Công văn 103/TCT-TNCN

Công văn 103/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế Thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 103/TCT-TNCN 2018 chính sách thuế Thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 103/TCT-TNCN
V/v chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Viện Đào tạo mở và Nghiên cứu phát trin

Trả lời công văn số 04/2017/Bolt-KT ngày 30/11/2017 của Viện Đào tạo mở và Nghiên cứu phát triển (“Viện”) về việc hướng dẫn thuế Thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vn, về việc này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 6 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 3 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định:

6. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 3 Điều 2

“c) Lợi tức nhận được do tham gia góp vn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định ca Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã: lợi tức nhận được do tham gia góp vốn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tchức tín dụng; góp vốn vào Quỹ đầu tư chng khoán và quỹ đầu tư khác được thành lp và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Không tính vào thu nhập chịu thuế từ đầu tư vn đối với lợi tức của doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hn một thành viên do cá nhân làm chủ.”

Tại khoản 3 Điều 10 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn quy định:

“3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

Riêng thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với một số trường hợp như sau:

a) Đi với thu nhập từ giá trị phần vốn góp tăng thêm theo hướng dẫn tại điểm d, khoản 3, Điều 2 Thông tư này thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vn là thời điểm cá nhân thực nhận thu nhập khi giải thể doanh nghiệp, chuyn đi mô hình hoạt động, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp hoặc khi rút vốn.”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên và nội dung trình bày tại công văn của Viện, từ năm 2016 Viện Đào tạo mở và Nghiên cứu phát triển có hai (02) thành viên góp vn. Hiện tại (năm 2017), ông Cao Việt Hiếu (một trong hai thành viên góp vốn) rút một phần lợi tức hoạt động (sau thuế TNDN) thì phải chịu thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn. Đề nghị Viện thực hiện theo hướng dẫn của Cục thuế tỉnh Bình Dương tại công văn số 19635/CT-TNCN ngày 23/11/2017.

Tổng cục Thuế trả lời để Viện Đào tạo mở và Nghiên cứu phát triển biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để b/c)
- Vụ PC (TCT);

- Website TCT
- Lưu: VT, TNCN (2b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Lý Thị Hoài Thương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 103/TCT-TNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu103/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2018
Ngày hiệu lực08/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 103/TCT-TNCN

Lược đồ Công văn 103/TCT-TNCN 2018 chính sách thuế Thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 103/TCT-TNCN 2018 chính sách thuế Thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu103/TCT-TNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýLý Thị Hoài Hương
        Ngày ban hành08/01/2018
        Ngày hiệu lực08/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 103/TCT-TNCN 2018 chính sách thuế Thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn

           Lịch sử hiệu lực Công văn 103/TCT-TNCN 2018 chính sách thuế Thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn

           • 08/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực