Công văn 1044/BNV-TL

Công văn 1044/BNV-TL năm 2019 về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020 do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1044/BNV-TL 2019 chính sách đối với cán bộ công chức viên chức


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1044/BNV-TL
V/v chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Nội vụ đã có văn bản số 3682/BNV-TL ngày 06 tháng 8 năm 2018 (kèm theo) về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020 theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, căn cứ ý kiến của một số cơ quan và địa phương; sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 11102/BTC-NSNN ngày 12 tháng 9 năm 2018 và công văn số 998/BTC-NSNN ngày 22 tháng 01 năm 2019, Bộ Tư pháp tại công văn số 309/BTP-PLDSKT ngày 25 tháng 01 năm 2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại công văn số 142/LĐTBXH-VPQGGN ngày 09 tháng 01 năm 2019 và Ủy ban Dân tộc tại công văn số 11/UBDT-CSDT ngày 03 tháng 01 năm 2019, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác tại các xã thuộc huyện nghèo Nhóm 1 (huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP) quy định tại Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Thtướng Chính phủ phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020 thuộc đối tượng được hưởng chính sách quy định tại Nghị định s 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ v chính sách đi với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác tại các huyện nghèo Nhóm 2 và Nhóm 3 (08 huyện thuộc 06 tỉnh được công nhận thoát nghèo) quy định tại Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, gồm:

a) Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác tại địa bàn đặc biệt khó khăn (các xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn) đã được phê duyệt tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đon 2016 - 2020, Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020 và các Quyết định sửa đổi, bsung (nếu có) tiếp tục được hưởng chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP .

b) Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác tại các xã không phải là xã khu vực III, thôn không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc 08 huyện được công nhận thoát thoát nghèo (Nhóm 3) tại Quyết định số 275/QĐ-TTg nêu trên thì được hưởng chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP cho đến hết năm 2018.

3. Trường hp các cơ quan, đơn vị đã thực hiện chính sách đi với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020 theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ chưa đúng với hướng dẫn tại văn bản này, đề nghị báo cáo Bộ Tài chính về việc thu hồi kinh phí theo quy định của pháp luật.

4. Công văn này thay thế công văn số 3682/BNV-TL ngày 06 ngày 8 năm 2018 của Bộ Nội vụ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị các Bộ, cơ quan và y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ng (để b/c);
- Thứ trư
ng Nguyễn Duy Thăng;
- Lưu: VT, Vụ TL (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1044/BNV-TL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1044/BNV-TL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2019
Ngày hiệu lực11/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1044/BNV-TL

Lược đồ Công văn 1044/BNV-TL 2019 chính sách đối với cán bộ công chức viên chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Công văn 1044/BNV-TL 2019 chính sách đối với cán bộ công chức viên chức
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu1044/BNV-TL
       Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
       Người kýNguyễn Duy Thăng
       Ngày ban hành11/03/2019
       Ngày hiệu lực11/03/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 1044/BNV-TL 2019 chính sách đối với cán bộ công chức viên chức

          Lịch sử hiệu lực Công văn 1044/BNV-TL 2019 chính sách đối với cán bộ công chức viên chức

          • 11/03/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 11/03/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực