Công văn 01TCT/PCCS

Công văn số 01TCT/PCCS về việc về hạch toán khoản án phí và lãi trả chậm do vi phạm hợp đồng kinh tế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 01TCT/PCCS hạch toán khoản án phí và lãi trả chậm do vi phạm hợp đồng kinh tế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 01TCT/PCCS
V/v: Hạch toán án phí và lãi trả chậm do vi phạm HDKT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 4770 CT/TT&HT ngày 07/10/2004 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về hạch toán khoản án phí và lãi trả chậm do vi phạm hợp đồng kinh tế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 11, Mục V, phần B Thông tư số 164/2003/NĐ-CP">128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN thì “Thu về tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế sau khi đã trừ tiền bị phạt vi phạm hợp đồng kinh tế” thuộc các khoản thu nhập chịu thuế khác và Tại Điểm 5, Mục IV, phần B Thông tư số nêu trên cũng hướng dẫn “Các khoản tiền phạt vi phạm luật giao thông, phạt vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, phạt vay nợ quá hạn, phạt vi phạm chế độ kế toán thống kê, phạt vi phạm hành chính về thuế và các khoản phạt khác” không được tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế.

Căn cứ vào hai điểm hướng dẫn nêu trên, doanh nghiệp vi phạm hợp đồng kinh tế bị tòa án quyết định phải nộp án phí và trả tiền lãi do thanh toán chậm tiền hàng theo hợp đồng kinh tế cho bên bán thì khoản án phí và lãi trả chậm được bù trừ vào khoản thu về tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế. Trường hợp sau khi bù trừ, khoản án phí và lãi trả chậm vẫn còn thì không được tính vào chi phí hợp lý. Trường hợp không có khoản thu về tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế hoặc số tiền bị phạt lớn hơn số tiền thu được do phạt vi phạm hợp đồng kinh tế hoặc số tiền bị phạt lớn hơn số tiền thu được do phạt vi phạm hợp đồng kinh tế thì khoản tiền bị phạt hoặc số tiền chênh lệch giữa tiền bị phạt lớn hơn số tiền thu về phạt vi phạm hợp đồng kinh tế không được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế tính thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Dương được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP (HC), PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 01TCT/PCCS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 01TCT/PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/01/2005
Ngày hiệu lực 05/01/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 01TCT/PCCS hạch toán khoản án phí và lãi trả chậm do vi phạm hợp đồng kinh tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 01TCT/PCCS hạch toán khoản án phí và lãi trả chậm do vi phạm hợp đồng kinh tế
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 01TCT/PCCS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 05/01/2005
Ngày hiệu lực 05/01/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 01TCT/PCCS hạch toán khoản án phí và lãi trả chậm do vi phạm hợp đồng kinh tế

Lịch sử hiệu lực Công văn 01TCT/PCCS hạch toán khoản án phí và lãi trả chậm do vi phạm hợp đồng kinh tế

  • 05/01/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 05/01/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực