Công văn 03/BHXH-TĐKT

Công văn 03/BHXH-TĐKT phát động phong trào thi đua yêu nước Ngành Bảo hiểm xã hội năm 2014

Nội dung toàn văn Công văn 03/BHXH-TĐKT năm 2014 phát động phong trào thi đua yêu nước Bảo hiểm xã hội


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/BHXH-TĐKT
V/v: Phát động phong trào thi đua yêu nước Ngành BHXH năm 2014

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

- Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam.

 

Những năm qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thường xuyên phát động phong trào thi đua yêu nước từng năm; phong trào thi đua theo chuyên đề, đặc biệt là hưởng ứng và triển khai các phong trào thi đua yêu nước có quy mô dài hạn do Thủ tướng Chính phủ và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động. Các phong trào thi đua của Ngành đều hướng đến việc động viên công chức, viên chức và người lao động trong Ngành không ngừng phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao cho. Phong trào thi đua do Ngành phát động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tập thể, cá nhân trong Ngành; qua các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân đã được vinh danh, khen thưởng; thi đua, khen thưởng đã trở thành động lực quan trọng để toàn Ngành luôn hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm và chất lượng phục vụ nhân dân, người lao động ngày một tốt hơn, góp phần tích cực vào sự phát triển và ổn định nền an sinh xã hội của đất nước.

Năm 2014 là năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước: kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014), Ngành BHXH Việt Nam tiến tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ngành (16/2/1995 - 16/2/2015), năm tiếp tục triển khai chương trình hành động thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012 - 2020 (sau đây gọi chung là Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị). Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát động phong trào thi đua đặc biệt năm 2014 trong toàn Ngành với chủ đề:

"Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động, lập nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, thiết thực kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ngành BHXH Việt Nam"

Phong trào thi đua năm 2014 trong Ngành mang nhiều ý nghĩa to lớn, bên cạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị, các chương trình mục tiêu quốc gia, các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương phát động, phong trào thi đua còn hướng đến kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ngành. Đây là dịp để trên 20 nghìn công chức, viên chức và người lao động trong Ngành ôn lại truyền thống về sự hình thành và phát triển của Ngành, qua đó củng cố niềm tin, niềm tự hào tạo ra động lực to lớn để công chức, viên chức toàn Ngành thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao phó. Để phong trào thi đua được triển khai sâu rộng đến các tập thể người lao động và đạt được kết quả, Tổng Giám đốc đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện các yêu cầu sau:

1. Phát động phong trào thi đua với những nội dung, chỉ tiêu thi đua thiết thực, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ngành; 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, gắn với việc tiếp tục "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' và đẩy mạnh phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", tạo sự chuyển biến toàn diện về năng suất, chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, hướng đến thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ cụ thể sau:

1.1. Phát triển nhanh đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), phấn đấu đến hết năm 2014:

- Số người tham gia BHXH, bao gồm cả BHXH tự nguyện tăng ít nhất 10% so với số người đã tham gia của năm 2013;

- Số người tham gia BHYT tăng ít nhất 5% so với số người đã tham gia của năm 2013;

- Số người tham gia BHTN tăng ít nhất 7% so với số người đã tham gia của năm 2013;

1.2. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật, không ngừng cải tiến các quy trình, quy định về thủ tục hành chính, tiếp tục nâng cao tinh thần, thái độ và chất lượng phục vụ người lao động và nhân dân;

1.3. Nâng cao năng lực quản lý quỹ BHXH, BHYT, ứng dụng và phát triển các phần mềm quản lý đối tượng, quản lý quỹ; tăng cường kiểm tra, giám sát, thẩm định trong công tác thu, chi, giải quyết chế độ và kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hiện tượng trốn đóng, nợ đóng tiền thu BHXH, BHYT, vi phạm chế độ chính sách, gây thất thoát quỹ BHXH, BHYT.

1.5. Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức Ngành BHXH tinh thông về nghiệp vụ, trong sạch về phẩm chất, có ý chí phấn đấu không ngừng để có thể đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của công việc.

2. Để có thể phấn đấu đạt được các yêu cầu nêu trên, tùy theo tình hình thực tế của mỗi đơn vị, các đơn vị lựa chọn và xác định thứ tự ưu tiên các yêu cầu cần khắc phục để đưa vào nội dung phấn đấu thi đua của đơn vị trong năm 2014, đồng thời đề ra các giải pháp trong tổ chức thực hiện, cụ thể:

- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam: bám sát cơ sở, nắm vững tình hình thực hiện nhiệm vụ của BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phạm vi thẩm quyền được giao; tham mưu với Lãnh đạo Ngành và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, giải quyết những vấn đề làm chậm hoặc ảnh hưởng tới mục tiêu phát triển Ngành đã được xác định ở trên.

- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: phát huy tính chủ động, tìm tòi các giải pháp tốt nhất, động viên, tập hợp và tổ chức cho các tập thể lao động và người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và yêu cầu trọng tâm trong đăng ký thi đua; củng cố hệ thống BHXH quận, huyện, thành phố, thị xã, phân cấp trách nhiệm, quyền hạn hợp lý, tạo điều kiện để BHXH cấp huyện năng động, sáng tạo, chủ động thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Ngành.

3. BHXH Việt Nam sẽ tổ chức sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và tổng kết cuối năm, các tập thể, cá nhân hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phấn đấu mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN và thực hiện xuất sắc các yêu cầu công tác khác sẽ được tôn vinh, khen thưởng trong lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ngành.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam kêu gọi các tập thể người lao động và công chức, viên chức, người lao động trong Ngành, không ngừng nỗ lực phấn đấu, lập nhiều thành tích xuất sắc, thiết thực kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 20 năm thành lập Ngành BHXH Việt Nam./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban TĐKT TW (để b/c);
- Các PTGĐ;
- VP Đảng ủy;
- CĐ cơ quan;
- Lưu VT, TĐKT (4b)

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 03/BHXH-TĐKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu03/BHXH-TĐKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/01/2014
Ngày hiệu lực02/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 03/BHXH-TĐKT năm 2014 phát động phong trào thi đua yêu nước Bảo hiểm xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 03/BHXH-TĐKT năm 2014 phát động phong trào thi đua yêu nước Bảo hiểm xã hội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu03/BHXH-TĐKT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýLê Bạch Hồng
        Ngày ban hành02/01/2014
        Ngày hiệu lực02/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 03/BHXH-TĐKT năm 2014 phát động phong trào thi đua yêu nước Bảo hiểm xã hội

             Lịch sử hiệu lực Công văn 03/BHXH-TĐKT năm 2014 phát động phong trào thi đua yêu nước Bảo hiểm xã hội

             • 02/01/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/01/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực