Công văn 1043/BHXH-BC

Công văn 1043/BHXH-BC hướng dẫn bổ sung về công tác lập báo cáo quyết toán tài chính năm 2011 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1043/BHXH-BC hướng dẫn bổ sung công tác lập báo cáo quyết toán tài


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1043/BHXH-BC
V/v hướng dẫn bổ sung một số nội dung về công tác lập báo cáo quyết toán tài chính năm 2011

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 22/12/2011, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành các văn bản số: 5516/BHXH-BC về việc hướng dẫn tạm thời hạch toán thu, chi bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; số 5534/BHXH-BC về việc hướng dẫn khóa sổ và lập báo cáo quyết toán tài chính năm 2011 và các mẫu biểu phục vụ công tác quyết toán năm 2011. Trong quá trình tổ chức thực hiện, theo phản ánh của một số BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) đã phát sinh một số vướng mắc). Để công tác khóa sổ cuối năm và lập báo cáo quyết toán tài chính năm 2011 đảm bảo chất lượng, đúng quy định, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH tỉnh một số nội dung bổ sung như sau:

I. ĐIỀU CHỈNH SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NĂM 2010

Hạch toán đầy đủ số liệu theo Thông báo thẩm định quyết toán tài chính năm 2010 và Thông báo bổ sung số liệu thẩm định quyết toán tài chính năm 2010 của BHXH Việt Nam.

1. Số thu bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

a) Trường hợp số liệu theo Thông báo của BHXH Việt Nam lớn hơn số liệu phát sinh thực tế tại đơn vị:

- Lập lại Biểu 01 "Báo cáo quyết toán thu BHTN" ban hành kèm theo Thông tư số 96/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ BHTN theo số liệu đúng.

- Lập báo cáo số liệu điều chỉnh số thu BHTN của năm 2010 theo phụ lục số 2.1 (trang 7) ban hành kèm theo Công văn này.

- Thực hiện đối chiếu xác nhận công nợ với Sở Tài chính về số tiền ngân sách địa phương phải hỗ trợ đóng BHTN năm 2010, số tiền ngân sách địa phương đã chuyển cho cơ quan BHXH, số tiền ngân sách địa phương còn phải chuyển.

- Điều chỉnh giảm số thu năm trước chuyển sang (chi tiết thu BHTN) vào Báo cáo quyết toán tài chính năm 2011.

b) Trường hợp số liệu theo Thông báo của BHXH Việt Nam nhỏ hơn số liệu phát sinh thực tế tại đơn vị, BHXH tỉnh tổng hợp vào số phát sinh đề nghị quyết toán của năm 2011.

2. Số kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ)

a) Trường hợp số liệu tại Thông báo của BHXH Việt Nam lớn hơn số liệu phát sinh thực tế tại đơn vị:

- Lập báo cáo điều chỉnh số liệu kinh phí CSSKBĐ của năm 2010 theo phụ lục số 2.7 (trang 2) ban hành kèm theo Công văn này.

- Ghi tăng nguồn kinh phí chi BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) chi tiết thu hồi trùng cấp chi sai BHYT năm trước vào báo cáo quyết toán tài chính năm 2011.

b) Trường hợp số liệu tại Thông báo của BHXH Việt Nam nhỏ hơn số liệu phát sinh thực tế tại đơn vị:

- Lập báo cáo số liệu điều chỉnh kinh phí CSSKBĐ của năm 2010 theo phụ lục số 2.7 (trang 2) ban hành kèm theo Công văn này.

- Tổng hợp vào số phát sinh đề nghị quyết toán năm 2011.

c) Trường hợp BHXH tỉnh đã trích và quyết toán kinh phí CSSKBĐ của năm 2010 nhưng không phải chuyển trả cho nhà trường:

- Lập báo cáo chi tiết số kinh phí CSSKBĐ không phải trả cho nhà trường theo phụ lục số 2.7 (trang 3) ban hành kèm theo Công văn này (có xác nhận của nhà trường).

- Ghi tăng nguồn kinh phí chi BHXH, BHYT (chi tiết thu hồi trùng cấp chi sai BHYT năm trước) vào báo cáo quyết toán tài chính năm 2011.

II. SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NĂM 2011

1. Quyết toán thu BHXH, BHYT, BHTN

a) Quyết toán thu BHTN

- Đối với số thu BHTN năm 2011, phối hợp với Sở Tài chính xác định cụ thể số kinh phí ngân sách địa phương phải hỗ trợ đóng BHTN và số kinh phí chưa hỗ trợ đóng BHTN theo quy định. Lập bảng đối chiếu công nợ đóng BHTN (hoặc biên bản làm việc) với Sở Tài chính đóng kèm bản phôtô vào báo cáo quyết toán quý IV/2011.

- Lập hai Biểu số 01 "Báo cáo quyết toán thu BHTN" ban hành kèm theo Thông tư số 96/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ BHTN. Một biểu lập theo số đã thu của người lao động và người sử dụng lao động. Một biểu lập theo số phải thu của người lao động và người sử dụng lao động.

- Trường hợp kinh phí ngân sách địa phương chuyển cao hơn số tiền phải hỗ trợ đóng BHTN trong năm, BHXH tỉnh tổng hợp đề nghị quyết toán bằng số ngân sách địa phương phải hỗ trợ tương ứng với số liệu tại cột 5 báo cáo 01 "Báo cáo quyết toán thu BHTN" ban hành kèm theo Thông tư số 96/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính, hạch toán như sau:

+ Ghi đỏ: Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

                      Có TK 3313 - Phải trả số tạm thu BHTN

+ Ghi đen: Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

                      Có TK 331 - Các khoản phải trả (3318)

b) Quyết toán thu BHYT

- Phòng Thu xác định số thu trong năm, số thu trước cho năm sau tương ứng với thời hạn sử dụng của thẻ BHYT của đối tượng nghèo, cận nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi, người đã hiến bộ phận cơ thể, Phòng Kế hoạch - Tài chính thực hiện hạch toán kế toán, quyết toán như đối tượng học sinh, sinh viên (HSSV) đã hướng dẫn tại Công văn số 5516/BHXH-BC ngày 22/12/2011 của BHXH Việt Nam.

- Trường hợp kinh phí ngân sách địa phương chuyển cao hơn số tiền phải đóng, hỗ trợ đóng BHYT tương ứng với giá trị sử dụng của thẻ trong năm, BHXH tỉnh tổng hợp đề nghị quyết toán bằng số tiền ngân sách địa phương phải đóng, hỗ trợ đóng tương ứng với số thẻ có giá trị sử dụng trong năm 2011.

- Số tiền phải đóng, hỗ trợ đóng BHYT tương ứng với giá trị sử dụng của thẻ năm sau ngân sách địa phương đã chuyển trong năm, thực hiện hạch toán và theo dõi trên tài khoản 3315.

2. Quyết toán chi BHYT  

a) Quỹ KCB năm 2011 của BHXH tỉnh không bao gồm số thu trước BHYT năm 2011 đã thu và quyết toán trong năm 2010.

b) Quyết toán kinh phí CSSKBĐ

Đối với số thu BHYT của đối tượng HSSV, phân tích cụ thể số thu BHYT của đối tượng HSSV có thẻ BHYT (bao gồm cả số thu của HSSV thuộc các nhóm đối tượng khác) để làm cơ sở trích và quyết toán kinh phí CSSKBĐ theo phụ lục số 2.7 (trang 1) ban hành kèm theo Công văn này.

3. Báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm toán, tài chính và các Đoàn kiểm tra của BHXH Việt Nam đối với các đơn vị trong và ngoài Ngành BHXH.

- Báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra diện rộng việc thu, quản lý và sử dụng quỹ BHXH, bảo hiểm y tế (từ năm 2005 đến năm 2009); kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, cơ quan tài chính và các văn bản xử lý sau kiểm tra của BHXH Việt Nam đến thời điểm 31/12/2011. Trường hợp đơn vị chưa thực hiện phải nêu rõ nguyên nhân, khó khăn vướng mắc và đề xuất phương hướng xử lý.

- Báo cáo kết quả thực hiện theo các phụ lục sau:

+  Phụ lục số 2.5 trang 1 "Báo cáo thực hiện xử lý kiến nghị của thanh tra, kiểm toán, tài chính và của BHXH Việt Nam" thay thế phụ lục 2.5 ban hành kèm theo Công văn số 5344/BHXH-BC.

+ Phụ lục số 2.5 trang 2 "Báo cáo tổng hợp kết quả xử lý các vụ vi phạm theo kết luận của thanh tra", bao gồm: số vụ vi phạm phải xử lý, số vụ vi phạm đã xử lý, số người bị kỷ luật, hình thức kỷ luật tại các quyết định của Thanh tra tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Sửa đổi, bổ sung mẫu biểu

a) Các Phụ lục thay thế phụ lục ban hành kèm theo Công văn số 5534/BHXH-BC ngày 22/12/2011.

- Phụ lục số 2.1 (trang 1) ban hành kèm theo Công văn này thay thế phụ lục số 2.1 (trang 1).

- Phụ lục số 2.2 ban hành kèm theo Công văn này thay thế phụ lục số 2.2.

- Mẫu số 07/QT-CSYT ban hành kèm theo Công văn này thay thế Mẫu số 07/QT-CSYT.

- Lập báo cáo quyết toán chi KCB BHYT theo phụ lục số 2.3 (trang 2) ban hành kèm theo Công văn này thay thế phụ lục số 2.3 (trang 2) ban hành kèm theo Công văn số 5534/BHXH-BC ngày 22/12/2011.

- Lập phụ lục số 2.3 trang 3 "Tổng hợp số thu BHYT theo mệnh giá thẻ được sử dụng năm 2011" ban hành kèm theo Công văn này thay thế phụ lục số 2.3 trang 3 ban hành kèm theo Công văn số 5534/BHXH-BC ngày 22/12/2011.

- Phụ lục số 2.1 trang 4 - Tổng hợp số liệu thu BHXH, BHYT, BHTN và lãi năm 2011:

+ Số liệu tại Mục D và Mục E, Phần III: Chỉ ghi số liệu vào các cột 2, cột 4 và cột 9.

+ Tại Phần IV - Bảo hiểm thất nghiệp: Chuyển Điểm 2, Mục C "Khối xã phường thị trấn hưởng ngân sách Trung ương" lên Điểm 2, Mục A.

b) Các phụ lục bổ sung ban hành kèm theo Công văn này

- Phụ lục số 2.1 (trang 6) "Bảng tổng hợp đối tượng và kinh phí ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT".

- Phụ lục số 2.1 (trang 8) "Báo cáo số người hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần".

- Phụ lục số 2.3 (trang 6) "Bảng tổng hợp số thu BHYT của một đối tượng năm 2011".

- Phụ lục số 2.3 (trang 5) "Tổng hợp số thu BHYT thu trước cho năm sau".

- Phụ lục số 2.4 (trang 3) "Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí tiết kiệm chi quản lý bộ máy năm 2011".

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. BHXH tỉnh khẩn trương xét duyệt quyết toán cho BHXH quận, huyện, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh; tổng hợp quyết toán, lập các báo cáo theo hướng dẫn tại Văn bản này và Văn bản số 5516/BHXH-BC về việc hướng dẫn tạm thời hạch toán thu, chi bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; Văn bản số 5534/BHXH-BC về việc khóa sổ và lập báo cáo quyết toán tài chính năm 2011, các mẫu biểu phục vụ công tác quyết toán năm 2011 và hướng dẫn tại Văn bản này gửi BHXH Việt Nam.

2. Đối với BHXH tỉnh đã thực hiện quyết toán với BHXH huyện và tổng hợp quyết toán gửi BHXH Việt Nam, đề nghị rà soát lại các số liệu đã quyết toán, lập lại và lập bổ sung các phụ lục ban hành kèm theo văn bản này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc, các Phó TGĐ;
- Các Ban: Thu, Thực hiện CSYT;
- Website BHXH VN;
- Lưu: VT, BC (04 bản).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1043/BHXH-BC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1043/BHXH-BC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/2012
Ngày hiệu lực27/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1043/BHXH-BC

Lược đồ Công văn 1043/BHXH-BC hướng dẫn bổ sung công tác lập báo cáo quyết toán tài


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 1043/BHXH-BC hướng dẫn bổ sung công tác lập báo cáo quyết toán tài
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu1043/BHXH-BC
       Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
       Người kýNguyễn Đình Khương
       Ngày ban hành27/03/2012
       Ngày hiệu lực27/03/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 1043/BHXH-BC hướng dẫn bổ sung công tác lập báo cáo quyết toán tài

          Lịch sử hiệu lực Công văn 1043/BHXH-BC hướng dẫn bổ sung công tác lập báo cáo quyết toán tài

          • 27/03/2012

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 27/03/2012

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực