Công văn 1051/BHXH-TCKT

Công văn 1051/BHXH-TCKT năm 2019 về hướng dẫn rà soát, báo cáo, xử lý kinh phí trùng thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1051/BHXH-TCKT 2019 hướng dẫn xử lý kinh phí trùng thẻ bảo hiểm y tế


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1051/BHXH-TCKT
V/v hướng dẫn rà soát, báo cáo, xử lý kinh phí trùng thẻ BHYT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Công văn số 3077/BTC-HCSN và Công văn số 3074/BTC- HCSN ngày 18/3/2019 của Bộ Tài chính về việc rà soát trùng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) thực hiện rà soát, báo cáo, xử lý kinh phí trùng thẻ BHYT như sau:

1. Đối với rà soát trùng thẻ BHYT từ năm 2015 đến năm 2018

a) BHXH tỉnh phối hợp với Sở Tài chính thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 17903/BTC-HCSN ngày 26/12/2012 về việc tổng kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT và Khoản 1 Công văn số 3074/BTC-HCSN.

b) BHXH Việt Nam sẽ hướng dẫn BHXH tỉnh thực hiện sau khi có thông báo của Bộ Tài chính về kết quả rà soát trùng thẻ BHYT của từng năm.

2. Đối với rà soát trùng thẻ BHYT từ năm 2019

a) BHXH tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Khoản 2 Công văn số 3074/BTC-HCSN.

Đồng thời, BHXH tỉnh có báo cáo đánh giá tồn tại, nguyên nhân, đề xuất phương án xử lý và gửi về BHXH Việt Nam chậm nhất vào ngày 19/2 năm sau.

b) Nguồn kinh phí thực hiện nộp ngân sách nhà nước do cấp trùng thẻ BHYT: Từ quỹ dự phòng theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 35 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.

BHXH Việt Nam nộp ngân sách trung ương và chuyển kinh phí để BHXH tỉnh thực hiện nộp ngân sách địa phương theo quy định. Trường hợp BHXH tỉnh thực hiện bù trừ số phải nộp ngân sách địa phương với số ngân sách địa phương đóng, hỗ trợ đóng BHYT: Thực hiện hạch toán kế toán theo hướng dẫn tại Công văn số 5591/BHXH-TCKT ngày 13/12/2017 về việc hướng dẫn khóa sổ và lập báo cáo quyết toán năm 2017.

Yêu cầu BHXH các tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung hướng dẫn tại văn bản này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về BHXH Việt Nam (Vụ Tài chính - Kế toán) để nghiên cứu, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc (để biết);
- Các đơn vị: KTNB, ST, BT, CNTT;
- Lưu: VT, TCKT(02).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1051/BHXH-TCKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1051/BHXH-TCKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2019
Ngày hiệu lực03/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1051/BHXH-TCKT 2019 hướng dẫn xử lý kinh phí trùng thẻ bảo hiểm y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1051/BHXH-TCKT 2019 hướng dẫn xử lý kinh phí trùng thẻ bảo hiểm y tế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1051/BHXH-TCKT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Đình Khương
        Ngày ban hành03/04/2019
        Ngày hiệu lực03/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1051/BHXH-TCKT 2019 hướng dẫn xử lý kinh phí trùng thẻ bảo hiểm y tế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1051/BHXH-TCKT 2019 hướng dẫn xử lý kinh phí trùng thẻ bảo hiểm y tế

           • 03/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực