Công điện 2144/CĐ-TTg

Công điện 2144/CĐ-TTg về đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 thực hiện Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công điện 2144/CĐ-TTg đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2144/CĐ-TTg

Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2016

 

CÔNG ĐIỆN

V ĐY NHANH TIN ĐGIẢI NGÂN K HOCH VN ĐU TƯ CÔNG NĂM 2016 VÀ THC HIN CÁC NGH QUYT CA QUC HI V K HOCH ĐU TƯ CÔNG TRUNG HN GIAI ĐON 2016 - 2020 VÀ K HOCH NĂM 2017

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Trước tình hình giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2016 rất thấp, Chính phủ đã kịp thời ban hành Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016. Dưới sự chđạo quyết liệt của Chính phủ, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, kết quả giải ngân 11 tháng năm 2016 gấp 1,9 lần so với 7 tháng năm 2016; một số bộ, ngành trung ương và địa phương đã cơ bản giải ngân hết kế hoạch vốn được giao. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách nhà nước chỉ đạt 70,2% kế hoạch, trong đó vẫn còn 12 bộ, ngành trung ương và 01 địa phương1 giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn ngân sách nhà nước; vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân đạt kết quả rất thấp, chđạt 46,6% so với kế hoạch, trong đó có 02 bộ và 15 địa phương giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ2.

Để bảo đảm sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư công năm 2016 và thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2017, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và Thtrưởng các đơn vị được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau:

I. ĐY NHANH TIẾN ĐGIẢI NGÂN K HOẠCH VỐN ĐU TƯ CÔNG NĂM 2016

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và các đơn vị sử dụng vốn đầu tư công (sau đây gọi tắt là các bộ, ngành trung ương và địa phương) quyết liệt chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2016, bảo đảm sử dụng hiệu quả và hoàn thành 100% kế hoạch được giao.

2. Các bộ, ngành trung ương và địa phương đến ngày 30 tháng 11 năm 2016 giải ngân dưới 50% kế hoạch phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân gây chậm trễ tiến độ giải ngân, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Các bộ, ngành trung ương và địa phương giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 đến ngày 30 tháng 11 năm 2016 dưới 50% kế hoạch vốn được giao, trước ngày 05 tháng 12 năm 2016 phải báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phương án cắt giảm kế hoạch vốn nước ngoài theo nguyên tắc, tiêu chí sau:

a) Trong kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 được Thủ tướng Chính phủ giao, bố trí đủ vốn cho các dự án kết thúc Hiệp định năm 2016 theo khả năng thực hiện và giải ngân đến ngày 31 tháng 01 năm 2017 và số vốn phải thanh toán đến ngày 31 tháng 01 năm 2017 cho phn mua sắm trang thiết bị đã ký hợp của các dự án kết thúc Hiệp định sau năm 2016.

b) Cắt giảm toàn bộ kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 của các dự án chưa ký kết Hiệp định hoặc đã ký kết Hiệp định nhưng nhà tài trợ không cấp tiền trong năm 2016 do chưa đủ điều kiện giải ngân.

c) Trừ số đã giải ngân và số vốn kế hoạch giữ lại nêu tại tiết a, yêu cu cắt giảm toàn bộ số vốn kế hoạch nêu tại tiết b nêu trên và số còn lại như sau:

- Cắt giảm 80% số vốn nước ngoài còn lại đối vi bộ, ngành trung ương và địa phương giải ngân dưới 10% kế hoạch.

- Cắt giảm 50% số vốn nước ngoài còn lại đối với bộ, ngành trung ương và địa phương giải ngân từ 10% đến dưới 30% kế hoạch.

- Cắt giảm 30% số vốn nước ngoài còn lại đối với bộ, ngành trung ương và địa phương giải ngân từ 30% đến dưới 50% kế hoạch.

4. Đối với các bộ, ngành trung ương và địa phương đến ngày 30 tháng 11 năm 2016 giải ngân được từ 80% kế hoạch vốn nước ngoài trở lên, nếu có nhu cầu bổ sung vốn cho các dự án kết thúc Hiệp định trong năm 2016 và các dự án kết thúc Hiệp định sau năm 2016 đã có khối lượng thực hiện, cần bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đến ngày 31 tháng 01 năm 2017 giải ngân được hết số vốn bổ sung, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính danh mục dự án và mức vốn bổ sung kế hoạch năm 2016 trước ngày 05 tháng 12 năm 2016 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

5. Người đứng đu các bộ, ngành trung ương và địa phương phải nghiêm khắc kiểm điểm trách nhiệm nếu không giải ngân hết số vốn kế hoạch năm 2016 được giao.

II. THC HIỆN CÁC NGHỊ QUYT CỦA QUC HỘI V K HOẠCH ĐU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ NĂM 2017

1. Các bộ, ngành trung ương và địa phương khẩn trương hoàn thiện phương án phân bchi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 (bao gồm danh mục dự án từ nhóm B trở lên bố trí kế hoạch đầu tư trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương) và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2017 theo đúng quy định tại các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ và văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đến ngày 05 tháng 12 năm 2016, bộ, ngành trung ương và địa phương nào không gửi phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2017 và đến ngày 10 tháng 12 năm 2016, bộ, ngành trung ương và địa phương nào không gửi phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 hoặc bố trí vốn không đúng quy định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ cắt giảm toàn bộ số vốn chưa phân bổ và bố trí không đúng quy định của kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2017 để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi các khoản vốn ứng trước hoặc điều chỉnh cho các bộ, ngành trung ương và địa phương khác.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 đúng thời gian quy định.

3. Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương tổng hợp trình cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 đúng thi gian quy định để kịp triển khai ngay từ những ngày đầu năm 2017.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Công điện này và chịu trách nhiệm giải trình trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ việc giải ngân vốn đầu tư công không đạt kế hoạch đã giao./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Vin Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Thông tấn xã Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ, Cục, TGĐ Cổng TTĐT
;
- Lưu: VT, KTTH (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 1 Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Văn phòng trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội.

2 Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Cao Bng, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Kạn, Điện Biên, Hà Nội, Hưng Yên, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Gia Lai, Kiên Giang, Hải Dương, Đắk Nông, c Trăng.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2144/CĐ-TTg

Loại văn bảnCông điện
Số hiệu2144/CĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/2016
Ngày hiệu lực29/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2144/CĐ-TTg

Lược đồ Công điện 2144/CĐ-TTg đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công điện 2144/CĐ-TTg đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2016
        Loại văn bảnCông điện
        Số hiệu2144/CĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành29/11/2016
        Ngày hiệu lực29/11/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công điện 2144/CĐ-TTg đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2016

             Lịch sử hiệu lực Công điện 2144/CĐ-TTg đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2016

             • 29/11/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/11/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực