Công văn 1023/BTC-TCNH

Công văn số 1023/BTC-TCNH của Bộ Tài chính về việc Các biện pháp kiểm soát hoạt động xổ số kiến thiết.

Nội dung toàn văn Công văn 1023/BTC-TCNH Các biện pháp kiểm soát hoạt động xổ số kiến thiết.


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1023/BTC-TCNH
V/v: Các biện pháp kiểm soát hoạt động xổ số kiến thiết.

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty xổ số kiến thiết các tỉnh, thành phố

 

Thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XI số 68/2006/QH11 ngày 31/10/2006 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công thư số 449/LĐCP ngày 22/9/2006, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chính sách để quản lý, kiểm soát hoạt động của thị trường xổ số kiến thiết như sau:

1. Về tỷ lệ tiêu thụ và lượng vé xổ số phát hành

Để khắc phục tình trạng lượng vé phát hành vượt quá nhu cầu của thị trường ở mức cao, gây lãng phí về chi phí phát hành và các tác động không tốt trong khâu tiêu thụ vé, Bộ Tài chính quy định về tỷ lệ tiêu thụ vé đối với loại hình xổ số truyền thống của từng khu vực như sau:

- Đối với khu vực miền : Tỷ lệ tiêu thụ vé tối thiểu của từng đợt phát hành phải đạt 55% so với tổng giá trị vé số phát hành.

- Đối với khu vực miền Bắc và khu vực miền Trung: Tỷ lệ tiêu thụ vé bình quân của năm 2007 phải tăng tối thiểu là 10% so với tỷ lệ tiêu thụ vé bình quân của năm 2006.

Công ty Xổ số kiến thiết các tỉnh, thành phố thực hiện tính toán, xây dựng kế hoạch phát hành vé phù hợp với tỷ lệ tiêu thụ vé nêu trên và gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố; Ban Thường trực Hội đồng xổ số kiến thiết từng khu vực trước ngày 28/02/2007 để kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, đồng thời gửi Bộ Tài chính để theo dõi chung.

Thời điểm áp dụng quy định về tỷ lệ tiêu thụ vé tối thiểu được thực hiện từ ngày 01/4/2007.

2. Về chế độ thế chấp và kỳ hạn nợ của các đại lý

Trong quý I năm 2007, các Công ty Xổ số kiến thiết phải triển khai các biện pháp tích cực và kiên quyết để thu hồi số nợ đọng dây dưa, kéo dài vượt quá thời hạn quy định theo hợp đồng đã ký kết, đồng thời thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ thu nộp ngân sách theo đúng thời gian quy định của các Luật thuế.

Từ ngày 01/04/2007, thời hạn thanh toán công nợ của các đại lý được quy định tối đa là 4 tuần (28 ngày) và từ ngày 01/01/2008 được quy định tối đa là 2 tuần (14 ngày), kể từ ngày nhận vé bán. Công ty Xổ số kiến thiết phải áp dụng chế độ thế chấp 100% giá trị vé nhận bán đối với từng đại lý xổ số trong từng đợt phát hành. Đối với các tài sản thế chấp, các Công ty Xổ số kiến thiết phải thực hiện đánh giá về giá trị tại thời điểm nhận thế chấp; định kỳ đánh giá lại hoặc thực hiện đánh giá lại vào thời điểm cần thiết. Tỷ lệ nhận thế chấp so với giá trị tài sản thế chấp do Công ty Xổ số kiến thiết và các đại lý thỏa thuận, thống nhất, nhưng phải đảm bảo khả năng thu hồi nợ khi có vi phạm hợp đồng và an toàn trong hoạt động.

3. Về cơ cấu giải thưởng

Tỷ lệ trả thưởng áp dụng đối từng loại hình xổ số kiến thiết được thực hiện theo chế độ quy định hiện hành.

- Các Công ty Xổ số kiến thiết thuộc khu vực miền Bắc và miền Trung tiếp tục duy trì ổn định cơ cấu và giá trị các giải thưởng xổ số kiến thiết truyền thống hiện đang áp dụng.

- Đối với khu vực miền : Giữ nguyên giá trị giải đặc biệt đối với loại hình xổ số truyền thống loại 5 chữ số. Thực hiện điều chỉnh giá trị giải đặc biệt của loại hình xổ số truyền thống loại 6 chữ số từ 20,5% giá trị vé số phát hành (2.050.000.000 đồng cho 1.000.000 vé) xuống 15% giá trị vé số phát hành (1.500.000.000 đồng cho 1.000.000 vé).

Phần chênh lệch giữa giá trị giải đặc biệt mới so với giá trị giải đặc biệt cũ được sử dụng để tăng số lượng và giá trị của các giải sau giải đặc biệt. Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực thống nhất về số lượng và giá trị các giải sau giải đặc biệt để áp dụng đồng bộ trong toàn khu vực.

Việc điều chỉnh về cơ cấu giải thưởng của khu vực miền được thống nhất áp dụng từ ngày 01/4/2007.

4. Về quản lý các đại lý và chi hoa hồng đại lý, hỗ trợ đại lý

- Công ty Xổ số kiến thiết các tỉnh, thành phố có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Phòng chống tham nhũng trong hoạt động kinh doanh xổ số. Công ty Xổ số kiến thiết không được ký hợp đồng đại lý đối với các tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng được làm đại lý xổ số hoặc không có chức năng để làm đại lý xổ số kiến thiết.

Giám đốc các Công ty Xổ số kiến thiết có trách nhiệm đảm bảo sự bình đẳng trong việc ký kết hợp đồng; đảm bảo công bằng, khách quan trong việc phân phối vé, chia vé và thực hiện các chính sách chế độ đối với các đại lý xổ số kiến thiết.

- Việc chi hoa hồng đại lý và hỗ trợ đại lý phải chấp hành đúng các quy định của Nhà nước và đảm bảo công khai, minh bạch. Giám đốc các Công ty Xổ số kiến thiết phải xây dựng quy chế chi hoa hồng đại lý, hỗ trợ đại lý đăng ký với Sở Tài chính để theo dõi, quản lý và công bố công khai cho các đại lý biết. Nghiêm cấm việc hình thành các quỹ riêng để ngoài sổ sách để chi hoa hồng đại lý và hỗ trợ đại lý.

5. Về công tác kiểm toán, công khai tài chính

Các Công ty Xổ số kiến thiết có trách nhiệm tuân thủ nghiêm túc chế độ về kiểm toán báo cáo tài chính bắt buộc hàng năm và chế độ công khai tài chính theo quy định của pháp luật hiện hành (Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập; Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân). Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm phải được gửi Sở Tài chính và Bộ Tài chính theo đúng thời hạn quy định.

Công ty Xổ số kiến thiết các tỉnh, thành phố căn cứ hướng dẫn tại công văn này, tổ chức việc phát hành, phân phối vé số theo đúng chế độ quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các tỉnh, TP;
- Sở Tài chính các tỉnh, TP;
- Các đơn vị thuộc BTC: Vụ Pháp chế;
  Vụ NSNN; Thanh tra BTC, Tổng cục Thuế;
- Lưu VT (2), Vụ TCNH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 


 
Trần Xuân Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1023/BTC-TCNH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1023/BTC-TCNH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/01/2007
Ngày hiệu lực18/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1023/BTC-TCNH

Lược đồ Công văn 1023/BTC-TCNH Các biện pháp kiểm soát hoạt động xổ số kiến thiết.


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1023/BTC-TCNH Các biện pháp kiểm soát hoạt động xổ số kiến thiết.
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1023/BTC-TCNH
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrần Xuân Hà
        Ngày ban hành18/01/2007
        Ngày hiệu lực18/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 1023/BTC-TCNH Các biện pháp kiểm soát hoạt động xổ số kiến thiết.

          Lịch sử hiệu lực Công văn 1023/BTC-TCNH Các biện pháp kiểm soát hoạt động xổ số kiến thiết.

          • 18/01/2007

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 18/01/2007

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực