Công văn 01/BNN-TCCB

Công văn 01/BNN-TCCB năm 2014 thực hiện Nghị định 158/2007/NĐ-CP và 150/2013/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 01/BNN-TCCB năm 2014 thực hiện NĐ 158 150


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/BNN-TCCB
V/v thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 3486/QĐ-BNN-TCCB ngày 05/11/2008 quy định danh mục các vị trí công tác trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải thực hiện định kỳ chuyển đổi.

Ngày 01/11/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 150/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP trong đó quy định: Bộ trưởng ban hành văn bản quy định cụ thể thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Để có cơ sở ban hành văn bản nêu trên và rà soát sửa đổi, bổ sung danh mục vị trí công tác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ phù hợp với thực tiễn, đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/02/2014, gồm các nội dung sau:

- Thống kê danh sách công chức, viên chức đã chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Quyết định số 3486/QĐ-BNN-TCCB như mẫu gửi kèm;

- Đánh giá kết quả, thuận lợi, khó khăn và kiến nghị sửa đổi, bổ sung danh mục, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ (từ 02 năm đến 05 năm) theo quy định tại Nghị định số 150/2013/NĐ-CP./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nguyễn Minh Nhạn

 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

DANH SÁCH

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐÃ CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC
(Từ năm 2009 đến năm 2013)

TT

Họ và tên

Vị trí công tác của công chức, viên chức

Năm chuyển đổi

Vị trí cũ

Vị trí mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 01/BNN-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu01/BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/01/2014
Ngày hiệu lực02/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 01/BNN-TCCB năm 2014 thực hiện NĐ 158 150


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 01/BNN-TCCB năm 2014 thực hiện NĐ 158 150
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu01/BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Minh Nhạn
        Ngày ban hành02/01/2014
        Ngày hiệu lực02/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 01/BNN-TCCB năm 2014 thực hiện NĐ 158 150

           Lịch sử hiệu lực Công văn 01/BNN-TCCB năm 2014 thực hiện NĐ 158 150

           • 02/01/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/01/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực