Công văn 10094/VPCP-KSTT

Nội dung toàn văn Công văn 10094/VPCP-KSTT 2023 ý kiến dịch vụ công liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10094/VPCP-KSTT
V/v lấy ý kiến về DVC trực tuyến liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình, cung cấp trên Cổng DVCQG

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2023

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thực hiện Điều 22 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Điều 33 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia, Văn phòng Chính phủ đã dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2024 (xin gửi dự thảo kèm theo). Văn phòng Chính phủ đề nghị Đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, cho ý kiến và gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 15 tháng 01 năm 2024 để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Đồng chí./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trần Lưu Quang (để b/c);
- Các tập đoàn: VNPT, EVN;
- VPCP: BTCN,
Vụ TH, TTĐTCP;
- Lưu: VT, KSTT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Trần Văn Sơn

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /QĐ-TTg

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHÓM DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN LIÊN THÔNG TÍCH HỢP, CUNG CẤP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA NĂM 2024

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 79/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2024.

Điều 2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ sau:

1. Chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện rà soát và cấu trúc lại quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên cơ sở liên thông điện tử và tái sử dụng dữ liệu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thực hiện liên thông điện tử đối với các nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông; xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo nhiệm vụ được giao tại Danh mục phê duyệt kèm theo Quyết định này.

2. Ngoài những nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiếp tục tập trung rà soát, đánh giá, cấu trúc lại quy trình đối với các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến đang được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bảo đảm tuân thủ nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm; xây dựng, tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mới trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, ưu tiên các nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông cung cấp ở mức độ toàn trình đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ.

3. Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện, lồng ghép trong báo cáo triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; giám sát, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện chậm trễ, không đạt mục tiêu, yêu cầu theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Văn phòng Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Quyết định này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Dân nguyện UBTVQH;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty: VNPT, VNPost, EVN;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KSTT (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trần Lưu Quang

DANH MỤC NHÓM DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN LIÊN THÔNG

Ưu tiên tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2024

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-TTg ngày tháng năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tên dịch vụ công/TTHC

Mức độ dịch vụ

Cơ quan thực hiện

Thời hạn hoàn thành

Chủ trì

Phối hợp

01

Nhóm thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh và Đăng ký thuế

Toàn trình

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính, Bộ Công an, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quý II/2024

(Chuyển tiếp nhiệm vụ từ năm 2023)

02

Nhóm thủ tục Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và cấp phiếu lý lịch tư pháp

Toàn trình

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Bộ Tư pháp, Bộ Công an, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quý II/2024

(Chuyển tiếp nhiệm vụ từ năm 2023)

03

Nhóm thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh/chứng chỉ hành nghề dược và cấp phiếu lý lịch tư pháp

Toàn trình

Bộ Y tế

Bộ Tư pháp, Bộ Công an, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quý II/2024

(Chuyển tiếp nhiệm vụ từ năm 2023)

04

Nhóm thủ tục Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư/cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá và cấp phiếu lý lịch tư pháp

Toàn trình

Bộ Tư pháp

Bộ Công an, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quý II/2024

(Chuyển tiếp nhiệm vụ từ năm 2023)

05

Nhóm thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và Đăng ký kết hôn

Một phần

Bộ Tư pháp

Bộ Công an, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quý II/2024

(Chuyển tiếp nhiệm vụ từ năm 2023)

06

Thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về thuế đối với doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính

Toàn trình

Bộ Tài chính

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Quý I/2024

(Chuyển tiếp nhiệm vụ từ năm 2023)

07

Thanh toán viện phí bằng bảo hiểm y tế

Toàn trình

Bộ Y tế

Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, các cơ sở y tế

Quý II/2024

(Chuyển tiếp nhiệm vụ từ năm 2023)

08

Nhóm thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biển và thủ tục giao khu vực biển, sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển

Một phần

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (nơi có khu vực biển)

Quý II/2024

(Chuyển tiếp nhiệm vụ từ năm 2023)

09

Nhóm thủ tục Đăng ký thành lập hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã và đăng ký thuế

Toàn trình

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quý II/2024

(Chuyển tiếp nhiệm vụ từ năm 2023)

10

Nhóm thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu/bổ sung/tạm vắng/chuyển đi, chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập

Toàn trình

Bộ Quốc phòng

Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ

Quý II/2024

11

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông/Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

Toàn trình

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Quý II/2024

12

Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú

Toàn trình

Bộ Công an

Bộ, cơ quan liên quan

Quý II/2024

13

Kiểm tra, xét duyệt nhân sự, cấp phép nhập cảnh cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an

Toàn trình

Bộ Công an

Bộ, cơ quan liên quan

Quý II/2024

14

Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng

Toàn trình

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Quý II/2024

15

Nhóm thủ tục Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo/Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp

Toàn trình

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Công an, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tháng 7/2024

- Tái cấu trúc quy trình, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thực hiện liên thông điện tử

Tháng 4/2024

- Xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Tháng 7/2024

16

Nhóm thủ tục Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người/Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn, học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số, học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh/Đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học

Toàn trình

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Công an, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tháng 7/2024

- Tái cấu trúc quy trình, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thực hiện liên thông điện tử

Tháng 4/2024

- Xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Tháng 7/2024

17

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

Toàn trình

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Quý III/2024

- Tái cấu trúc quy trình, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thực hiện liên thông điện tử

Tháng 6/2024

- Xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Tháng 9/2024

18

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Toàn trình

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Bộ Công an, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Quý III/2024

- Tái cấu trúc quy trình, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thực hiện liên thông điện tử

Tháng 6/2024

- Xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Tháng 9/2024

19

Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Toàn trình

Bộ Tài chính

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Quý III/2024

- Tái cấu trúc quy trình, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thực hiện liên thông điện tử

Tháng 6/2024

- Xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Tháng 9/2024

20

Nhóm thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch - Cấp lại thẻ Căn cước công dân/Đổi thẻ Căn cước công dân

Toàn trình

Bộ Công an

Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Quý III/2024

- Tái cấu trúc quy trình, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thực hiện liên thông điện tử

Tháng 6/2024

- Xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Tháng 9/2024

21

Giải quyết hưởng chế độ ốm đau

Toàn trình

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bộ Y tế, Bộ Công an

- Tái cấu trúc quy trình, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thực hiện liên thông điện tử

Tháng 5/2024

- Xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Tháng 8/2024

22

Giải quyết hưởng chế độ thai sản

Toàn trình

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Công an

- Tái cấu trúc quy trình, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thực hiện liên thông điện tử

Tháng

5/2024

- Xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Tháng 8/2024

23

Nhóm thủ tục Công chứng/Chứng thực hợp đồng, giao dịch - Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có

Một phần

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Hiệp hội Công chứng Việt Nam.

Tháng 11/2024

Giấy chứng nhận - Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nếu có) – Xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.

- Tái cấu trúc quy trình, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thực hiện liên thông điện tử

Tháng 8/2024

- Xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Tháng 11/2024

24

Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lý

Toàn trình

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Bộ Y tế, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tháng 11/2024

- Tái cấu trúc quy trình, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thực hiện liên thông điện tử

Tháng 8/2024

- Xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Tháng 11/2024

25

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

Toàn trình

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tháng 9/2024

- Tái cấu trúc quy trình, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thực hiện liên thông điện tử

Tháng 6/2024

- Xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Tháng 9/2024

26

Nhóm thủ tục Cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy/Cấp Giấy Xác nhận công bố phù hợp/Đăng ký bản công bố sản phẩm - Xác nhận nội dung quảng cáo/Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Toàn trình

Bộ Y tế

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tháng 11/2024

- Tái cấu trúc quy trình, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thực hiện liên thông điện tử

Tháng 8/2024

- Xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Tháng 11/2024

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10094/VPCP-KSTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10094/VPCP-KSTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(23/05/2024)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 10094/VPCP-KSTT

Lược đồ Công văn 10094/VPCP-KSTT 2023 ý kiến dịch vụ công liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10094/VPCP-KSTT 2023 ý kiến dịch vụ công liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10094/VPCP-KSTT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýTrần Văn Sơn
        Ngày ban hành26/12/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (23/05/2024)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 10094/VPCP-KSTT 2023 ý kiến dịch vụ công liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình

              Lịch sử hiệu lực Công văn 10094/VPCP-KSTT 2023 ý kiến dịch vụ công liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình

              • 26/12/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực