Công văn 1015/TCT-CS

Công văn 1015/TCT-CS năm 2014 về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1015/TCT-CS 2014 quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1015/TCT-CS
V/v : Quyết toán thuế TNDN

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2014

 

Kính gửi: Ngân hàng The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ chi nhánh Hà Nội

Tổng Cục thuế nhận được công văn số 19032014/BTMU ngày 19/3/2014 của Ngân hàng The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ chi nhánh Hà Nội sau đây gọi là BTMU Hà Nội) với nội dung Quyết toán thuế TNDN năm 2013. Về vấn đề này, Tổng Cục Thuế có ý kiến như sau:

- Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 85/2007/NĐ-CP">28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ có quy định:

"Điều 11. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan

a) Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.

- Khoản 2 Điều 8 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 thay thế Nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2013 có quy định như sau:

"Điều 8: Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế

2. Trường hợp có sự thay đổi trụ sở của người nộp thuế dẫn đến thay đổi cơ quan quản lý trực tiếp ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, người nộp thuế có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế còn nợ; đề nghị hoàn số thuế nộp thừa (trừ thuế thu nhập cá nhân), thuế giá trị gia tăng chưa kịp khấu trừ hết thuộc diện hoàn thuế theo quy định (hoặc đề nghị cơ quan thuế xác nhận số tiền thuế giá trị gia tăng chưa kịp khấu trừ hết để làm căn cứ chuyển cơ quan thuế quản lý mới tiếp tục theo dõi) trước khi thay đổi trụ sở và không phải quyết toán thuế với cơ quan thuế, trừ trường hợp thời điểm thay đổi trụ sở trùng với thời điểm quyết toán thuế năm theo quy định của pháp luật."

Theo quy định nêu trên và trình bày của BTMU Hà Nội thì trước và sau khi chuyển đổi thành chi nhánh hạch toán độc lập, BTMU Hà Nội đều hạch toán và xác định chi phí, doanh thu riêng biệt, không phân bổ chi phí từ BTMU Hà Nội cho BTMU Hồ Chí Minh (hoặc ngược lại). Việc nộp báo cáo tài chính của BTMU Hà Nội cho BTMU Hồ Chí Minh chỉ là chuyển báo cáo hợp nhất và phù hợp với báo cáo kiểm toán cả năm 2013.

Vì vậy Tổng Cục thuế đồng ý với kiến nghị của BTMU Hà Nội, trường hợp BTMU Hà Nội kể từ ngày 16/09/2013 chuyển từ chi nhánh hạch toán phụ thuộc sang chi nhánh hạch toán độc lập có kế thừa toàn bộ nghĩa vụ thuế của chi nhánh hạch toán phụ thuộc và kê khai thuế tại Cục thuế TP.Hà Nội thì thực hiện quyết toán thuế TNDN năm 2013 (cho cả 12 tháng) tại Cục thuế Hà Nội.

Tổng Cục thuế thông báo cho BTMU Hà Nội biết và đề nghị đơn vị liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế Tp.HCM;
- Cục thuế Tp.HN;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1015/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1015/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/03/2014
Ngày hiệu lực 27/03/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1015/TCT-CS

Lược đồ Công văn 1015/TCT-CS 2014 quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1015/TCT-CS 2014 quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1015/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành 27/03/2014
Ngày hiệu lực 27/03/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1015/TCT-CS 2014 quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Lịch sử hiệu lực Công văn 1015/TCT-CS 2014 quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

  • 27/03/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 27/03/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực