Văn bản khác 10574/KH-BCT

Kế hoạch 10574/KH-BCT về thẩm định quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng than đồng bằng sông Hồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10574/KH-BCT thẩm định quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 10574/KH-BCT

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2010

 

KẾ HOẠCH

THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG THAN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1617/VPCP-KTN ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ về việc giao Bộ Công thương tổ chức thẩm định Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng than đồng bằng sông Hồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trình Thủ tướng Chính phủ vào quí IV năm 2010; căn cứ Quyết định số 5127/QĐ-BCT ngày 04 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch, Bộ Công thương thông báo Kế hoạch thẩm định Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng than đồng bằng sông Hồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với các nội dung sau:

1. Nội dung thẩm định

Trên cơ sở mục tiêu phát triển bể than đồng bằng sông Hồng đã được nêu trong Chiến lược phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 89/2008/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2008; Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, Hội đồng tiến hành thẩm định với các nội dung chủ yếu sau:

- Căn cứ và cơ sở pháp lý để lập Quy hoạch.

- Sự cần thiết của Quy hoạch.

- Quan điểm, mục tiêu, định hướng Quy hoạch.

- Các yếu tố liên quan đến đặc điểm về điều kiện địa chất, tài nguyên than; điều kiện kinh tế - xã hội … để lập Quy hoạch.

- Cơ sở lựa chọn phương pháp khai thác áp dụng trong Quy hoạch.

- Cơ sở, tính hợp lý trong việc xác định các dự án khai thác thử nghiệm: công nghệ khai thác, số lượng và vị trí dự án khai thác thử nghiệm.

- Quy mô và kế hoạch triển khai các dự án thăm dò; quy mô, công suất và kế hoạch triển khai các dự án khai thác (bao gồm các dự án khai thác thử nghiệm), chế biến than.

- Các vấn đề liên quan đến quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, giao thông…).

- Tác động của Quy hoạch đến môi trường và các giải pháp bảo vệ môi trường;

- Tác động của Quy hoạch đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng và các tỉnh lân cận.

- Các vấn đề liên quan đến vốn đầu tư và huy động vốn.

- Các vấn đề liên quan đến giải pháp và cơ chế chính sách thực hiện Quy hoạch.

- Các vấn đề liên quan đến tổ chức thực hiện Quy hoạch.

2. Thành lập các tổ thẩm định Quy hoạch: Căn cứ nhiệm vụ và nội dung thẩm định, thành lập 04 tổ thẩm định, gồm:

- Tổ kinh tế, tổng hợp.

- Tổ địa chất.

- Tổ công nghệ và môi trường.

- Tổ cơ chế, chính sách.

Danh sách các tổ thẩm định nêu tại Phụ lục 01 và phân công nhiệm vụ thẩm định từng Tổ nêu tại Phụ lục 02 kèm theo Kế hoạch này.

Ngoài ra, Bộ Công thương mời 02 cơ quan tư vấn phản biện cho Quy hoạch gồm: Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

3. Dự kiến thời gian thẩm định

- Ngày 20/10/2010: Hội đồng họp phiên thứ nhất để nghe đơn vị Tư vấn trình bày tóm tắt nội dung Quy hoạch; thông qua Kế hoạch thẩm định; cấp tài liệu cho các Tổ thẩm định để nghiên cứu, thẩm định và viết nhận xét.

- Từ ngày 20/10-31/10/2010: Thành viên Hội đồng độc lập nghiên cứu tài liệu, viết nhận xét gửi Tổ trưởng Tổ thẩm định chuyên ngành để tổng hợp, gửi về Tổ kinh tế, tổng hợp trước ngày 01/11/2010.

- Từ ngày 01/11 - 05/11/2010: Tổ kinh tế, tổng hợp ý kiến các Tổ; cơ quan tư vấn phản biện và ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương liên quan gửi đơn vị Tư vấn để giải trình và tiếp thu.

- Từ ngày 06/11 - 14/11/2010: Đơn vị Tư vấn nghiên cứu, giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý.

- Ngày 15/11/2010: Hội đồng họp phiên thứ hai nghe đơn vị Tư vấn báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng; ý kiến phản biện của cơ quan Tư vấn phản biện và ý kiến các Bộ, ngành, địa phương liên quan.

- Từ ngày 16/11 - 25/11/2010:

+ Đơn vị Tư vấn chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện Quy hoạch; dự thảo Quyết định phê duyệt Quy hoạch.

+ Tổ kinh tế, tổng hợp dự thảo Báo cáo thẩm định Quy hoạch.

- Ngày 26/11/2010: Hội đồng họp phiên thứ ba để thảo luận và thông qua Báo cáo thẩm định và dự thảo Quyết định phê duyệt để báo cáo Lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ.

- Từ ngày 27/11 - 30/11/2010: Tổ kinh tế, tổng hợp hoàn thiện Báo cáo thẩm định; hoàn thiện dự thảo Quyết định phê duyệt Quy hoạch, báo cáo Bộ trưởng Bộ Công thương để trình Thủ tướng Chính phủ.

4. Trách nhiệm của Hội đồng

- Tổ chức thẩm định Quy hoạch theo quy định, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

- Chỉ đạo đơn vị Tư vấn tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện Quy hoạch theo ý kiến kết luận của Hội đồng thẩm định đảm bảo chất lượng và tiến độ.

5. Trách nhiệm của đơn vị Tư vấn

- Cử đại diện để làm việc với Hội đồng thẩm định trong quá trình thẩm định.

- Tiếp thu, giải trình các ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; ý kiến phản biện của cơ quan tư vấn phản biện và ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương liên quan; dự thảo Quyết định phê duyệt Quy hoạch để trình Hội đồng.

- Cung cấp các tài liệu, số liệu cần thiết có liên quan đến Quy hoạch cho các thành viên Hội đồng thẩm định; cơ quan tư vấn phản biện và các Bộ, ngành, địa phương liên quan khi có yêu cầu.

- Tạo điều kiện, đảm bảo kinh phí cho công tác thẩm định.

6. Địa điểm làm việc của các Tổ thẩm định

- Tổ kinh tế, tổng hợp làm việc tại Bộ Công thương, 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Tổ địa chất làm việc tại Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, số 06 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Tổ công nghệ và môi trường làm việc tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội.

- Tổ cơ chế, chính sách làm việc tại Bộ Công thương, 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Kế hoạch thẩm định Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng than đồng bằng sông Hồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 nêu trên đã được Hội đồng nhất trí thông qua tại phiên họp lần thứ nhất ngày 20 tháng 10 năm 2010./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các thành viên Hội đồng;
- Vinacomin;
- Cty cổ phần Tư vấn đầu tư Mỏ và Công nghiệp - Vinacomin;
- Liên hiệp các Hội KH&KT VN;
- Trường ĐH Mỏ - Địa chất;
- Lưu: VT, CNNg.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
Lê Dương Quang

 

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÁC TỔ THẨM ĐỊNH
(Kèm theo Kế hoạch số 10574/KH-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Công thương)

TT

Họ và tên

Chức danh

Cơ quan công tác

Chức danh Tổ

Số điện thoại

Email…..

I

Tổ kinh tế, tổng hợp

1

TS. Nguyễn Khắc Thọ

Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng, Bộ Công thương

Tổ trưởng

0913.053997

[email protected]

2

Nguyễn Văn Tài

Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành, Văn phòng Chính phủ

Tổ viên

0903.427373

[email protected]

3

Nguyễn Hồng Sơn

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tổ viên

0903.418640

04.39435542

4

ThS. Lê Thế Ngọc

Chuyên viên chính Vụ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng

Tổ viên

0912.125536

5

Lâm Thiên Hoan

Chuyên viên Vụ Công nghiệp nặng, Bộ Công thương

Tổ viên

0989.150858

[email protected]

6

Ngô Thúy Quỳnh

Chuyên viên Vụ Năng lượng, Bộ Công thương

Tổ viên

0935.210876

[email protected]

7

Nguyễn Trung Thêm

Chuyên viên Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Bộ Giao thông vận tải

Tổ viên

0913.093132

04.39410823

[email protected]

II

Tổ địa chất

1

TS. Trần Văn Miến

Trưởng phòng Địa chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tổ trưởng

0912.042382

[email protected]

2

GS.TS Trần Văn Trị

Phó Chủ tịch Tổng hội Địa chất Việt Nam

Tổ viên

0906.268315

[email protected]

3

Vũ Hữu Vân

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổ viên

0903.464056

4

Hoàng Ngọc Đang

Trưởng ban Tìm kiếm Thăm dò Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 

Tổ viên

0983.658877

[email protected]

III

Tổ công nghệ và môi trường

1

GS.TSKH. Lê Như Hùng

Giảng viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Tổ trưởng

0913.598040

2

TS. Ninh Quang Thành

Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam

Tổ viên

0983.905696

[email protected]

3

Đỗ Hoài Nam

Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ

Tổ viên

0913211518

[email protected]

4

Nguyễn Văn Như

Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn Môi trường, Sở Công thương Nam Định

Tổ viên

0912.283447

[email protected]

5

Phạm Sinh Thành

Trưởng phòng Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công thương

Tổ viên

0982.085757

[email protected]

6

Dương Phi Hùng

Phó Trưởng ban Xây dựng mỏ, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Tổ viên

0972.686168

[email protected]

7

Nguyễn Quốc Dũng

Chuyên viên Ban Quản lý đầu tư, Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tổ viên

0913.593613

[email protected]

8

ThS. Phạm Thanh Hải

Chuyên viên Vụ Công nghiệp nặng, Bộ Công thương

Tổ viên

0983.868998

[email protected]

9

Đào Trọng Cường

Chuyên viên Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương

Tổ viên

0982.372009

[email protected]

IV

Tổ cơ chế, chính sách

1

TS. Hoàng Thị Minh Nguyệt

Quyền Trưởng phòng Quy hoạch, Vụ kế hoạch, Bộ Công thương

Tổ trưởng

0949.522083

[email protected]

2

Nguyễn Tuấn

Phó Giám đốc Sở Công thương Thái Bình

Tổ viên

0913.291570

[email protected]

3

Thượng tá Hoàng Văn Hùng

Cán bộ Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng

Tổ viên

0983.668450

4

Lê Thùy Trung

Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tổ viên

0903.293719

[email protected]

5

Trần Văn Cường

Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Sở Công thương Hưng Yên

Tổ viên

0321.3862781

[email protected]

6

Thái Văn Cần

Chuyên viên Vụ Công nghiệp nặng, Bộ Công thương

Tổ viên

0912.745563

[email protected]

7

Bùi Việt Hưng

Chuyên viên Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính

Tổ viên

0982.546789

[email protected]

 

PHỤ LỤC 02

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THẨM ĐỊNH
(Kèm theo Kế hoạch số 10574/KH-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Công thương)

1. Tổ kinh tế, tổng hợp

Tổ trưởng: TS. Nguyễn Khắc Thọ (Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng, Bộ Công thương - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định).

Nhiệm vụ: Tham gia thẩm định không giới hạn các nội dung Quy hoạch, nhưng trọng tâm thẩm định và thực hiện các nội dung sau:

- Căn cứ và cơ sở pháp lý để lập Quy hoạch.

- Sự cần thiết của Quy hoạch.

- Quan điểm, mục tiêu, định hướng Quy hoạch.

- Các vấn đề liên quan đến quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, giao thông…).

- Các vấn đề liên quan khác.

- Tổng hợp ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương liên quan, các ý kiến thẩm định của các cơ quan tư vấn phản biện và các tổ thẩm định; đôn đốc, chỉ đạo đơn vị Tư vấn giải trình, chỉnh sửa và hoàn thiện Quy hoạch theo ý kiến của Hội đồng thẩm định.

- Viết Báo cáo thẩm định.

- Dự thảo Tờ trình và Quyết định phê duyệt Quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ để thông qua Hội đồng thẩm định.  

2. Tổ địa chất

Tổ trưởng: TS Trần Văn Miến (Trưởng phòng Địa chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Nhiệm vụ: Thẩm định không giới hạn các nội dung của Quy hoạch, nhưng trọng tâm thẩm định và thực hiện các nội dung sau:

- Các yếu tố tác động đến Quy hoạch (điều kiện địa chất, tài nguyên và trữ lượng than; điều kiện kinh tế - xã hội của vùng Quy hoạch…).

- Đánh giá các yếu tố địa chất ảnh hưởng đến việc lựa chọn công nghệ khai thác (địa chất mỏ, địa chất thủy văn, địa chất công trình, cấu trúc vỉa than, khí mỏ than…).

- Mục tiêu của các dự án thăm dò.

- Số lượng, quy mô và kế hoạch triển khai các dự án thăm dò.

- Lập báo cáo thẩm định của Tổ gửi về Tổ tổng hợp đảm bảo chất lượng và thời gian quy định.

3. Tổ công nghệ và môi trường

Tổ trưởng: GS.TSKH. Lê Như Hùng (Giảng viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất).

Nhiệm vụ: Thẩm định không giới hạn các nội dung của Quy hoạch, nhưng trọng tâm thẩm định và thực hiện các nội dung sau:

- Đánh giá tính phù hợp của các công nghệ lựa chọn để khai thác thử nghiệm than đồng bằng sông Hồng.

- Đánh giá tính phù hợp của công nghệ lựa chọn để chế biến, sử dụng than đồng bằng sông Hồng trong Quy hoạch.

- Đánh giá về số lượng, vị trí, quy mô, công suất và kế hoạch triển khai các dự án khai thác, chế biến than đồng bằng sông Hồng trong Quy hoạch.

- Đánh giá các yếu tố tác động đến môi trường trong quá trình thăm dò, khai thác, chế biến than đồng bằng sông Hồng và các giải pháp để giảm thiểu tác động môi trường.

- Lập báo cáo thẩm định của Tổ gửi về Tổ tổng hợp đảm bảo chất lượng và thời gian quy định.

4. Tổ sơ chế, chính sách

Tổ trưởng: TS. Hoàng Thị Minh Nguyệt (Quyền Trưởng phòng Quy hoạch Vụ kế hoạch, Bộ Công thương)

Nhiệm vụ: Thẩm định không giới hạn các nội dung của Quy hoạch, nhưng trọng tâm thẩm định và thực hiện các nội dung sau:

- Vốn đầu tư và phương thức huy động vốn đầu tư.

- Tác động của Quy hoạch đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng và các tỉnh lân cận.

- Các cơ chế chính sách để triển khai thực hiện Quy hoạch.

- Lập báo cáo thẩm định của Tổ gửi về Tổ tổng hợp đảm bảo chất lượng và thời gian quy định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10574/KH-BCT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu10574/KH-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/10/2010
Ngày hiệu lực22/10/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10574/KH-BCT

Lược đồ Công văn 10574/KH-BCT thẩm định quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10574/KH-BCT thẩm định quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu10574/KH-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýLê Dương Quang
        Ngày ban hành22/10/2010
        Ngày hiệu lực22/10/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 10574/KH-BCT thẩm định quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến

           Lịch sử hiệu lực Công văn 10574/KH-BCT thẩm định quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến

           • 22/10/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/10/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực