Công văn 1054/TCT-CS

Công văn 1054/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1054/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1054/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN, GTGT.

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau.

Trả lời công văn số 1341/CT-TTrT ngày 22/12/2011 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về xác định chi phí phân bổ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về phân bổ chi phí chuyển nhượng bất động sản:

- Mục IV phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:

“1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Mục này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1.1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

1.2. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm: …

2.18. Các khoản chi phí trích trước theo kỳ hạn mà đến kỳ hạn chưa chi hoặc chi không hết.

Các khoản trích trước bao gồm: trích trước về sửa chữa lớn tài sản cố định theo chu kỳ, các khoản trích trước đối với hoạt động đã hạch toán doanh thu nhưng còn tiếp tục phải thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng và các khoản trích trước khác…”.

- Điểm i khoản 2 Điều 1 Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC quy định:

“i) Sửa đổi, bổ sung điểm 2.18 mục IV Phần C như sau:

Không tính vào chi phí được trừ: Các khoản chi phí được trích trước theo kỳ hạn mà đến kỳ hạn chưa chi hoặc chi không hết.

Các khoản trích trước bao gồm: trích trước về sửa chữa lớn tài sản cố định theo chu kỳ, các khoản trích trước đối với hoạt động đã hạch toán doanh thu nhưng còn tiếp tục phải thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng và các khoản trích trước khác.

Trường hợp doanh nghiệp có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh đã ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN nhưng chưa phát sinh đầy đủ chi phí thì được trích trước các khoản chi phí theo quy định vào chi phí được trừ tương ứng với doanh thu đã ghi nhận khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Khi kết thúc hợp đồng, doanh nghiệp phải tính toán điều chỉnh, xác định chính xác số thuế TNDN phải nộp dựa trên các hóa đơn, chứng từ hợp pháp thực tế đã phát sinh theo đúng quy định…”.

Căn cứ quy định nêu trên, để đảm bảo nguyên tắc chi phí phù hợp với doanh thu và phù hợp với hoạt động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kéo dài, nếu doanh nghiệp có hoạt động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kéo dài chưa quyết toán giá trị kết cấu hạ tầng nhưng đã phát sinh doanh thu thì được phân bổ các khoản chi thực tế đã phát sinh và trích trước các khoản chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy định vào chi phí được trừ tương ứng với doanh thu đã ghi nhận khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Nguyên tắc phân bổ các khoản chi phí đầu tư kết cấu hạ tầng đã phát sinh và trích trước thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 1.2 mục II phần G Thông tư số 130/2008/TT-BTC và Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ Tài chính.

2. Về thuế giá trị gia tăng:

Căn cứ điểm 1.3 mục I phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về thuế giá trị gia tăng, trường hợp Công ty cổ phần Nam Bắc có phát sinh hợp đồng hoán đổi đất thì Công ty phải xuất hóa đơn và kê khai, nộp thuế cho phần đất hoán đổi. Giá tính thuế GTGT được xác định trên cơ sở giá đất cùng loại hoặc tương đương do Công ty bán ra tại cùng thời điểm.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế tỉnh Cà Mau biết, đề nghị Cục Thuế căn cứ văn bản quy phạm pháp luật và tình hình thực tế để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1054/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1054/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2012
Ngày hiệu lực23/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1054/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1054/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1054/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành23/03/2012
        Ngày hiệu lực23/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 1054/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1054/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

         • 23/03/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 23/03/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực