Công văn 1008/LĐTBXH-NCC

Công văn 1008/LĐTBXH-NCC năm 2016 thực hiện Chỉ thị 02/CT-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1008/LĐTBXH-NCC thực hiện 02/CT-TTg chính sách ưu đãi người có công cách mạng 2016


BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1008/LĐTBXH-NCC
V/v thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 25/01/2016 của TTCP

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an;
- Bộ Y tế;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện trách nhiệm được giao tại Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đi với người có công với cách mạng" (sau đây gọi tắt là Chỉ thị), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các bộ, y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trin khai một số nội dung sau:

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung của Chỉ thị và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân nói chung, các đối tượng người có công với cách mạng nói riêng, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi tchức và cá nhân trong việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

2. Các bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ nhiệm vụ được giao trong Chỉ thị, chỉ đạo xây dựng Kế hoạch trin khai Chỉ thị.

3. Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị quan tâm chỉ đạo một số nội dung sau:

a) Các cơ quan truyền thông trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị; biểu dương những gia đình và cá nhân người có công với cách mạng gương mẫu trong thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và trong các phong trào ở cơ sở, vượt khó vươn lên làm giàu, chăm lo xây dựng gia đình văn hóa,...; tiếp tục đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng mang lại hiệu quả thiết thực.

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các cơ quan liên quan:

- Rà soát và có các biện pháp cụ thể, giải quyết những trường hợp chưa được hưởng hoặc hưởng chưa đầy đủ chế độ ưu đãi, bảo đảm tất cả người có công với cách mạng được thụ hưởng các chế độ ưu đãi đúng chính sách của Đảng, Nhà nước và quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác kim tra, thanh tra; kịp thời uốn nn, chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm; đề xuất xử lý những việc làm sai trái, tiêu cực; kiên quyết đình chỉ việc thụ hưởng chế độ và thu hồi ngân sách Khoản tiền hưởng sai chế độ.

- Thống kê, tổng hợp số hồ sơ đề nghị công nhận người có công còn tồn đọng để đề xuất xem xét, giải quyết theo đúng hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan chức năng.

- Khẩn trương xem xét, giải quyết những trường hợp khiếu nại tố cáo liên quan tới việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng theo thẩm quyền. Đối với các đơn thư khiếu nại tố cáo có liên quan đến việc lập hồ sơ ban đầu đối với người có công với cách mạng thì chuyn sang cơ quan có trách nhiệm lập hồ sơ xem xét, giải quyết.

b) Cơ quan quân sự, công an cấp tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết những trường hợp tồn đọng trong chính sách thương binh, liệt sĩ với những người đã từng tham gia quân đội, công an nhân dân.

c) Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp tục rà soát, thống kê danh sách cụ thể đối tượng người có công với cách mạng thuộc diện được hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan chức năng của Trung ương đgiải quyết theo trình tự và thm quyền.

d) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan quân sự cấp tỉnh và các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp tục thực hiện tốt việc lập hồ sơ đề nghị phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

đ) Đnghị y ban Mặt trận Tquốc Việt Nam tỉnh, thành phố và các tchức thành viên tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương trong việc tuyên truyền, vận động các hội viên và nhân dân thực hiện và giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động chăm sóc người có công với cách mạng tại địa phương.

3. Định kỳ 06 tháng và hàng năm, các bộ, y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị, gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đ tng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Lưu VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Huỳnh Văn Tí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1008/LĐTBXH-NCC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1008/LĐTBXH-NCC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/03/2016
Ngày hiệu lực30/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1008/LĐTBXH-NCC thực hiện 02/CT-TTg chính sách ưu đãi người có công cách mạng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1008/LĐTBXH-NCC thực hiện 02/CT-TTg chính sách ưu đãi người có công cách mạng 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1008/LĐTBXH-NCC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýHuỳnh Văn Tí
        Ngày ban hành30/03/2016
        Ngày hiệu lực30/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1008/LĐTBXH-NCC thực hiện 02/CT-TTg chính sách ưu đãi người có công cách mạng 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1008/LĐTBXH-NCC thực hiện 02/CT-TTg chính sách ưu đãi người có công cách mạng 2016

           • 30/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực