Công điện 698/CĐ-TTg

Nội dung toàn văn Công điện 698/CĐ-TTg 2022 tiếp tục thực hiện quyết liệt hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 698/CĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2022

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT LIỆT, HIỆU QUẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:

 

- Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 29 tháng 7 năm 2022, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm, các khó khăn, vướng mắc và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Sau khi nghe Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến phát biểu của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương có ý kiến như sau:

Các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 về xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định đầu tư. Đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương đã ban hành gần 80 văn bản pháp lý và giao kế hoạch nguồn ngân sách trung ương năm 2022, làm cơ sở để các cơ quan, địa phương phân bổ, giao kế hoạch vốn và triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia vẫn còn chậm trong khi Kế hoạch vốn phải giải ngân rất lớn, riêng vốn ngân sách trung ương năm 2022 đã là hơn 34 nghìn tỷ đồng; đến nay vẫn còn 02 Thông tư, 17 văn bản hướng dẫn của các Bộ, cơ quan Trung ương chưa được ban hành; gần 20 địa phương chưa được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua Nghị quyết và thực hiện phân bổ vốn ngân sách Trung ương; một số địa phương chưa kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh để chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

Để tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, kịp thời, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung cao độ, khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Các Bộ, cơ quan: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Công Thương, Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp khẩn trương xây dựng, ban hành đầy đủ các Thông tư, văn bản hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao (phân công tại Phụ lục kèm theo); hoàn thành trước ngày 15 tháng 8 năm 2022.

2. Các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và giải quyết các kiến nghị của các địa phương theo thẩm quyền; đề xuất phương án xử lý, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền trước ngày 10 tháng 8 năm 2022.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

a) Sau thời điểm ngày 31 tháng 8 năm 2022, rà soát, tổng hợp các địa phương chưa hoàn thành phân bổ, giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, trình Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chuyển vốn cho các địa phương đã hoàn thành các thủ tục giao vốn, phê duyệt dự án, dự toán chi tiết và có khả năng giải ngân vốn ngay trong năm 2022.

b) Khẩn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền cho phép bổ sung 88,6 triệu USD của Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn vay vốn ADB trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; tổng hợp phương án phân bổ 7.942,139 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 còn lại của 03 chương trình mục tiêu quốc gia, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 01 tháng 9 năm 2022.

4. Bộ Tài chính khẩn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 3 và Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; hoàn thành trước ngày 10 tháng 8 năm 2022.

5. Văn phòng Chính phủ khẩn trương báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái xem xét, chỉ đạo thống nhất phương án xử lý về vướng mắc trong thực hiện quy định phân bổ kinh phí sự nghiệp từ ngân sách trung ương cho các địa phương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia chi tiết theo từng nội dung thành phần, từng lĩnh vực chi từ năm 2023 trở đi.

6. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, khảo sát thực tế tại một số địa phương về việc thực hiện nội dung “Hỗ trợ thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng công nghệ thông tin tại cấp xã để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự” thuộc Dự án 10 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tổng hợp, thống nhất đề xuất giải pháp xử lý cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2022 trước khi hướng dẫn và triển khai thực hiện nội dung nêu trên.

7. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Khẩn trương trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua Nghị quyết và thực hiện phân bổ, giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và cơ quan chủ chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định; hoàn thành trước ngày 15 tháng 8 năm 2022.

b) Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, ban hành các văn bản quản lý, điều hành tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương theo quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

c) Xây dựng lộ trình triển khai kế hoạch vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương được giao thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của năm 2022; phấn đấu hoàn thành 100% tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao trong năm 2022 đảm bảo hiệu quả và đúng quy định của pháp luật. Các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nếu để chậm tiến độ phải kiểm điểm và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

d) Khẩn trương hoàn thành việc kiện toàn Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp thống nhất, đồng bộ theo quy định của pháp luật và phù hợp điều kiện thực tế.

8. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (chi tiết tại Phụ lục kèm theo)./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-
HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
-
Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, NN, KGVX,
QHQT; Cục KSTTHC;
- Lưu: VT, QHĐP (2)
S. Tùng.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ
THỦ TƯỚNG
Phạm
Bình Minh

 

PHỤ LỤC

CÁC THÔNG TƯ, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA CHƯA BAN HÀNH
(Ban hành kèm theo Công điện số 698/CĐ-TTg ngày
04 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Nội dung thực hiện

Cơ quan thực hiện

I

Văn bản dành cho Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

 

1

Văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 3

Bộ NNPTNT

2

Văn bản hướng dẫn thực hiện nội dung “Đầu tư, hỗ trợ trồng cây dược liệu quý” thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 3

Bộ Y tế

3

Văn bản hướng dẫn thực hiện nội dung “Hỗ trợ các dự án, mô hình chăn nuôi, trồng trọt gắn với nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh và các hoạt động khác có liên quan” thuộc Tiểu dự án 3, Dự án 3

Bộ Quốc phòng

4

Văn bản hướng dẫn thực hiện Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 5

Bộ LĐTBXH

5

Văn bản hướng dẫn thực hiện Dự án 7

Bộ Y tế

6

Văn bản hướng dẫn thực hiện Dự án 8

TW Hội LH Phụ nữ Việt Nam

7

Văn bản hướng dẫn thực hiện nội dung “Thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 10

Bộ TTTT

II

Văn bản dành cho Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

 

8

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp thuộc CTMTQG GNBV

Bộ LĐTBXH

III

Văn bản dành cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

 

9

Thông tư quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Bộ Tài chính

10

Văn bản hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 15.3 thuộc Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

VPCP

11

Văn bản hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí nông thôn mới và Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao cấp xã, huyện giai đoạn 2021 - 2025

Bộ Y tế

12

Văn bản công bố chỉ tiêu cụ thể và hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí nông thôn mới và Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao cấp xã, huyện giai đoạn 2021 - 2025

Bộ Tư pháp

13

Văn bản công bố chỉ tiêu cụ thể và hướng dẫn Nội dung 01, Nội dung 02 thuộc nội dung thành phần số 01 và nội dung số 04 thuộc nội dung thành phần số 07

Bộ Xây dựng

14

Văn bản hướng dẫn Nội dung 01 thuộc Nội dung thành phần số 08; nội dung 05 thuộc Nội dung thành phần số 11

Bộ Nội vụ

15

Văn bản hướng dẫn Nội dung 08 thuộc Nội dung thành phần số 02 và Nội dung số 06 thuộc Nội dung thành phần số 07

Bộ Y tế

16

Văn bản hướng dẫn Nội dung 03, Nội dung số 06 thuộc Nội dung thành phần số 02 và Nội dung 06 thuộc Nội dung thành phần số 03

Bộ Công Thương

17

Văn bản hướng dẫn Nội dung 04 thuộc Nội dung thành phần số 02 và Nội dung 01 thuộc Nội dung thành phần số 05

Bộ GDĐT

18

Văn bản hướng dẫn Nội dung 01 thuộc Nội dung thành phần số 09

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

19

Văn bản hướng dẫn Nội dung số 06 thuộc Nội dung thành phần số 08

Bộ LĐTBXH

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 698/CĐ-TTg

Loại văn bảnCông điện
Số hiệu698/CĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/08/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 698/CĐ-TTg

Lược đồ Công điện 698/CĐ-TTg 2022 tiếp tục thực hiện quyết liệt hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công điện 698/CĐ-TTg 2022 tiếp tục thực hiện quyết liệt hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia
        Loại văn bảnCông điện
        Số hiệu698/CĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Bình Minh
        Ngày ban hành04/08/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công điện 698/CĐ-TTg 2022 tiếp tục thực hiện quyết liệt hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia

              Lịch sử hiệu lực Công điện 698/CĐ-TTg 2022 tiếp tục thực hiện quyết liệt hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia

              • 04/08/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực