Điều ước quốc tế 108

Công ước 108 năm 1958 về giấy căn cước của thuyền viên

Nội dung toàn văn Công ước 108 năm 1958 giấy căn cước thuyền viên


CÔNG ƯỚC SỐ 108

CÔNG ƯỚC

 VỀ GIẤY CĂN CƯỚC CỦA THUYỀN VIÊN, 1958

Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế,

Được Hội đồng quản trị của Văn phòng Lao động quốc tế triệu tập tại Giơ-ne-vơ ngày 29 tháng 4 năm 1958, trong kỳ họp thứ 41, và

Sau khi đã quyết định chấp thuận những đề nghị khác nhau về sự công nhận lẫn nhau hay quốc tế về một giấy căn cước quốc gia của thuyền viên, là vấn đề thuộc điểm thứ chín trong chương trình nghị sự kỳ họp, và

Sau khi đã quyết định rằng những đề nghị đó sẽ mang hình thức một Công ước quốc tế,

Thông qua ngày hôm nay, 13 tháng 5 năm 1958, Công ước dưới đây gọi là Công ước về Giấy căn cước của thuyền viên, 1958.

Điều 1

1. Công ước này được áp dụng với mọi thuyền viên được thuê mướn, với bất kỳ chức danh nào, trên bất kỳ con thuyền nào, khác với một tàu chiến, đã được đăng ký trong một lãnh thổ mà Công ước này có hiệu lực, và được sử dụng để đi biển.

2. Trong trường hợp có nghi nghờ về việc liệu một số loại người có được coi là thuyền viên hay không theo mục đích của Công ước này, thì vấn đề phải được cơ quan có thẩm quyền ở mỗi nước giải quyết, sau khi tham khảo ý kiến của các tổ chức cá nhân những chủ tàu và của thuyền viên có liên quan.

Điều 2

1. Mọi Nước thành viên chịu hiệu lực Công ước này, sẽ cấp cho mỗi người của nước mình hành nghề thuỷ thủ, theo yêu cầu của người đó, một giấy căn cước của thuyền viên theo các điều khoản quy định tại Điều 4 ở dưới đây. Tuy nhiên, trong trường hợp không thể cung cấp được một giấy tờ như vậy cho một số loại lao động trên biển, thì Nước thành viên đó có thể cấp, thay vì và thay thế cho giấy tờ này, một hộ chiếu nêu rõ rằng người có hộ chiếu này là một thuỷ thủ và có những hiệu lực như một giấy căn cước của thuyền viên, trong Công ước này.

2. Mọi Nước thành viên chịu hiệu lực của Công ước này có thể cấp một giấy căn cước của thuyền viên cho bất kỳ thuỷ thủ nào khác đã được thuê trên một con tàu đã đăng ký trong lãnh thổ của nước mình hay đã ghi tên trong một văn phòng sắp xếp việc làm của lãnh thổ nước mình, nếu đương sự có yêu cầu.

Điều 3

Giấy căn cước của thuyền viên sẽ do thuỷ thủ tự bảo quản lâu dài.

Điều 4

1. Giấy căn cước của thuyền viên sẽ có hình mẫu đơn giản; nó sẽ được làm bằng một chất liệu bền và được trình bày sao cho mọi sự sửa chữa sẽ dễ dàng phân biệt được.

2. Giấy căn cước của thuyền viên sẽ nêu rõ tên, chức danh của cơ quan cấp, thời gian và địa điểm cấp và sẽ chứa đựng một tuyên bố rằng giấy tờ này là một giấy căn cước của thuyền viên trong Công ước này.

3. Giấy căn cước của thuyền viên sẽ chứa đựng những thông tin sau đây được trích ra từ người mang giấy này:

a) Họ tên đầy đủ (các tên, họ, nếu có);

b). Ngày và nơi sinh;

c). Quốc tịch;

d). Đặc điểm nhận dạng;

c). Ảnh;

f). Chữ ký của người được cấp hay, nếu người được cấp không có khả năng ký, thì điểm chỉ.

4. Nếu một Nước thành viên cấp một giấy căn cước của thuyền viên cho một thuỷ thủ người ngoại quốc, thì cần phải thể hiện trong đó một tuyên bố nào đó về quốc tịch của thuỷ thủ đó. Ngoài ra, một tuyên bố như thế sẽ không bao hàm một bằng chứng chứng minh cho quốc tịch của anh ta.

5. Bất kỳ hạn chế nào về thời hạn có giá trị của một giấy căn cước của thuyền viên sẽ được nêu một cách rõ ràng trên giấy này.

6. Trừ những điều khoản quy định tại các đoạn ở trên, hình thức và nội dung chính xác của giấy căn cước của thuyền viên sẽ được Nước thành viên cấp nó lưu giữ, sau khi tham khảo ý kién của các tổ chức của những chủ tàu và của thuyền viên có liên quan.

7. Luật pháp quốc gia có thể quy định ghi những thông tin bổ sung trong giấy căn cước của thuyền viên.

Điều 5

1. Mọi thuỷ thủ mang một giấy căn cước của thuyền viên có giá trị được cơ quan có thẩm quyền của một lãnh thổ mà Công ước này có hiệu lực cấp cho, sẽ được tái chấp nhận trong lãnh thổ đó.

2. Đương sự cũng phải được chấp nhận trong lãnh thổ quy định tại đoạn trên trong thời gian ít nhất một năm kể từ khi hết thời hạn quy định về giá trị của giấy căn cước của thuyền viên mà người đó được cấp.

Điều 6

1. Mọi Nước thành viên sẽ cho phép bất kỳ thuỷ thủ nào có một giấy căn cước của thuyền viên vào một lãnh thổ mà Công ước này có hiệu lực, khi việc vào lãnh thổ đó được đề xuất với một sự cho phép trên đất liền thời gian tạm thời trong khi tàu đỗ.

2. Nếu giấy căn cước của thuyền viên cho phép nhập cảnh thích hợp, mọi Nước thành viên cũng phải cho phép bất kỳ thuỷ thủ nào có một giấy căn cước của thuyền viên có giá trị vào một lãnh thổ mà Công ước này có hiệu lực, khi việc vào lãnh thổ đó được đương sự đề xuất:

a). Để lên bờ hay chuyển giao sang một tàu khác;

b). Để quá cảnh nhằm mục đích gặp được tàu của mình ở một nước khác hay để được hồi hương;

c). Với bất kỳ mục đích nào được các nhà cầm quyền của nước có liên quan phê duyệt.

3. Trước khi cho phép vào lãnh thổ của mình, đối với một trong những lý do được liệt kê ở đoạn trên, mọi Nước thành viên có thể đòi hỏi một bằng chứng thoả đáng, kể cả một văn bản từ phía thuỷ thủ, chủ tàu, hay của nhân viên liên quan, hay của lãnh sự có liên quan, dành cho thuỷ thủ đó và do đó anh ta cũng sẽ phải xuất trình dự thảo hành trình của mình. Nước thành viên đó cũng có thể giới hạn thời gian lưu lại của thuỷ thủ với một giai đoạn được coi là hợp lý vì mục đích của việc lưu lại.

4. Không một quy định nào của Điều này được phép hiểu là nhằm hạn chế quyền của một Nước thành viên ngăn cản một người nào đó vào hoặc lưu lại trên lãnh thổ của nước mình.

Điều 7

Những phê chuẩn chính thức Công ước này sẽ được thông báo tới Tổng giám đốc Văn phòng lao động quốc tế và qua ông ấy được vào sổ đăng ký.

Điều 8

1. Công ước này sẽ chỉ ràng buộc những Nước thành viên của Tổ chức Lao động quốc tế mà việc phê chuẩn đã được Tổng giám đốc vào sổ đăng ký.

2. Công ước này sẽ bắt đầu có hiệu lực đối với mỗi Nước thành viên sau 12 tháng kể từ ngày những phê chuẩn của hai Nước thành viên được Tổng giám đốc vào sổ đăng ký.

3. Sau đó, Công ước này sẽ bắt đầu có hiệu lực đối với mỗi Nước thành viên sau 12 tháng kể từ ngày việc phê chuẩn của Nước thành viên đó được vào sổ đăng ký.

Điều 9

1. Mọi Nước thành viên đã phê chuẩn Công ước này có thể bãi bỏ Công ước, sau khi hết một thời hạn 10 năm kể từ ngày Công ước này có hiệu lực lần đầu tiên, bằng một thông báo tới Tổng giám đốc Văn phòng Lao động quốc tế và qua ông ấy được vào sổ đăng ký. Việc bãi bỏ Công ước sẽ có hiệu lực sau một năm kể từ ngày được vào sổ đăng ký.

2. Mọi Nước thành viên đã phê chuẩn Công ước này, trong thời hạn một năm kể từ ngày hết thời hạn 10 năm được đề cập ở đoạn trên, mà không sử dụng quyền bãi bỏ được quy định tại Điều này thì sẽ bị ràng buộc với một thời hạn 10 năm tiếp theo, và sau đó mới có thể bãi bỏ Công ước mỗi khi kết thúc thời hạn 10 năm theo những điều kiện được quy định tại Điều này.

Điều 10

1. Tổng giám đốc Văn phòng Lao động quốc tế sẽ thông báo tới tất cả các Nước thành viên của Tổ chức Lao động quốc tế việc vào sổ đăng ký tất cả những phê chuẩn và bãi bỏ Công ước mà các Nước thành viên đã thông báo tới ông ấy.

2. Bằng cách thông báo tới các Nước thành viên của Tổ chức Lao động quốc tế việc đăng ký vào sổ sự phê chuẩn Công ước thứ hai được thông báo tới mình, Tổng giám đốc sẽ lưu ý các Nước thành viên của Tổ chức về thời điểm mà Công ước này bắt đầu có hiệu lực.

Điều 11

Với mục tiêu đăng ký theo Điều 102 Hiến chương Liên hợp quốc, Tổng giám đốc Văn phòng Lao động quốc tế sẽ thông báo tới Tổng thư ký Liên hợp quốc những thông tin đầy đủ về những phê chuẩn và bãi bỏ đã được vào sổ đăng ký theo những điều ở trên.

Điều 12

Mỗi khi cho là cần thiết, Hội đồng quản trị Văn phòng Lao động quốc tế sẽ trình bày tại Hội nghị toàn thể một báo cáo về việc áp dụng Công ước này và sẽ xem xét xem liệu có cần ghi vào chương trình nghị sự Hội nghị vấn đề sửa đổi toàn bộ hay một phần Công ước này.

Điều 13

1. Trong trường hợp Hội nghị toàn thể thông qua một Công ước mới về sửa đổi toàn bộ hay một phần Công ước, và trừ khi Công ước mới về sửa đổi quy định khác đi, thì:

a). Việc phê chuẩn Công ước mới về sửa đổi của một Nước thành viên sẽ là đương nhiên, bất chấp Điều 9 trên đây, việc bãi bỏ ngay lập tức Công ước này, ngay khi Công ước mới về sửa đổi bắt đầu có hiệu lực.

b). Kể từ khi Công ước mới về sửa đổi bắt đầu có hiệu lực, Công ước này sẽ ngừng việc mở ra để các Nước thành viên phê chuẩn.

2. Công ước này sẽ nguyên hiệu lực của nó cả về hình thức lẫn nội dung đối với những Nước thành viên nào đã phê chuẩn Công ước này mà không phê chuẩn Công ước mới về sửa đổi.

Điều 14

Các bản tiếng Pháp và tiếng Anh của Công ước này đều có giá trị như nhau.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 108

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệu108
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 108

Lược đồ Công ước 108 năm 1958 giấy căn cước thuyền viên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công ước 108 năm 1958 giấy căn cước thuyền viên
        Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
        Số hiệu108
        Cơ quan ban hành***
        Người ký***
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công ước 108 năm 1958 giấy căn cước thuyền viên

              Lịch sử hiệu lực Công ước 108 năm 1958 giấy căn cước thuyền viên