Công văn 1029/UBDT-CSDT

Công văn 1029/UBDT-CSDT năm 2014 giải đáp vướng mắc về chế độ ưu đãi đối với giáo viên công tác tại xã vùng đặc biệt khó khăn do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1029/UBDT-CSDT năm 2014 ưu đãi giáo viên công tác xã vùng đặc biệt khó khăn


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1029/UBDT-CSDT
V/v Giải đáp vướng mắc về chế độ chính sách đối với giáo viên

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Trường Trung học cơ sở Cao Bá Quát, xã Đăk Wil, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông

Phúc đáp văn bản số 02/2014/CV-THCS ngày 09/9/2014 của Trường THCS Cao Bá Quát về việc đề nghị Ủy ban Dân tộc giải đáp vướng mắc về chế độ ưu đãi đối với giáo viên công tác tại xã vùng đặc biệt khó khăn, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ và Thông tư số 116/2010/NĐ-CP">08/2011/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trong đó quy định: Địa bàn được thụ hưởng chính sách gồm: các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, thôn đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II được quy định tại các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Khi Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hoặc cơ quan có thẩm quyền (gọi chung là cấp có thẩm quyền) ban hành các Quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các Quyết định quy định tại Điều này thì thực hiện theo các Quyết định đó.

Xã Đăk Wil, huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông là xã biên giới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào diện đầu tư của Chương trình 135 tại Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Như vậy, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của xã Đăk Wil được hưởng đầy đủ các chính sách theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP và Nghị định số 19/2013/NĐ-CP.

Trên đây là ý kiến của Ủy ban Dân tộc về chế độ chính sách đối với giáo viên vùng đặc biệt khó khăn, đề nghị Trường Trung học cơ sở Cao Bá Quát xem xét, giải quyết cho cán bộ giáo viên theo đúng chế độ, đúng thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, CN (để b/c);
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Website UBDT;
- Lưu: VT, CSDT(3b).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Cầm Văn Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1029/UBDT-CSDT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1029/UBDT-CSDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/09/2014
Ngày hiệu lực 29/09/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1029/UBDT-CSDT năm 2014 ưu đãi giáo viên công tác xã vùng đặc biệt khó khăn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1029/UBDT-CSDT năm 2014 ưu đãi giáo viên công tác xã vùng đặc biệt khó khăn
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1029/UBDT-CSDT
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
Người ký Cầm Văn Thanh
Ngày ban hành 29/09/2014
Ngày hiệu lực 29/09/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1029/UBDT-CSDT năm 2014 ưu đãi giáo viên công tác xã vùng đặc biệt khó khăn

Lịch sử hiệu lực Công văn 1029/UBDT-CSDT năm 2014 ưu đãi giáo viên công tác xã vùng đặc biệt khó khăn

  • 29/09/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 29/09/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực