Công văn 10356/BTC-CST

Công văn 10356/BTC-CST năm 2016 vướng mắc trong thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Nghị định 118/2015/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10356/BTC-CST vướng mắc thực hiện ưu đãi đầu tư theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP 2016


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10356/BTC-CST
V/v vướng mc trong thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Nghị định số 118/2015/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hải Dương

Bộ Tài chính nhận được công văn số 1193/CT-TTHT ngày 30/3/2016 về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với sản xuất phôi thép từ quặng sắt của Cục Thuế tỉnh Hải Dương kèm theo Công văn số 49/CV/THP ngày 25/2/2016 của Công ty Cổ phần thép Hòa Phát về việc chế độ ưu đãi thuế như sau:

Dự án đầu tư khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát giai đoạn III của Công ty CP thép Hòa Phát có Giấy chứng nhận đầu tư số 041214000733 cấp ngày 24/9/2014 tại xã Hiệp Sơn - Kinh Môn - Hải Dương, đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ quý 1/2016. Theo ý kiến của Cục Thuế tỉnh Hải Dương thì: (i) Công ty thép Hòa Phát có được đảm bảo đầu tư để được hưởng ưu đãi có lợi hơn (đáp ứng về ngành nghề được ưu đãi theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015) không? (ii) theo chính sách thuế TNDN hiện hành đối với ngành nghề sản xuất phôi thép từ quặng sắt chưa được quy định về mức thuế suất ưu đãi và thời gian miễn, giảm thuế TNDN, tuy nhiên, theo quy định của Luật đầu tư thì sản xuất phôi thép từ quặng sắt thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư (căn cứ phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP).

Cục thuế tnh Hải Dương đề xuất phương án như sau:

- Về vấn đề chuyển đổi áp dụng ưu đãi: dự án sản xuất phôi thép từ quặng sắt của công ty thép Hòa Phát được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 9/2014, dự kiến đi vào hoạt động trong quý I/2016 được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Nghị định hướng dẫn Luật đầu tư số 118/2015/NĐ-CP.

- Về vấn đề vướng mắc trong áp dụng văn bản: Trên nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật quy định tại khoản 3 Điều 83 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 “Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng 1 vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau”.

Lĩnh vực ngành nghề sản xuất phôi thép từ quặng sắt áp dụng ưu đãi đầu tư theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP được hưng ưu đãi về thuế TNDN, ngành nghề sản xuất phôi thép từ quặng sắt được quy định cùng nhóm với sản xuất thép cao cấp thuộc danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư; đối chiếu với quy định tại các văn bản hướng dẫn Luật thuế TNDN thì cũng được hưng ưu đãi giống như lĩnh vực sản xuất thép cao cấp theo mức thuế suất ưu đãi là 20% trong thời gian 10 năm, được miễn thuế TNDN 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Điều 13 Luật đầu tư số 67/2014/QH13 quy định về bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật như sau:

1. Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư cao hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu đang được hưởng thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của văn bản pháp luật mới cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại ca dự án.

2. Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư thp hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định trước đó cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án.

3. Quy định tại khoản 2 Điều này không áp dụng trong trường hợp thay đổi quy định của văn bản pháp luật vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự; an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, bảo vệ môi trường

Tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư quy định về bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật như sau:

1. Trong trường hợp văn bản pháp luật mới do cơ quan nhà nước có thm quyền ban hành có quy định làm thay đổi ưu đãi đầu tư đang áp dụng đối với nhà đầu tư trước thời điểm văn bản đó có hiệu lc, nhà đầu tư được bảo đảm thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 13 Luật Đầu tư.

2. Ưu đãi đầu tư được bo đm theo quy định tại Khoản 1 Điều này ưu đãi mà nhà đầu tư được hưởng theo quy định tại văn bản pháp luật hiệu lực trước thời điểm văn bản pháp luật mới hiệu lực”.

Ngày 17/6/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư (Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2016) có hướng dẫn như sau:

Khoản 5 Điều 7 Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính quy định: “Đối với các dự án đầu tư được cấp giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp ơng đương do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trước ngày 01/7/2015 và dự án đầu tư trong nước quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng thực hiện trước ngày 01/7/2015: Thực hiện chính sách ưu đãi về thuế (thuế TNDN, thuế nhập khẩu, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp) theo quy định của văn bản pháp luật có hiệu lực trước thời điểm ngày 1/7/2015.”

Theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 7 Thông tư số 83/2016/TT-BTC nêu trên, Dự án đầu tư của Công ty cổ phần thép Hòa Phát có Giy chứng nhận đầu tư số 041214000733 cấp ngày 24/9/2014 tại xã Hiệp Sơn - Kinh Môn - Hải Dương, trước ngày 1/7/2015 (ngày có hiệu lực của Luật đầu tư) nên thực hiện chính sách ưu đãi về thuế (thuế TNDN, thuế nhập khu) theo quy định của văn bản pháp luật có hiệu lực trước thời điểm ngày 1/7/2015.

Đối chiếu quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ, dự án đầu tư của Công ty cổ phần thép Hòa Phát không thuộc lĩnh vực và địa bàn ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Về đề xuất chuyển đổi áp dụng ưu đãi đầu tư của Cục Thuế tỉnh Hải Dương:

- Tại Khoản 3 Điều 15 Luật đầu tư số 67/2014/QH13 quy định: “Ưu đãi đầu tư được áp dụng đối với dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng. Mức ưu đãi cụ th đối với từng loại ưu đãi đầu tư được áp dụng theo quy định của pháp luật về thuế và pháp luật v đất đai”. Theo đó, các dự án thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư được ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp và mức ưu đãi cụ thể đối với từng loại ưu đãi đầu tư được áp dụng theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 83/2016/TT-BTC hướng dẫn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp1. Dự án đầu tư đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quy định của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12, Luật sa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 (sau đây gọi là Luật thuế TNDN) hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP (trừ địa bàn nêu tại khoản 55 phụ lục II được thực hiện theo hướng dn tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này) thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo mức tương ứng áp dụng đối với lĩnh vực hoặc địa bàn quy định của Luật thuế TNDN

Căn cứ các quy định nêu trên, Dự án đầu tư mới đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo lĩnh vực quy định của Luật thuế TNDN. Do vậy, việc chuyển đổi áp dụng ưu đãi đầu tư theo ý kiến của Cục Thuế Hải Dương là không có cơ sở thực hiện.

Bộ Tài chính trả lời để Cục thuế tỉnh Hải Dương được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/cáo);
- TCT, TCHQ;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, CST (PXNK),(10b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10356/BTC-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10356/BTC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/2016
Ngày hiệu lực26/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 10356/BTC-CST vướng mắc thực hiện ưu đãi đầu tư theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10356/BTC-CST vướng mắc thực hiện ưu đãi đầu tư theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10356/BTC-CST
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýLưu Đức Huy
        Ngày ban hành26/07/2016
        Ngày hiệu lực26/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 10356/BTC-CST vướng mắc thực hiện ưu đãi đầu tư theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 10356/BTC-CST vướng mắc thực hiện ưu đãi đầu tư theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP 2016

           • 26/07/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/07/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực