Công văn 08/BXD-KTTC

Công văn số 08/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc giải đáp vướng mắc trong việc thực hiện Luật Xây dựng

Nội dung toàn văn Công văn 08/BXD-KTTC giải đáp vướng mắc thực hiện Luật Xây dựng


BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/BXD-KTTC
V/v: Giải đáp vướng mắc trong việc thực hiện Luật Xây dựng.

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi:  Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

 

Trả lời Văn bản số 1292/UBND-XDCB ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lào Cai về việc đề nghị giải đáp vướng mắc trong việc thực hiện Luật Xây dựng và Qui chế đấu thầu, Bộ Xây dựng hướng dẫn như sau:

­ Theo nội dung của Thông tư số 03/2005/TT-BXD ngày 04/3/2005 của Bộ Xây dựng thì: tất cả các công trình (bao gồm cả chỉ định thầu và đấu thầu) không phân biệt loại hợp đồng (hợp đồng trọn gói, hợp đồng giá cố định, hợp đồng giá điều chỉnh hay hợp đồng kết hợp các loại giá này) đều được điều chỉnh dự toán xây dựng công trình cho các khối lượng xây dựng thực hiện từ ngày 01/10/2004 theo quy định tại Thông tư số 03/2005/TT-BXD; Trường hợp khối lượng xây dựng thực hiện từ 01/10/2004 nhưng trong hợp đồng các bên thoả thuận không điều chỉnh giá trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng thì Chủ đầu tư cùng nhà thầu xây dựng thương thảo bổ sung hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo qui định. Khi điều chỉnh giá hợp đồng vượt giá gói thầu đã được phê duyệt chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định.

­ Trường hợp trong hồ sơ mời thầu nêu rõ tiên lượng mời thầu chỉ để tham khảo (đấu thầu chọn gói) thì phần khối lượng tính thiếu trong hồ sơ mời thầu, trúng thầu so với khối lượng trong hồ sơ thiết kế không được hiểu là khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng; Trường hợp trong hồ sơ mời thầu nêu rõ đấu thầu trên cơ sở tiên lượng mời thầu (đấu thầu đơn giá) thì phần khối lượng tính thiếu trong hồ sơ mời thầu, trúng thầu so với khối lượng trong hồ sơ thiết kế được hiểu là khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng, việc thanh toán theo khối lượng thực tế thi công được các bên nghiệm thu theo đúng qui định.

­ Căn cứ phần II, mục I trong Thông tư số 16/2005/NĐ-CP">08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ thì: “Các dự án đã phê duyệt, dự án đang tổ chức thẩm định, dự án đã thẩm định nhưng chưa phê duyệt, dự án đang triển khai thực hiện dở dang thì các công việc tiếp theo thực hiện theo quy định trước khi Nghị định số 16/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Trường hợp thấy cần thiết thực hiện các công việc chưa triển khai hoặc đang thực hiện dở dang cho phù hợp với quy định của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP thì người quyết định đầu tư xem xét quyết định theo nguyên tắc bảo đảm tính đồng bộ và hiệu quả của dự án, không làm gián đoạn các công việc”. Vì vậy, đối với các dự án đã được phê duyệt, đang triển khai thực hiện dở dang trước thời điểm Nghị định số 16/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành có thực hiện theo các qui định của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP hay không thuộc thẩm quyền của Người quyết định đầu tư.

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lào Cai căn cứ hướng dẫn trên để tổ chức thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, VKTXD, KTTC. T08.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đã ký 
Nguyễn Văn Liên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 08/BXD-KTTC

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 08/BXD-KTTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/12/2005
Ngày hiệu lực 30/12/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 08/BXD-KTTC

Lược đồ Công văn 08/BXD-KTTC giải đáp vướng mắc thực hiện Luật Xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 08/BXD-KTTC giải đáp vướng mắc thực hiện Luật Xây dựng
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 08/BXD-KTTC
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Người ký Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành 30/12/2005
Ngày hiệu lực 30/12/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 08/BXD-KTTC giải đáp vướng mắc thực hiện Luật Xây dựng

Lịch sử hiệu lực Công văn 08/BXD-KTTC giải đáp vướng mắc thực hiện Luật Xây dựng

  • 30/12/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 30/12/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực