Công văn 1034/SXD-KTTH

Công văn 1034/SXD-KTTH hướng dẫn hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do điều chỉnh mức lương tối thiểu mới do Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1034/SXD-KTTH hướng dẫn hệ số điều chỉnh chi phí nhân công máy thi công


UBND TỈNH BÌNH THUẬN
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1034/SXD-KTTH
V/v hướng dẫn hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do điều chỉnh mức lương tối thiểu mới.

Phan Thiết, ngày 30 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi:

- UBND các huyện, thị xã và thành phố.
- Các Sở, Ban, Ngành.
- Các Ban Quản lý dự án
- Các DN tư vấn xây dựng.
- Phòng QLĐT TP.Phan Thiết, Thị xã LaGi.
- Phòng Kinh tế huyện Phú Quý.
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện: Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Đức Linh, Tánh Linh.

 

Căn cứ Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;

Sở Xây dựng hướng dẫn hệ số điều chỉnh nhân công, máy thi công thuộc hệ thống đơn giá xây dựng cơ bản đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh như sau:

I. ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG

1. Đối với 3 Bộ đơn giá xây dựng công trình Xây dựng-Lắp đặt-Khảo sát xây dựng tỉnh Bình Thuận đã công bố tại công văn số 5886/UBND-ĐTQH ngày 24/12/2007 của UBND tỉnh được tính ở mức lương tối thiểu 350.000đ/tháng; cấp bậc tiền lương thuộc Bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ thì hệ số điều chỉnh nhân công cho cả 03 phần Xây dựng-Lắp đặt-Khảo sát được xác định như sau:

* KĐCNC = 1.200.000/350.000 = 3,429 (Vùng II: các công trình đối với địa bàn thành phố Phan Thiết);

* KĐCNC = 1.050.000/350.000 = 3 (Vùng III: các công trình đối với địa bàn thị xã LaGi và các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam).

* KĐCNC = 830.000/350.000 = 2,371 (Vùng IV: các công trình đối với địa bàn ở các huyện còn lại: Hàm Tân, Đức Linh, Tánh Linh, Bắc Bình, Tuy Phong và Phú Quý).

2. Đối với Bộ Đơn giá dịch vụ đô thị đã công bố theo Quyết định số 2578/QĐ-UBND ngày 11/11/2010 của UBND tỉnh được tính ở mức lương tối thiểu 810.000đ/tháng; Cấp bậc tiền lương thuộc bảng lương A1.5 Công trình đô thị ban hành theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, công nhân điều khiển máy theo bảng lương A1.8 Xây dựng cơ bản nhóm II, công nhân lái xe áp dụng Bảng lương B12 thì hệ số điều chỉnh nhân công như sau:

* KĐCNC = 1.200.000/810.000 = 1,481 (Vùng II: các công trình đối với địa bàn thành phố Phan Thiết);

* KĐCNC = 1.050.000/810.000 = 1,296 (Vùng III: các công trình đối với địa bàn thị xã LaGi và các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam).

* KĐCNC = 830.000/810.000 = 1,025 (Vùng IV: các công trình đối với địa bàn ở các huyện còn lại: Hàm Tân, Đức Linh, Tánh Linh, Bắc Bình, Tuy Phong và Phú Quý).

Thời gian áp dụng: Tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.

II. ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ MÁY THI CÔNG (Phần nhân công):

1. Đối với 2 Bộ đơn giá xây dựng công trình Xây dựng – Lắp đặt tỉnh Bình Thuận đã công bố tại công văn số 5886/UBND-ĐTQH ngày 24/12/2007: Áp dụng phương pháp tính chênh lệch chi phí nhiên liệu và chi phí nhân công điều khiển máy thi công, trên cơ sở và cách tính đã được Sở Xây dựng hướng dẫn tại văn bản số 1722/SXD-KTTH ngày 21/9/2010.

2. Đối với Bộ đơn giá dịch vụ Đô thị: Tương tự cách tính cũng theo phương pháp bù trừ trực tiếp (tham khảo văn bản số 1722/SXD-KTTH nêu trên).

Thời gian áp dụng: Tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 cho đến khi UBND tỉnh công bố Bảng giá ca máy và Thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Bình Thuận theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Những dự án đầu tư, Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đang lập hoặc đã hoàn tất nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư thì tổng mức đầu tư của dự án được xác định lại cho phù hợp với chế độ tiền lương mới.

2. Đối với công trình xây dựng đang thuộc giai đoạn chọn thầu (chưa mở thầu hoặc chưa chỉ định thầu): chủ đầu tư và đơn vị tư vấn sử dụng hệ thống đơn giá và các hệ số điều chỉnh nói trên để xác định dự toán xây dựng công trình.

3. Đối với công trình xây dựng đang thuộc giai đoạn xét thầu (đã mở thầu, nhưng chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu) thì chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu làm rõ việc bổ sung giá dự thầu về chênh lệch chi phí nhân công và máy do áp dụng chế độ tiền lương mới, có thể bổ sung hoặc không bổ sung và tổ chức so sánh, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu theo quy định.

4. Các công trình, hạng mục công trình đang thi công dở dang thì khối lượng xây dựng hợp lý thực hiện từ 01/01/2011 được áp dụng hưởng theo chế độ tiền lương mới. Cụ thể như sau:

a. Chủ đầu tư có trách nhiệm căn cứ vào các quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ; Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng và các điều khoản thỏa thuận hợp đồng giữa các bên để quyết định việc thương thảo bổ sung hợp đồng để bảo đảm quyền lợi chung cho người lao động.

b. Khối lượng xây dựng hợp lý được áp dụng chế độ tiền lương mới phải đảm bảo phù hợp tiến độ theo hợp đồng giao nhận thầu đã ký giữa chủ đầu tư – nhà thầu thi công và được thực hiện kể từ ngày 01/01/2011. Trong trường hợp trễ hạn so với hợp đồng, thì chủ đầu tư phải xác định rõ nếu chậm trễ không phải do nhà thầu thi công thì cho áp dụng điều chỉnh.

c. Việc xác định khối lượng thi công xây dựng đã thực hiện theo thời điểm quy định (khối lượng thực hiện kể từ ngày 01/01/2011) do chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

d. Các thủ tục cần thiết phải thực hiện:

d.1. Chủ đầu tư thực hiện việc phê duyệt dự toán bổ sung do áp dụng chế độ tiền lương mới nếu việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình không làm vượt tổng mức đầu tư (bao gồm cả chi phí dự phòng để triển khai thực hiện các bước tiếp theo). Trường hợp vượt tổng mức đầu tư, chủ đầu tư phải tổng hợp hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt lại tổng mức đầu tư theo đúng quy định hiện hành.

d.2. Đối với các trường hợp thi công dang dở thì chủ đầu tư thương thảo với nhà thầu để bổ sung phụ kiện hợp đồng phát sinh do áp dụng thuần túy chế độ tiền lương mới.

d.3. Quyết định phê duyệt giá trị dự toán bổ sung của chủ đầu tư và phụ kiện hợp đồng là cơ sở để hệ thống cơ quan Kho bạc Nhà nước kiểm soát thanh toán công trình, không cần có quyết định chỉ định thầu hoặc giao thầu bổ sung.

5. Các công việc tư vấn và quản lý dự án:

Chủ đầu tư xem xét thanh toán theo hợp đồng đã ký đảm bảo nguyên tắc khối lượng thực hiện thuộc giai đoạn nào thì được thanh toán theo chế độ tiền lương của giai đoạn đó.

Trên đây là nội dung hướng dẫn của Sở Xây dựng để các chủ thể hoạt động trong ngành Xây dựng có cơ sở tham khảo trong điều chỉnh chi phí xây dựng công trình./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (B/cáo);
- Lãnh đạo Sở (4B);
- Lưu: VT-KTTH-QLXD.

GIÁM ĐỐC
Trần Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1034/SXD-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1034/SXD-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2011
Ngày hiệu lực30/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1034/SXD-KTTH hướng dẫn hệ số điều chỉnh chi phí nhân công máy thi công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1034/SXD-KTTH hướng dẫn hệ số điều chỉnh chi phí nhân công máy thi công
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1034/SXD-KTTH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýTrần Anh Tuấn
        Ngày ban hành30/05/2011
        Ngày hiệu lực30/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 1034/SXD-KTTH hướng dẫn hệ số điều chỉnh chi phí nhân công máy thi công

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1034/SXD-KTTH hướng dẫn hệ số điều chỉnh chi phí nhân công máy thi công

         • 30/05/2011

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 30/05/2011

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực