Công văn 01/TTCP-HĐTTTVC

Công văn 01/TTCP-HĐTTTVC năm 2017 về tổ chức thi nâng ngạch công chức từ Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính theo chỉ tiêu năm 2016 do Hội đồng thi nâng ngạch thanh tra viên chính năm 2016 - Thanh tra Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 01/TTCP-HĐTTTVC thi nâng ngạch công chức từ Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính 2017


THANH TRA CHÍNH PHỦ
HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH THANH TRA VIÊN CHÍNH NĂM 2016
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/TTCP-HĐTTTVC
V/v tổ chức thi nâng ngạch công chức từ TTV lên TTVC theo chỉ tiêu năm 2016

Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức; Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra; Quyết định số 1642/QĐ-BNV ngày 23/6/2016 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2016 trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước; Đề án số 2938/TTCP-TCCB ngày 07/11/2016 của Thanh tra Chính phủ về thi nâng ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính theo chỉ tiêu năm 2016; Văn bn số 134/BNV-CCVC ngày 12/01/2017 của Bộ Nội vụ về việc phối hợp tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức lên thanh tra viên chính theo chtiêu năm 2016; Hội đng thi nâng ngạch công chức từ thanh tra viên lên thanh tra viên chính theo chỉ tiêu năm 2016, hướng dn tổ chức kỳ thi như sau:

I - ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ THI

1. Đối tượng

Đối tượng dự thi nâng ngạch Thanh tra viên chính là Thanh tra viên (mã ngạch 04.025) đang công tác tại các cơ quan Thanh tra Nhà nước, gồm: Thanh tra Chính phủ, Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ; Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thanh tra sở, ngành; Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi chung là thanh tra cấp huyện) có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định đều được dự thi nâng ngạch công chức từ thanh tra viên lên thanh tra viên chính, theo chỉ tiêu năm 2016.

2. Điều kiện dự thi

Thanh tra viên được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cử dự thi phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ, năng lực và yêu cu trình độ, thâm niên công tác của ngạch thanh tra viên chính được quy định tại Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra;

b) Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có phẩm chất đạo đức tt; được cơ quan quản lý và sử dụng thanh tra viên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 3 năm liên tục trước khi cử đi dự thi; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đang xem xét để xử lý kỷ luật;

c) Thời gian giữ ngạch: Có đóng BHXH bắt buộc ở vị trí giữ ngạch thanh tra viên và tương đương đủ 9 năm trở lên (không tính thời gian tập sự, thử việc).

d) Có văn bản của cơ quan có thẩm quyền quản lý và sử dụng cử dự thi nâng ngạch Thanh tra viên chính năm 2016.

3. Tiêu chuẩn dự thi

Thanh tra viên dự thi nâng ngạch thanh tra viên chính có đủ các điều kiện trên còn phải đạt các tiêu chun sau:

a) Tốt nghiệp đại học trở lên;

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính hoặc văn bằng được tính là tương đương theo quy định của pháp luật;

c) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính do Trường Cán bộ Thanh tra-Thanh tra Chính phủ cấp;

d) Có chứng chỉ tin học văn phòng hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư s03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc người dự thi có cam kết sử dụng thành thạo kỹ năng công nghệ thông tin bản, được người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sử dụng thanh tra viên xác nhận bằng văn bản;

đ) Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên của 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc; có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc; hoặc người dự thi có cam kết sử dụng thành thạo ngoại ngữ dự thi ở trình độ B hoặc trình độ bậc 3 trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc) được người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức xác nhận bằng văn bản.

II - NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THI

Thanh tra viên dự kỳ thi nâng ngạch Thanh tra viên chính năm 2016 phải dự thi đủ các môn thi theo nội dung, hình thức và thời gian như sau:

1. Nội dung, hình thức và thời gian thi

a) Môn kiến thức chung:

- Hình thức thi: Thi viết.

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, năng lực, hiểu biết của công chức dự thi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước; các vn đề về quản lý hành chính nhà nước; về công vụ, công chức; về cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; phân tích, đánh giá bình luận chính sách; phân tích các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực phù hợp với tiêu chuẩn của ngạch dự thi.

- Thời gian thi là 180 phút.

b) Môn thi Nghiệp vụ Thanh tra

- Hình thức thi: Thi viết; Nội dung thi môn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng chống tham nhũng; thời gian thi là 180 phút.

c) Môn ngoại ngữ: Thi viết đkiểm tra về các kỹ năng đọc hiu, viết ở trình độ B (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc); thời gian thi là 90 phút.

d) Môn tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm; thời gian thi là 45 phút.

2. Điều kiện công chức được miễn thi môn Ngoại ngữ và Tin học

a) Điều kiện miễn thi môn Ngoại ngữ:

- Miễn thi môn Ngoại ngữ đối với công chức khi có một trong các điều kiện sau:

+ Công chức có tuổi đời đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ;

+ Công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiu số, có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp;

+ Công chức là người dân tộc thiểu số đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;

+ Công chức có bằng tốt nghiệp thứ hai là bằng ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự thi;

+ Công chức có bằng tốt nghiệp theo yêu cầu trình độ đào tạo hoặc trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự thi học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

+ Công chức có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 khung Châu Âu trở lên theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo còn trong thời hạn 2 năm, do các cơ sở đào tạo ngoại ngữ có uy tín trong nước, các trung tâm khảo thí ngoại ngữ quốc tế cấp chứng chỉ (được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận);

+ Công chức có bằng tốt nghiệp thạc sỹ, tính từ ngày 15/4/2011 trở lại đây (theo quy định của Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của BGiáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thc sỹ, đạt trình độ ngoại ngữ ở mức tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 của khung Châu Âu trở lên);

+ Công chức có bằng tiến sỹ, tính từ ngày 22/6/2009 trở lại đây (theo quy định tại Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sỹ và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT trước khi bảo vệ luận án có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B2 hoặc bậc 4/6 trở lên theo khung Châu Âu).

b) Điều kiện miễn thi môn Tin học:

Công chức đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

III - CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Cách tính điểm

a) Bài thi được chấm theo thang điểm 100;

b) Kết quả thi nâng ngạch để xác định người trúng tuyển là tổng số điểm của các bài thi môn kiến thức chung và môn chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Nguyên tắc xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Thi đủ các bài thi của các môn thi theo quy định;

b) Có số điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên (kể cả bài thi môn ngoại ngữ và môn tin học nếu không được miễn thi);

c) Có kết quả thi nâng ngạch tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Mục III này cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu nâng ngạch năm 2016 của cơ quan quản lý công chức đã được Bộ Nội vụ thông báo;

d) Trường hợp nhiu người có kết quả thi nâng ngạch bng nhau ch tiêu nâng ngạch cuối cùng của cơ quan quản lý công chc, người đứng đu cơ quan tổ chức thi nâng ngạch có văn bản thng nht với cơ quan quản lý công chức đquyết định người trúng tuyển ở chỉ tiêu nâng ngạch cuối cùng này.

IV - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cử thanh tra viên dự thi lên thanh tra viên chính năm 2016

a) Kỳ thi nâng ngạch công chức từ thanh tra viên lên thanh tra viên chính theo chỉ tiêu năm 2016, ngành Thanh tra về chỉ tiêu nâng ngạch, căn cứ số lượng công chức đủ điều kiện tiêu chuẩn do các Bộ, ngành, địa phương cử dự thi, Thanh tra Chính phủ tổng hợp gửi Bộ Nội vụ phê duyệt danh sách dự thi, chỉ tiêu của năm 2016 có số dư cạnh tranh khoảng 20% trên tổng số công chức dự thi.

b) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của BNội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức; Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phquy định vthanh tra viên và cộng tác viên thanh tra và quy định tại Mục I của Văn bản này để cử thí sinh dự thi theo đúng quy định.

c) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập danh sách tổng hợp (theo mẫu) và quyết định cử Thanh tra viên dự kỳ thi nâng ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính (hồ sơ của Thanh tra viên dự thi nâng ngạch Thanh tra viên chính do cơ quan quản lý công chức lưu trữ theo quy định).

d) Quyết định cử Thanh tra viên dự thi gửi về Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ thanh tra viên lên thanh tra viên chính năm 2016-Thanh tra Chính phủ trước ngày 25/3/2017 (theo dấu Bưu điện). Quá thời hạn trên tức là Bộ, cơ quan ngang bộ, tnh, thành phố trực thuộc Trung ương không có nhu cầu cử Thanh tra viên dự thi nâng ngạch Thanh tra viên chính theo chỉ tiêu năm 2016.

2. Trách nhiệm cử Thanh tra viên dự thi

a) Thanh tra viên chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều đã khai trong hồ sơ dự thi. Hồ sơ dự thi, gồm:

- Đơn đề nghị dự thi nâng ngạch, trong đó: Nêu rõ đăng ký dự thi môn ngoại ngữ nào; đề nghị miễn thi môn Tin học, môn ngoại ngữ (nếu có);

- Bản khai sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2C-BNV ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức) có xác nhận của cơ quan sử dụng công chức;

- Bản nhận xét, đánh giá của Thủ trưởng cơ quan quản lý và sử dụng công chức theo các điều kiện tiêu chuẩn quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, trong đó nêu cụ thể kết quả đánh giá, phân loi công chức hàng năm của 03 năm liên tục trước khi dự thi;

- Bản sao quyết định bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên hoặc tương đương;

- Quyết định nâng lương gần nhất;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ của công chức theo tiêu chuẩn của ngạch đăng ký dự thi được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ thi nâng ngạch hoặc cam kết đủ điều kiện sức khỏe để dự thi nâng ngạch;

- Thanh tra viên khai hồ sơ dự thi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ đã khai. Hồ sơ của thanh tra viên dự thi do các bộ, cơ quan ngang bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lưu trữ theo quy định.

b) Cơ quan quản lý và sử dụng Thanh tra viên, cơ quan cử Thanh tra viên đi dự thi chịu trách nhiệm về kiểm tra, xác nhận bản khai lý lịch, văn bằng, chứng chỉ, xác nhận trình độ ngoại ngữ, tin học của người được cử đi dự thi;

c) Các cơ quan có thẩm quyền quyết định cử Thanh tra viên dự thi nâng ngạch chịu trách nhiệm về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn của Thanh tra viên dthi; Căn cứ vào thông báo của Hội đồng thi nâng ngạch Thanh tra viên chính theo chỉ tiêu năm 2016 về kết quả kỳ thi nâng ngạch Thanh tra viên chính năm 2016, Bộ trưởng, Thủ trưng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định bổ nhiệm và xếp lương ngạch Thanh tra viên chính đi với thanh tra viên đạt kết quả kỳ thi theo quy định.

d) Kinh phí

- Thanh tra viên dự thi nâng ngạch phải nộp lệ phí theo quy định.

- Kinh phí tổ chức kỳ thi thực hiện theo Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.

3. Tổ chức thực hiện

a) Tài liệu hướng dẫn ôn thi do Hội đồng thi biên soạn và đưa lên trang Web của Thanh tra Chính phủ để công chức dự thi nghiên cứu ôn tập.

b) Về địa điểm, thời gian thi Hội đồng thi nâng ngạch thông báo cụ thể sau.

Đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cơ quan Thanh tra Chính phủ quyết định cử Thanh tra viên dự thi nâng ngạch lên Thanh tra viên chính đúng đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn dự thi. Đồng thời phổ biến nội dung Văn bản này đ Thanh tra viên được cử dự thi nghiên cứu. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ về Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ thanh tra viên lên thanh tra viên chính theo chỉ tiêu năm 2016 để giải đáp. ĐT 08049037 hoặc 0989562008./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nội vụ;
- Tổng TTCP (để báo cáo);
- Các Phó Tổng TTCP;
- Thanh tra các bộ, ngành;
- Thanh tra các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Hội đồng thi;
- Cổng Thông tin điện tử TTCP;
- Lưu: VT, TCCBT, BD).

TM. HỘI ĐỒNG THI
CHỦ TỊCH
PHÓ TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ
Nguyễn Đức Hạnh

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

……….., ngày ….. tháng ….. năm 2017

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC
TỪ NGẠCH THANH TRA VIÊN LÊN THANH TRA VIÊN CHÍNH

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………………

Họ và tên:                                                             Nam, nữ:

Ngày, tháng, năm sinh:

Chức vụ:

Đơn vị công tác

Mã ngạch công chức ……… Hệ số lương hiện hưởng ………………………….

Thời gian đóng BHXH bắt buộc ở ngạch Thanh tra viên và tương đương là: …… năm …… tháng.

Quê quán:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay:

Dân tộc:

Trình độ và chuyên ngành đào tạo:

Đăng ký môn thi ngoại ngữ:

Được miễn thi ngoại ngữ hoặc tin học (nêu lý do, nếu có):

Sau khi nghiên cứu về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch thanh tra viên lên ngạch thanh tra viên chính theo chỉ tiêu năm 2016 của Thanh tra Chính phủ.

Tôi xét thấy có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để dự kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch thanh tra viên lên ngạch thanh tra viên chính theo chỉ tiêu năm 2016. Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự thi nâng ngạch công chức theo Văn bản số ….. ngày .... tháng 02 năm 2017 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức Thanh tra Chính phủ năm 2016.

Tôi gửi hồ sơ kèm theo Đơn đăng ký dự thi nâng ngạch, gồm:

1. Bản khai sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2C-BNV ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức) có xác nhận của cơ quan sử dụng công chức;

2. Bản nhận xét, đánh giá của Thủ trưởng cơ quan quản lý và sử dng công chức theo các điều kiện tiêu chuẩn quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghđịnh số 24/2010/NĐ-CP trong đó nêu cụ thể kết quả đánh giá, phân loại công chức hàng năm của 03 năm liên tục trước khi dự thi;

3. Bản sao quyết định bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên hoặc tương đương (làm căn cứ tính thời gian giữ ngạch);

4. Quyết định nâng lương gần nhất;

5. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ của công chức theo tiêu chuẩn của ngạch đăng ký dự thi được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

6. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền;

Tôi cam đoan hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch của Tôi là đúng sự thật, nếu sai sự thật thì kết quả thi nâng ngạch của Tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ và Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

DANH SÁCH CÔNG CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN
DỰ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC TỪ NGẠCH THANH TRA VIÊN LÊN NGẠCH THANH TRA VIÊN CHÍNH THEO CHỈ TIÊU NĂM 2016

(Ban hành kèm Quyết định số     ngày     tháng     năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh hoc B)

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ hoặc chức danh công tác

Cơ quan đơn vị đang làm việc

Thời gian đóng BHXH bắt buộc ở ngạch TTV và tương đương)

Mức lương hiện hưởng

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch dự thi

Được miễn thi (lý do miễn)

Đăng ký thi Ngoại ngữ gì? (Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức)

Ghi chú

Nam

Nữ

Hệ s lương

Mã sngạch hiện giữ

Trình độ chuyên môn

Nghiệp vụ TTVC

Trình độ QLNN

Trình độ tin học

Trình độ ngoại ngữ

Tin học

Ngoại ngữ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Người lập biểu
(Ký tên và ghi rõ họ, tên)

…………, ngày …. tháng …. năm 2017
Thủ trưởng Bộ, ngành, địa phương
(Ký tên, đóng dấu)

 

Thuộc tính Công văn 01/TTCP-HĐTTTVC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu01/TTCP-HĐTTTVC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/02/2017
Ngày hiệu lực15/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 01/TTCP-HĐTTTVC thi nâng ngạch công chức từ Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 01/TTCP-HĐTTTVC thi nâng ngạch công chức từ Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính 2017
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu01/TTCP-HĐTTTVC
        Cơ quan ban hànhThanh tra Chính phủ
        Người kýNguyễn Đức Hạnh
        Ngày ban hành15/02/2017
        Ngày hiệu lực15/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 01/TTCP-HĐTTTVC thi nâng ngạch công chức từ Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính 2017

           Lịch sử hiệu lực Công văn 01/TTCP-HĐTTTVC thi nâng ngạch công chức từ Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính 2017

           • 15/02/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/02/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực