Công văn 02/HTQTCT-HT

Công văn 02/HTQTCT-HT năm 2017 về sử dụng Sổ đăng ký hộ tịch do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 02/HTQTCT-HT 2017 sử dụng Sổ đăng ký hộ tịch


BỘ TƯ PHÁP
CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH,
CHỨNG THỰC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/HTQTCT-HT
V/v sử dụng Sổ đăng ký hộ tịch

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Liên quan đến việc sử dụng sổ hộ tịch, theo phản ánh của một số Sở Tư pháp và qua tổng hợp thống kê số liệu đăng ký hộ tịch của cấp huyện và cấp xã trên toàn quốc (bao gồm cả số liệu ước tính) thì cả ở cấp huyện và cấp xã, số lượng việc hộ tịch (tính trung bình) không cao, hầu hết các sổ đăng ký hộ tịch (trừ sổ đăng ký khai sinh) đều sử dụng chưa quá 50% số trang. Do đó, để bảo đảm việc sử dụng sổ đăng ký hộ tịch tiết kiệm, hiệu quả, đề nghị Sở Tư pháp chỉ đạo các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn:

1. Thực hiện đúng theo các quy định tại Điều 11 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ và Điều 27 của Thông tư số 123/2015/NĐ-CP">15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp về việc khóa sổ đăng ký hộ tịch, theo đó: trước ngày 05/01/2017, cơ quan đăng ký hộ tịch phải giao công chức làm công tác hộ tịch thống kê rõ số quyển Sổ hộ tịch đã sử dụng, tổng số sự kiện hộ tịch đã đăng ký trong năm (tính từ ngày 01/01/2016 đến hết 31/12/2016), số trường hợp ghi sai sót phải sửa chữa theo quy định tại khoản 1 Điều 26 của Thông tư và các trang bị bỏ trống (nếu có) trong từng số; Sau khi thống kê theo quy định tại khoản 2 Điều này, công chức làm công tác hộ tịch phải ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên; báo cáo Thủ trưởng cơ quan đăng ký hộ tịch ký xác nhận, ghi rõ họ, chữ đệm, tên, chức vụ và đóng dấu; tiến hành sao lưu chuyển về cơ quan quản lý cấp trên.

2. Đối với các sổ đăng ký hộ tịch chưa sử dụng hết thì được tiếp tục sử dụng đăng ký cho các năm tiếp theo.

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực trao đổi để Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan đăng ký hộ tịch địa phương thực hiện thống nhất./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để b/c)
- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp (để đăng tải)
- PCT Trần Thị Lệ Hoa (để biết);
- Lưu: VT (Lâm)

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Khanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 02/HTQTCT-HT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 02/HTQTCT-HT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/01/2017
Ngày hiệu lực 03/01/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 02/HTQTCT-HT 2017 sử dụng Sổ đăng ký hộ tịch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 02/HTQTCT-HT 2017 sử dụng Sổ đăng ký hộ tịch
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 02/HTQTCT-HT
Cơ quan ban hành quốc tịch, chứng thực, Cục Hộ tịch
Người ký ***, Nguyễn Công Khanh
Ngày ban hành 03/01/2017
Ngày hiệu lực 03/01/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 02/HTQTCT-HT 2017 sử dụng Sổ đăng ký hộ tịch

Lịch sử hiệu lực Công văn 02/HTQTCT-HT 2017 sử dụng Sổ đăng ký hộ tịch

  • 03/01/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 03/01/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực