cường công tác tuyên truyền cho người chăn nuôi, buôn bán gia cầm thực hiện tốt công tác vệ sinh, khử trùng tiêu độc, khuyến khích áp dụng, mở rộng các hình thức chăn nuôi an toàn dịch bệnh, nhằm giảm thiu nguy cơ lây nhiễm và phát tán vi rút.

- Phối hp với các Sở ngành liên quan để thực hiện tốt công tác phòng chng dịch; chủ động bố trí kinh phí địa phương để phục vụ công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao ngay từ ngày đầu.

- Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo hàng ngày (trước 17 giờ) về Ban Chỉ đạo Thành ph(qua Chi cục Thú y Thành phố) để tng hợp, báo cáo UBND Thành phố chỉ đạo.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT

- Khẩn trương tham mưu cho Ban Chỉ đạo và UBND Thành phố "Kế hoạch hành động ng phó khẩn cấp đối với các chủng vi rút cúm gia cầm nguy him có khả năng lây sang người" trên địa bàn Thành phtheo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT; thời gian thực hiện xong trước ngày 19/2/2014.

- Rà soát, đề xuất kiện toàn ban Chỉ đạo của Thành phố; dự kiến phân công trách nhiệm thành viên Ban Chỉ đạo để đi kiểm tra đôn đốc thực hiện Đề án 2088 và chđạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng chng cúm gia cầm; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng ứng phó với cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm khác.

- Hướng dẫn đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm để các địa phương và nhân dân biết chủ động phòng chống dịch; phi hợp với các Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội để tuyên truyền, đưa tin về công tác phòng chống dịch.

- Tăng cường lấy mẫu giám sát trên gia cầm và môi trường nhằm phát hiện sớm vi rút A/H7N9 và các chủng vi rút khác trên gia cầm tại các chợ buôn bán gia cầm sống và các hộ chăn nuôi trên địa bàn Thành phố để có biện pháp xử kịp thời, hiệu quả.

- Duy trì hoạt động 24/24 giờ các chốt kiểm dịch động vật tại các đầu mối giao thông ra vào Thành ph; tăng cường công tác kim soát giết m, vận chuyển, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm trên địa bàn Thành phố; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Khi phát hiện có vi rút A/H7N9 xuất hiện trên gia cầm hoặc trong môi trường phải báo cáo ngay tới UBND Thành phố để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Y tế và đồng thời phải tổ chức thực hiện đng bộ, quyết liệt các biện pháp xử lý triệt để, kịp thời theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT, kiên quyết không để vi rút phát tán ra diện rộng.

3. Các Sở, ngành: Y tế, Công thương, Công an Thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ ca đơn vị, phi hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các quận, huyn, thị xã để tập trung chỉ đạo thực hiện công tác phòng chng dịch đạt hiệu quả cao.

4. Các thành viên Ban Chỉ đạo Thành phtăng cường thời gian phối hợp cùng UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các bin pháp phòng chống dịch; chủ động nắm tình hình dịch bệnh và công tác trin khai phòng chng dịch của các địa phương, báo cáo UBND Thành ph(qua Chi cục Ty-Sở Nông nghiệp&PTNT tổng hợp chung của Thành ph).

5. Các cơ quan thông tin đại chúng (Báo Hà Nội mới, Kinh tế Đô thị, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội) phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin chính xác, kịp thi cho nhân dân biết về diễn biến tình hình dịch cúm gia cm và các biện pháp phòng chng dịch.

y ban nhân dân Thành phố giao Sở Nông nghiệp và PTNT thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai, thực hiện phòng chng dịch tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn Thành phố, báo cáo UBND Thành phố trước 17 giờ hàng ngày để kịp thời chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính ph;
- Các Bộ: Nông nghiệp & PTNT, Y tế, Công thương;
- Thường trực Thành ủy;       
- Đồng chí Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo);
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Các S: TC, KH&ĐT, TNMT, 
- Các cơ quan báo chí TP, Đài PTTH HN;
- CVP, các PCVP UBND TP;
- TH, VX, KT, NNNT, CT;
- Lưu: VT, NNNT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/CĐ-UBND

Loại văn bảnCông điện
Số hiệu03/CĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/02/2014
Ngày hiệu lực18/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/CĐ-UBND

Lược đồ Công điện 03/CĐ-UBND năm 2014 chủ động ngăn chặn vi rút A/H7N9 dịch cúm A/H5N1 Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công điện 03/CĐ-UBND năm 2014 chủ động ngăn chặn vi rút A/H7N9 dịch cúm A/H5N1 Hà Nội
        Loại văn bảnCông điện
        Số hiệu03/CĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýTrần Xuân Việt
        Ngày ban hành18/02/2014
        Ngày hiệu lực18/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công điện 03/CĐ-UBND năm 2014 chủ động ngăn chặn vi rút A/H7N9 dịch cúm A/H5N1 Hà Nội

             Lịch sử hiệu lực Công điện 03/CĐ-UBND năm 2014 chủ động ngăn chặn vi rút A/H7N9 dịch cúm A/H5N1 Hà Nội

             • 18/02/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/02/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực