Công văn 1026/STNMT-KHTCGC

Công văn 1026/STNMT-KHTCGC năm 2015 hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xác định giá đất cụ thể do tỉnh Nghệ An ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1026/STNMT-KHTCGC 2015 hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xác định giá đất cụ thê Nghệ An


UBND TỈNH NGHỆ AN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1026/STNMT-KHTCGC
V/v hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xác định giá đất cụ thể

Nghệ An, ngày 25 tháng 3 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

Trong thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được rất nhiều hồ sơ đề nghị xác định giá đất cụ thể để phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (sau đây viết tắt là GPMB), giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất do UBND các huyện, thành phố, thị xã đề nghị (sau đây gọi là UBND cấp huyện).

Bên cạnh một số huyện luôn gửi kèm đầy đủ hồ sơ liên quan thì vẫn còn một số đơn vị gửi không đầy đủ các hồ sơ liên quan (cá biệt có hồ sơ chỉ gửi tờ trình, không có hồ sơ kèm theo), dẫn đến tiến độ giải quyết hồ sơ xác định giá đất cụ thể chậm.

Để thực hiện tốt công tác xác định giá đất cụ thể theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND cấp huyện lập hồ sơ đề nghị xác định giá đất cụ thể như sau:

1. Hồ sơ đề nghị xác định giá đất phục vụ công tác bồi thường GPMB

a) Hồ sơ đề nghị xác định giá đất bồi thường

Hồ sơ đề nghị xác định giá đất bồi thường bao gồm:

- Tờ trình đề nghị xác định giá đất của UBND cấp huyện.

Yêu cầu nội dung Tờ trình của UBND cấp huyện phải thể hiện rõ:

+ Khu đất đề nghị xác định giá đất nằm trong danh mục công trình, dự án thực hiện thu hồi đất trong năm đã được HĐND tỉnh thông qua (trường hợp thuộc Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai) và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được UBND tỉnh phê duyệt. Trường hợp công trình, dự án không có trong kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt thì phải có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh (UBND cấp huyện trình UBND tỉnh đồng ý chủ trương xác định giá đất).

+ Thống kê đầy đủ thửa đất bị thu hồi đề nghị xác định giá, tờ bản đồ số, diện tích toàn bộ thửa đất, diện tích bị thu hồi, mức giá được quy định tại Bảng giá đất; trường hợp thửa đất bị thu hồi là đất ở hộ gia đình, cá nhân thì cần phải xác định rõ diện tích bị thu hồi là đất ở hay là đất vườn, ao liền kề đất ở;

+ Đề xuất cụ thể mức giá bồi thường cho từng thửa đất bị thu hồi;

+ Không đề nghị xác định giá đối với các thửa đất nông nghiệp công ích (vì đất nông nghiệp công ích được tính hỗ trợ bằng một lần mức giá đất nông nghiệp quy định tại Bảng giá đất).

- Bản sao Trích lục bản đồ địa chính khu đất hoặc Trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính khu đất hoặc trích đo địa chính khu đất phục vụ công tác bồi thường GPMB thực hiện dự án.

- Bản sao Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng.

- Bản sao Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng công trình (nếu có).

b) Hồ sơ đề nghị xác định giá đất ở tái định cư

Hồ sơ đề nghị xác định giá đất ở tái định cư bao gồm:

- Tờ trình đề nghị xác định giá đất của UBND cấp huyện:

Yêu cầu nội dung tờ trình của UBND cấp huyện phải thể hiện rõ:

+ Khu đất đề nghị xác định giá đất nằm trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được UBND tỉnh phê duyệt. Trường hợp công trình, dự án không có trong kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt thì phải có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh (UBND cấp huyện trình UBND tỉnh đồng ý chủ trương xác định giá đất).

+ Đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

+ Xác định mức giá tại bảng giá của các thửa liền kề, tương đương;

+ Đề xuất rõ mức giá cụ thể cho từng thửa đất.

- Bản sao Quyết định phê duyệt quy hoạch chia lô đất ở tái định cư kèm theo bản vẽ mặt bằng quy hoạch chia lô đất ở được phê duyệt.

- Bản sao Trích lục bản đồ địa chính khu đất hoặc Trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính khu đất hoặc trích đo địa chính khu đất tái định cư (nếu có).

- Bản sao Quyết định thu hồi đất (đối với đất đang có chủ sử dụng), Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Bản sao văn bản của UBND cấp xã nơi có đất xác nhận đối với phần diện tích không phải bồi thường giải phóng mặt bằng (nếu có);

- Bản sao Dự toán xây dựng hạ tầng khu quy hoạch dân cư được cấp thẩm quyền phê duyệt (nếu có).

Lưu ý: Đối với trường hợp thu hồi đất có bố trí tái định cư, yêu cầu nộp hồ sơ đề nghị xác định giá đất bồi thường và giá đất tái định cư cùng một lần; trường hợp không trình một lần thì UBND cấp huyện phải có giải trình cụ thể.

2. Hồ sơ đề nghị xác định giá đất cụ thể làm căn cứ xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất

Hồ sơ đề nghị xác định giá đất cụ thể làm căn cứ xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm:

- Tờ trình đề nghị xác định giá đất của UBND cấp huyện:

Yêu cầu nội dung tờ trình của UBND cấp huyện phải thể hiện rõ:

+ Khu đất đề nghị xác định giá đất nằm trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được UBND tỉnh phê duyệt;

+ Đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng;

+ Làm rõ cơ cấu xác định giá (mức giá của thửa đất trong bảng giá đất có điều kiện tương đương, kinh phí bồi thường GPMB, kinh phí xây dựng hạ tầng, kinh phí quy hoạch phân lô, trích lục, trích đo...);

+ Đề xuất rõ mức giá cho từng thửa đất (tổi thiểu phải bằng tổng mức giá của thửa đất trong bảng giá đất có điều kiện tương đương với tổng chi phí thực hiện).

- Bản sao Trích lục bản đồ địa chính khu đất hoặc Trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính khu đất hoặc trích đo địa chính khu đất (nếu có).

- Bản sao Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng kèm theo mặt bằng quy hoạch chi tiết sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Bản sao Văn bản phê duyệt quỹ đất đấu giá của UBND cấp huyện.

- Bản sao Quyết định thu hồi đất (đối với đất đang có chủ sử dụng), Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Bản sao Văn bản của UBND cấp xã nơi có đất xác nhận đối với phần diện tích không phải bồi thường giải phóng mặt bằng (nếu có).

- Bản sao Dự toán xây dựng hạ tầng khu quy hoạch dân cư được cấp thẩm quyền duyệt (nếu có).

3. Hồ sơ đề nghị xác định giá đất để giao đất ở không qua đấu giá quyền sử dụng đất

Hồ sơ đề nghị xác định giá đất để giao đất ở không qua đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm:

- Tờ trình đề nghị xác định giá đất của UBND cấp huyện:

Yêu cầu nội dung tờ trình của UBND cấp huyện phải thể hiện rõ:

+ Khu đất đề nghị xác định giá đất nằm trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được UBND tỉnh phê duyệt;

+ Đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng;

+ Làm rõ cơ cấu xác định giá (mức giá của thửa đất trong bảng giá đất có điều kiện tương đương, kinh phí bồi thường GPMB, kinh phí xây dựng hạ tầng, kinh phí quy hoạch phân lô, trích lục, trích đo...);

+ Đề xuất rõ mức giá cho từng thửa đất (tổi thiểu phải bằng tổng mức giá của thửa đất trong bảng giá đất có điều kiện tương đương với tổng chi phí thực hiện).

- Bản sao Văn bản phê duyệt quỹ đất ở để giao đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất của UBND cấp huyện.

- Bản sao Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết chia lô đất ở kèm theo Bản vẽ mặt bằng quy hoạch chi tiết chia lô đất ở được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Bản sao Trích lục bản đồ địa chính khu đất hoặc Trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính khu đất hoặc trích đo địa chính khu đất (nếu có).

- Bản sao Quyết định thu hồi đất (đối với đất đang có chủ sử dụng), Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Bản sao Văn bản của UBND cấp xã nơi có đất xác nhận đối với phần diện tích không phải bồi thường giải phóng mặt bằng (nếu có).

- Bản sao Dự toán xây dựng hạ tầng khu quy hoạch dân cư được cấp thẩm quyền duyệt (nếu có).

4. Hồ sơ đề nghị xác định giá đất cho thuê (hộ gia đình, cá nhân)

Hồ sơ đề nghị xác định giá đất cho thuê (hộ gia đình, cá nhân) bao gồm:

- Tờ trình đề nghị xác định giá đất của UBND cấp huyện:

Yêu cầu nội dung tờ trình của UBND cấp huyện phải thể hiện rõ:

+ Khu đất đề nghị xác định giá đất nằm trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được UBND tỉnh phê duyệt;

+ Đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng;

+ Đề xuất rõ mức giá cho từng thửa đất.

- Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc chủ trương đầu tư của UBND tỉnh hoặc Quyết định của UBND cấp huyện cho phép thực hiện dự án đầu tư (đối với trường hợp UBND tỉnh không cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc chủ trương đầu tư).

Trường hợp dự án sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản thì phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và văn bản xác nhận của Quỹ Bảo vệ môi trường về việc đã nộp tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật.

- Bản sao Trích lục bản đồ địa chính khu đất hoặc Trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính khu đất hoặc trích đo địa chính khu đất.

- Bản sao Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng kèm theo Bản vẽ mặt bằng chi tiết xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và Biên bản cắm mốc tại thực địa (nếu có).

- Bản sao Quyết định thu hồi đất (đối với đất đang có chủ sử dụng), Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Bản sao Văn bản của UBND cấp xã nơi có đất xác nhận đối với phần diện tích không phải bồi thường giải phóng mặt bằng (nếu có).

5. Hồ sơ đề nghị xác định lại giá đất cụ thể làm căn cứ xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất

Hồ sơ đề nghị xác định lại giá đất cụ thể làm căn cứ xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm:

- Tờ trình đề nghị xác định giá đất của UBND cấp huyện:

Yêu cầu nội dung tờ trình của UBND cấp huyện phải thể hiện rõ mức giá đề xuất lại cho từng thửa đất (tổi thiểu phải bằng tổng mức giá của thửa đất trong bảng giá đất có điều kiện tương đương với tổng chi phí thực hiện).

- Bản sao Hồ sơ thông báo công khai việc tổ chức đấu giá QSD đất.

- Bản sao Biên bản đấu giá đất không thành từng lô (thửa) đất; Bản sao Biên bản từng lô (thửa) đất đã thông báo công khai nhưng không có người đăng ký hoặc có đăng ký nhưng không tham gia đấu giá hoặc chỉ có một người tham gia đấu giá (nếu có).

- Bản sao Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất (lần gần nhất).

Trên đây là hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lập hồ sơ đề nghị xác định giá đất cụ thể để UBND cấp huyện tổ chức thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc về chuyên môn nghiệp vụ, đề nghị UBND cấp huyện phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường để được giải đáp cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Nh­ư trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Phòng TNMT cấp huyện (để t/h);
- Giám đốc Sở;
- PGĐ Sở phụ trách;
- Lưu: VT, KHTCGC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Thái Văn Nông

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1026/STNMT-KHTCGC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1026/STNMT-KHTCGC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2015
Ngày hiệu lực25/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1026/STNMT-KHTCGC

Lược đồ Công văn 1026/STNMT-KHTCGC 2015 hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xác định giá đất cụ thê Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1026/STNMT-KHTCGC 2015 hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xác định giá đất cụ thê Nghệ An
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1026/STNMT-KHTCGC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýThái Văn Nông
        Ngày ban hành25/03/2015
        Ngày hiệu lực25/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1026/STNMT-KHTCGC 2015 hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xác định giá đất cụ thê Nghệ An

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1026/STNMT-KHTCGC 2015 hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xác định giá đất cụ thê Nghệ An

             • 25/03/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/03/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực