Công văn 04/BXD-PTĐT

Công văn 04/BXD-PTĐT về xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo phân cấp do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 04/BXD-PTDT xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 04/BXD-PTĐT
V/v Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo phân cấp.

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 25/10/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1961/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010 – 2015”. Theo đó, mục tiêu đề ra đến năm 2015, 100% công chức lãnh đạo đương nhiệm, công chức đô thị từ loại V trở lên, công chức lãnh đạo, chuyên môn các cơ quan tham mưu giúp ủy ban nhân dân các cấp quản lý xây dựng và phát triển đô thị được đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý xây dựng và phát triển đô thị. Nội dung đào tạo tập trung vào các lĩnh vực như: quy hoạch xây dựng phát triển đô thị và nông thôn; quản lý phát triển hạ tầng kỹ thuật, môi trường đô thị và các vấn đề do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu; quản lý đô thị; bảo tồn di sản đô thị; quản lý đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản; tài chính xây dựng đô thị. Thời gian đào tạo: từ 05 đến 10 ngày làm việc.

Bộ Xây dựng được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí đào tạo bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị hàng năm để tổng hợp và thống nhất quản lý. Để triển khai nhiệm vụ trên, Bộ Xây dựng đang lập chương trình đào tạo, bồi dưỡng bao gồm:

- Nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng;

- Biên soạn và xuất bản giáo trình đào tạo, bồi dưỡng;

- Chủ trì tổ chức đào tạo cho 5 nhóm đối tượng: Phú Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, thị xó thuộc tỉnh; Chủ tịch, Phú Chủ tịch Ủy ban nhõn dõn quận, huyện thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng, Phó phũng chuyên môn thuộc các sở xây dựng, quy hoạch – kiến trúc, giao thông thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trưởng, Phó phũng quản lý đô thị, công thương thuộc quận, huyện, thành phố, thị xó;

- Tổ chức các lớp đào tạo thí điểm và tập huấn, bồi dưỡng giảng viên.

Để phối hợp thực hiện, Bộ Xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp với các nội dung chính sau:

1. Đề xuất nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm giai đoạn 2011- 2015 theo các nhóm đối tượng. (Số liệu thống kế theo mẫu tại Phụ lục 1).

2. Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm giai đoạn 2012 - 2015 đối với những nhóm đối tượng do địa phương tổ chức đào tạo, bồi dưỡng.

- ủy ban nhân dân các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 3 nhóm đối tượng: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xó của cỏc thành phố trực thuộc Trung ương và thành phố, thị xó thuộc tỉnh; Chủ tịch, Phú Chủ tịch Ủy ban nhõn dõn thị trấn; Công thức địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường phường, thị trấn và công chức địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường xó thuộc thành phố, thị xó.

- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng gồm các nội dung chính như sau:

+ Thời gian đào tạo, bồi dưỡng;

+ Quy mô lớp, số lượng lớp;

+ Số tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu (tương ứng với số lượng cán bộ được đào tạo);

+ Sắp xếp cơ sở đào tạo, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng;

+ Nhu cầu giảng viên (số lượng giảng viên hiện có theo khả năng của địa phương và nhu cầu giảng viên cần huy động từ Bộ Xây dựng hoặc từ các địa phương khác);

+ Dự trù kinh phí tổ chức các phần việc nêu trên.

(Tổng hợp các số liệu chính của kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo mẫu tại Phụ lục 2).

3. Kế hoạch phối hợp tổ chức đào tạo theo các năm đối với 5 nhóm đối tượng do Bộ Xây dựng chủ trì thực hiện đào tạo, bồi dưỡng:

- Bộ Xây dựng chủ trì thực hiện đào tạo, bồi dưỡng 5 nhóm đối tượng: Phú Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhõn dõn thành phố, thị xó thuộc tỉnh; Chủ tịch, Phú Chủ tịch Ủy ban nhõn dõn quận, huyện thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng, Phó phũng chuyờn mụn thuộc cỏc sở xõy dựng, quy hoạch – kiến trỳc, giao thụng thuộc cỏc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trưởng, Phó phũng quản lý đô thị, công thương thuộc quận, huyện, thành phố, thị xó.

- Kế hoạch phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng gồm các nội dung chính như sau:

+ Đề xuất nhu cầu và thời gian đào tạo (sẽ có sự điều tiết, phối hợp với kế hoạch tổ chức đào tạo của Bộ);

+ Địa điểm đào tạo (nêu khả năng sắp xếp cơ sở đào tạo tại địa phương);

+ Dự kiến về số lượng tài liệu;

+ Khả năng về giảng viên tại địa phương;

+ Dự trù kinh phí: chi phí cho học viên, cơ sở đào tạo, giảng viên, công tác phí (ăn, ở, đi lại (nếu có)), chi phí tài liệu...

Theo kế hoạch dự kiến năm 2011, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức 01 lớp bồi dưỡng cho giảng viên và 02 lớp đào tạo, bồi dưỡng thí điểm tại Hà Nội với quy mô trung bình 50 cán bộ/lớp, cụ thể như sau:

- Lớp thứ nhất: Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giảng viên về kiến thức chuyên môn và phương pháp giảng dạy nhằm đảm bảo đủ năng lực để tham gia giảng dạy các khóa về quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2011 - 2015. Thời gian: 10 ngày (100 tiết). Học viên chủ yếu là các giảng viên của Học viện, các cơ sở Viện nghiên cứu và trường đại học...

- Lớp thứ hai: Đào tạo bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với lãnh đạo Sở Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Giao thông thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thời gian: 5 ngày (50 tiết).

- Lớp thứ ba: Đào tạo bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện thuộc thành phố trực thuộc Trung ương. Thời gian: 10 ngày (100 tiết).

Để có cơ sở tổng hợp tình hình thực hiện Đề án và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương:

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp hàng năm giai đoạn 2011 - 2015 và gửi báo cáo về Bộ Xây dựng (Cục Phát triển đô thị) trước ngày 31/5/2011 để tổng hợp. Địa chỉ: 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội, điện thoại 04 39747695, fax 04 39747421.

- Giao một đơn vị là cơ quan đầu mối triển khai đề án và thông báo về Bộ Xây dựng để thuận tiện phối hợp và trao đổi trong quá trình thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Bộ trưởng (để b/c);
TTr. Trịnh Đình Dũng (để b/c);
Vụ TCCB; HV Cán bộ QLXD&ĐT;
Lưu VT, PTĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
Phan Thị Mỹ Linh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 04/BXD-PTĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu04/BXD-PTĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2011
Ngày hiệu lực12/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 04/BXD-PTĐT

Lược đồ Công văn 04/BXD-PTDT xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 04/BXD-PTDT xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu04/BXD-PTĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýPhan Thị Mỹ Linh
        Ngày ban hành12/05/2011
        Ngày hiệu lực12/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 04/BXD-PTDT xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực

             Lịch sử hiệu lực Công văn 04/BXD-PTDT xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực

             • 12/05/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/05/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực