Công văn 1050/TCDN-DNCQ

Công văn 1050/TCDN-DNCQ năm 2017 hướng dẫn quy định và quản lý mã trường cao đẳng, trường trung cấp do Tổng cục Dạy nghề ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1050/TCDN-DNCQ 2017 hướng dẫn quy định và quản lý mã trường


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC DẠY NGHỀ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1050/TCDN-DNCQ
V/v Hướng dẫn quy định và quản lý mã trường cao đng, trường trung cấp

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

Đthống nhất quản lý mã trường cao đẳng, trường trung cấp trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp trên cả nước, Tổng cục Dạy nghề hướng dẫn việc quy định và quản lý mã trường như sau:

1. Nguyên tắc xác định mã trường

- Đảm bảo tính rõ ràng, khoa học và thuận tiện cho việc quản lý.

- Không có sự trùng lặp về mã của các trường cao đng, trường trung cấp.

- Mã trường bao gồm các chữ cái và các con số, trong đó chữ cái quy định trường trung cấp, trường cao đng do Bộ, ngành hay địa phương quản lý; các chữ số quy định mã tỉnh/thành phố và số thứ tự các trường tại địa phương.

2. Phương pháp xác định mã trường

2.1. Xác định mã trường Cao đng:

- Trường cao đng thuộc Bộ, ngành đánh mã như sau: CDT + Mà tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương + Số thứ tự trường gồm 02 (hai) chữ số (Nếu s trường lớn hơn 100 thì s thứ tự trường sẽ là 03 chữ s, bắt đầu từ s 01 cho trường đầu tiên trong danh sách các trường cao đng thuộc Bộ, ngành).

- Trường cao đẳng tư thục, trường cao đẳng công lập thuộc địa phương đánh mã như sau: CDD + Mã tỉnh/thành phố + Số thứ tự trường gm 02 (hai) chữ s(Nếu s trường ln hơn 100 thì s thứ tự trường sẽ là 03 chữ s, bắt đu từ số 01 cho trường đầu tiên trong danh sách trường cao đng tư thục, trường cao đng công lập thuộc địa phương).

2.2. Xác định mã trường Trung cấp:

- Trường trung cấp thuộc Bộ, ngành đánh mã như sau: TCT + Mã tỉnh/thành phố + Số thứ tự trường gồm 02 (hai) chữ số (Nếu số trường lớn hơn 100 thì số thứ tự trường sẽ là 03 chữ s, bắt đầu từ s 01 cho trường đu tiên trong danh sách trường trung cp thuộc Bộ, ngành).

- Trường trung cấp tư thục, trường trung cấp công lập thuộc địa phương đánh mã như sau: TCD + Mã tỉnh/thành phố + Sthứ tự trường 02 (hai) chữ s(Nếu số trường lớn hơn 100 thì s thứ tự trường sẽ là 03 chữ số, bắt đu từ s 01 cho trường đầu tiên trong danh sách trường trung cấp tư thục, trường trung cp công lập thuộc địa phương).

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Đối với các trường trung cấp nghề, cao đng nghề (trong hệ thống dạy nghề trước đây) đã có mã được cấp theo các nguyên tắc trên thì giữ nguyên mã trường đã được cấp.

3.2. Đối với các trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng (do Bộ GD-ĐT quản lý trước đây, không bao gồm các trường cao đẳng sư phạm) và các trường chưa có mã do mới thành lập hoặc nâng cấp sẽ thực hiện cấp mã trường theo hướng dẫn.

3.3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các địa phương tng hợp danh sách các trường trung cấp, trường cao đng (theo mẫu gửi kèm) có trụ Sở chính đóng trên địa bàn, thực hiện gán mã trường (đối vi các trường chưa được gán mã theo hướng dẫn tại Công văn này) gửi Tổng cục Dạy nghề (bản mềm gửi file Excel vào email: [email protected]) trước ngày 20/5/2017 đphê duyệt.

3.4. Danh mục mã tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương theo danh mục gi kèm công văn này.

3.5. Định kỳ 6 tháng một lần, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các địa phương tổng hợp danh sách trường cao đẳng, trường trung cấp mới được thành lập (nếu có) trên địa bàn, thực hiện gán mã trường và gửi về Tổng cục Dạy nghề phê duyệt.

Đề nghị quý Sở khẩn trương triển khai thực hiện theo đúng thời gian quy định, mọi vướng mắc xin liên hệ Vụ Dạy nghề chính quy - Tổng cục Dạy nghề, ĐT: 04.3974.5196; Email: [email protected])./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT
, Vụ DNCQ.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Minh

 

Sở LĐ-TB&XH…………………………………..

DANH MỤC MÃ TRƯỜNG CAO ĐẲNG, TRƯỜNG TRUNG CẤP

(Kèm theo Công văn số:………. ngày…… tháng…… năm 2017 của Sở………....)

TT

Tên trường

Ghi chú

A

Trường cao đẳng

I

Trường thuộc Bộ, ngành

1

(Ví dụ: CDT1602)

Tên trường: (Ví dụ: Trường CĐN Cơ khí Nông nghiệp)
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Website:
Email:

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

II

Trường tư thục, trường công lập thuộc địa phương

1

(Ví dụ: CDD0101)

(Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội)
…………….

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

B

Trường Trung cấp

I

Trường thuộc Bộ, ngành

1

(Ví dụ: TCT0130)

(Trường TCN số 18 Bộ Quốc phòng)
…………..

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

II

Trường tư thục, trường công lập thuộc địa phương

1

(Ví dụ: TCD2507)

(Trường TCN Đại Lâm)
…………..

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

MÃ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Mã tỉnh: 01 - THÀNH PH HÀ NỘI

Mã tỉnh: 33 - TỈNH THỪA THIÊN - HU

Mã tỉnh: 02 - THÀNH PH H CHÍ MINH

Mã tỉnh: 34 - TỈNH QUẢNG NAM

Mã tỉnh: 03 - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Mã tỉnh: 35 - TỈNH QUẢNG NGÃI

Mã tỉnh: 04 - THÀNH PHỐ ĐÀ NNG

Mã tỉnh: 36 - TỈNH KON TUM

Mã tỉnh: 05 - TNH HÀ GIANG

Mã tỉnh: 37 - TỈNH BÌNH ĐỊNH

Mã tỉnh: 06 - TỈNH CAO BẰNG

Mã tỉnh: 38 - TỈNH GIA LAI

Mã tỉnh: 07 - TỈNH LAI CHÂU

Mã tỉnh: 39 - TỈNH PHÚ YÊN

Mã tỉnh: 08 - TỈNH LÀO CAI

Mã tỉnh: 40 - TỈNH ĐẮK LẮK

Mã tỉnh: 09 - TỈNH TUYÊN QUANG

Mã tỉnh: 41 - TỈNH KHÁNH HÒA

Mã tỉnh: 10 - TỈNH LẠNG SƠN

Mã tỉnh: 42 - TỈNH LÂM ĐỒNG

Mã tỉnh: 11 - TỈNH BC KẠN

Mã tỉnh: 43 - TỈNH BÌNH PHƯỚC

Mã tỉnh: 12 - TỈNH THÁI NGUYÊN

Mã tỉnh: 44 - TỈNH BÌNH DƯƠNG

Mã tỉnh: 13 - TỈNH YÊN BÁI

Mã tỉnh: 45 - TỈNH NINH THUẬN

Mã tỉnh: 14 - TỈNH SƠN LA

Mã tỉnh: 46 - TỈNH TÂY NINH

Mã tỉnh: 15 - TỈNH PHÚ THỌ

Mã tỉnh: 47 - TỈNH BÌNH THUẬN

Mã tỉnh: 16 - TNH VĨNH PHÚC

Mã tỉnh: 48 - TỈNH ĐNG NAI

Mã tỉnh: 17 - TỈNH QUẢNG NINH

Mã tỉnh: 49 - TỈNH LONG AN

Mã tỉnh: 18 - TỈNH BC GIANG

Mã tỉnh: 50 - TỈNH ĐNG THÁP

Mã tỉnh: 19 - TỈNH BẮC NINH

Mã tỉnh: 51 - TỈNH AN GIANG

Mã tỉnh: 21 - TNH HẢI DƯƠNG

Mã tỉnh: 52 - TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Mã tỉnh: 22 - TỈNH HƯNG YÊN

Mã tỉnh: 53 - TỈNH TIN GIANG

Mã tỉnh: 23 - TỈNH HÒA BÌNH

Mã tỉnh: 54 - TỈNH KIÊN GIANG

Mã tỉnh: 24 - TNH HÀ NAM

Mã tỉnh: 55 - THÀNH PH CẦN THƠ

Mã tỉnh: 25 - TỈNH NAM ĐỊNH

Mã tỉnh: 56 - TỈNH BN TRE

Mã tỉnh: 26 - TỈNH THÁI BÌNH

Mã tỉnh: 57 - TỈNH VĨNH LONG

Mã tỉnh: 27 - TỈNH NINH BÌNH

Mã tỉnh: 58 - TỈNH TRÀ VINH

Mã tỉnh: 28 - TỈNH THANH HÓA

Mã tỉnh: 59 - TỈNH SÓC TRĂNG

Mã tỉnh: 29 - TỈNH NGHỆ AN

Mã tỉnh: 60 - TỈNH BẠC LIÊU

Mã tỉnh: 30 - TỈNH HÀ TĨNH

Mã tỉnh: 61 - TỈNH CÀ MAU

Mã tỉnh: 31 - TỈNH QUẢNG BÌNH

Mã tỉnh: 62 - TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã tỉnh: 32 - TỈNH QUẢNG TRỊ

Mã tỉnh: 63 - TỈNH ĐĂK NÔNG

 

Mã tỉnh: 64 - TỈNH HẬU GIANG

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1050/TCDN-DNCQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1050/TCDN-DNCQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2017
Ngày hiệu lực11/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1050/TCDN-DNCQ

Lược đồ Công văn 1050/TCDN-DNCQ 2017 hướng dẫn quy định và quản lý mã trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1050/TCDN-DNCQ 2017 hướng dẫn quy định và quản lý mã trường
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1050/TCDN-DNCQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Dạy nghề
        Người kýNguyễn Hồng Minh
        Ngày ban hành11/05/2017
        Ngày hiệu lực11/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1050/TCDN-DNCQ 2017 hướng dẫn quy định và quản lý mã trường

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1050/TCDN-DNCQ 2017 hướng dẫn quy định và quản lý mã trường

              • 11/05/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/05/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực