Công văn 1054/TCT-DNNN

Công văn số 1054/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển đổi công ty nhà nước sang Công ty cổ phần

Nội dung toàn văn Công văn 1054/TCT-DNNN miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển đổi công ty nhà nước sang Công ty cổ phần


TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1054/TCT-DNNN
V/v: Ưu đãi thuế TNDN đối với DN thực hiện cổ phần hóa

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty cổ phần niên giám điện thoại và trang vàng 1 Việt Nam

 

Trả lời công văn số 19/CV-TV ngày 2/2/2006 của Công ty cổ phần Niên giám điện thoại và trang vàng 1 Việt Nam về việc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển đổi công ty nhà nước sang Công ty cổ phần; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1.1, Mục VII, Thông tư số 187/2004/NĐ-CP">126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần và Điều 36 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP thì: “Doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa được hưởng ưu đãi như đối với doanh nghiệp thành lập mới theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư mà không cần phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư”.

Theo quy định tại Mục I, phần E Thông tư số 164/2003/NĐ-CP">128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Điểm 4 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư số 164/2003/NĐ-CP">128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 nêu trên thì: Điều kiện các dự án đầu tư được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) như sau:

1- Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực quy định tại danh Mục A phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN.

2- Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực mà pháp luật không cấm và có sử dụng lao động bình quân trong năm ít nhất là:

- Ở đô thị loại đặc biệt và loại 1 là 100 người;

- Ở địa bàn khuyến khích đầu tư quy định tại danh Mục B hoặc danh Mục C ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP nêu trên là: 20 người.

3- Địa bàn khuyến khích đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN bao gồm:

- Địa bàn có Điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn quy định tại danh Mục B phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP nêu trên.

- Địa bàn có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại danh Mục C phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP nêu trên.

Căn cứ các quy định nêu trên, nếu Công ty cổ phần Niên giám điện thoại và trang vàng 1 Việt Nam đáp ứng được 1 trong 3 Điều kiện nêu trên thì Công ty được hưởng ưu đãi về thuế TNDN khi thực hiện cổ phần hóa.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần Niên giám điện thoại và trang vàng 1 Việt Nam biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Cúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1054/TCT-DNNN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1054/TCT-DNNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/03/2006
Ngày hiệu lực 23/03/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1054/TCT-DNNN miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển đổi công ty nhà nước sang Công ty cổ phần


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1054/TCT-DNNN miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển đổi công ty nhà nước sang Công ty cổ phần
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1054/TCT-DNNN
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành 23/03/2006
Ngày hiệu lực 23/03/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 1054/TCT-DNNN miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển đổi công ty nhà nước sang Công ty cổ phần

Lịch sử hiệu lực Công văn 1054/TCT-DNNN miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển đổi công ty nhà nước sang Công ty cổ phần

  • 23/03/2006

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 23/03/2006

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực