Công văn 1000/CT-TTHT

Công văn 1000/CT-TTHT năm 2020 về tính thuế thu nhập cá nhân cho người lao động đã chết do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1000/CT-TTHT 2020 thuế thu nhập cá nhân cho người đã chết Cục Thuế thành phố Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1000/CT-TTHT
V/v tính thuế TNCN cho người đã chết.

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty Quản lý bay Miền Bắc
(Địa chỉ: Số 5/200 Nguyễn Sơn, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, TP.Hà Nội - Mã s thuế: 0100108624-007)

Trả lời công văn số 883/QLBMB ngày 10/05/2019 và công văn bổ sung hồ sơ số 2345/TCCB ngày 29/11/2019 của Công ty Quản lý bay Miền Bắc, hỏi về việc xác định thuế TNCN cho người lao động đã chết, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân như sau:

+ Tại Khoản 9 Điều 2 hướng dẫn khoản thu nhập chịu thuế:

“9. Thu nhập từ nhận tha kế

Thu nhập từ nhận thừa kế là khoản thu nhập mà cá nhân nhận được theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật về thừa kế, cụ thể như sau:

...d) Đối với nhận thừa kế là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước như: ô tô; xe gắn máy, xe mô tô; tàu thủy, k cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; thuyền, kể cả du thuyền; tàu bay; súng săn, súng thể thao.”

+ Tại Khoản 2 Điều 26 quy định về khai thuế, quyết toán thuế:

“Điều 26. Khai thuế, quyết toán thuế

...2. Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công,

...đ) T chức, cá nhân trả thu nhập chỉ thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được từ tổ chức, cá nhân trả thu nhập...”

+ Tại Khoản 2 Điều 25 quy định về chứng từ khấu trừ:

“2. Chứng từ khấu trừ

a) T chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều này phải cấp chứng từ khu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khu trừ. Trưng hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ…

- Căn cứ khoản 1 Điều 43 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý Thuế, Luật sa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ hướng dẫn việc thừa kế nghĩa vụ nộp thuế của cá nhân là người đã chết như sau:

“Điều 43. Việc kế thừa nghĩa vụ nộp thuế của cá nhân là người đã chết, người mất năng lực hành vi dân sự, hoặc người mất tích theo quy định của pháp luật dân sự

1. Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của người được pháp luật coi là đã chết do những người hưởng thừa kế thực hiện trong phạm vi di sản do người chết để lại

Trường hợp di sản chưa được chia thì việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế do người chết đ lại được người quản di sản thực hiện.

Trong trường hợp di sản đã được chia thì việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế do người chết đ lại được những người thừa kế thực hiện tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình được nhận, trừ trường hp có thỏa thuận khác...”

Căn cứ quy định trên, trưng hợp người lao động làm việc theo hp đồng lao động dài hạn tại công ty nhưng bị chết vào năm 2018 thì:

- Nếu trong năm 2018, người lao động có một nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công duy nhất tại Công ty thì Công ty thực hiện quyết toán thuế TNCN thay cho người lao động theo đúng quy định của Luật thuế TNCN (Công ty không phải cấp chứng từ thuế TNCN cho người lao động). Người hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật có trách nhiệm nộp số thuế TNCN còn phải nộp hoặc được hoàn số thuế TNCN nộp thừa cho người nộp thuế là người được pháp luật coi là đã chết sau khi được tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế TNCN theo quy định hiện hành.

- Năm 2019, Công ty chi trả phần thu nhập từ tiền lương, tiền công năm 2018 theo quy chế của Công ty cho người lao động nhưng tại thời điểm chi trả người lao động đã chết nên công ty chi trả cho người thừa kế hp pháp của người lao động thì khoản thu nhập này không thuộc đối tượng chịu thuế TNCN. Công ty không phải khấu trừ thuế TNCN khi chi trả cho người thừa kế.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty Quản lý bay Miền Bắc được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P. TKT4;
- P. DTPC;
- Lưu: VT, TTHT(2)
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường

 

Thuộc tính Công văn 1000/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1000/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/01/2020
Ngày hiệu lực09/01/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1000/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 1000/CT-TTHT 2020 thuế thu nhập cá nhân cho người đã chết Cục Thuế thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1000/CT-TTHT 2020 thuế thu nhập cá nhân cho người đã chết Cục Thuế thành phố Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1000/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Tiến Trường
        Ngày ban hành09/01/2020
        Ngày hiệu lực09/01/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1000/CT-TTHT 2020 thuế thu nhập cá nhân cho người đã chết Cục Thuế thành phố Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1000/CT-TTHT 2020 thuế thu nhập cá nhân cho người đã chết Cục Thuế thành phố Hà Nội

           • 09/01/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/01/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực