Công văn 10576/TCHQ-TXNK

Công văn 10576/TCHQ-TXNK năm 2014 về giá tính thuế ắc quy nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10576/TCHQ-TXNK giá tính thuế ắc quy nhập khẩu Tổng cục Hải quan


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10576/TCHQ-TXNK
V/v giá tính thuế ắc quy NK

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 35966/CT-TTr3 ngày 23/7/2014 của Cục Thuế Hà Nội về việc đề nghị cung cấp giá mua thực tế hai loại axít chì Hàn Quốc nhãn hiệu Altas và Rocket nhập khẩu do Văn phòng Bộ chuyển đến. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 40/2007/NĐ-TT ngày 16/3/2007 của Chính Phủ; Thông tư số 40/2007/NĐ-CP">205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 và Thông tư số 29/2014/TT-BTC ngày 26/02/2014 của Bộ Tài chính thì: Người khai hải quan có nghĩa vụ kê khai đầy đủ, chính xác các chi phí liên quan đến việc mua bán hàng hóa, tự xác định trị giá tính thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã khai báo và kết quả tự xác định trị giá tính thuế.

Tuy nhiên, theo phản ánh của báo Điện tử vov ngày 30/5/2014 thì mức giá khai báo của các Doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng nêu trên đã khai thấp giá nhập khẩu để gian lận thuế.

Để phối hợp ngăn chặn tình trạng Doanh nghiệp nhập khẩu axít chì có dấu hiệu gian lận, trốn thuế theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại Thông báo số 376/TB-BTC ngày 30/5/2014 và trên cơ sở ý kiến đề nghị tại công văn trên của Cục Thuế Hà Nội, Tổng cục Hải quan cung cấp thông tin dữ liệu giá khai báo từ ngày 01/01/2014 đến 20/8/2014 của Công ty CP TM Quốc Tế Gia Nguyên để Cục Thuế Hà Nội tham khảo trong quá trình kiểm tra Doanh nghiệp (chi tiết tại Phụ lục đính kèm). Đồng thời, khi có kết quả kiểm tra Doanh nghiệp đề nghị Cục Thuế Hà Nội cung cấp kết quả đến Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) để phối hợp quản lý.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Thuế Hà Nội được biết./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

PHỤ LỤC

THỐNG KÊ MỨC GIÁ KHAI BÁO MẶT HÀNG AXÍT CHÌ NK CỦA CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ GIA NGUYÊN
Ban hành kèm theo công văn số 10576/TCHQ-TXNK ngày 26/8/2014

Tờ khai

Ngày đăng ký

Tên nơi mở tờ khai

Tên doanh nghiệp XNK

Đơn vị đối tác

Tên hàng

Đơn giá khai báo (USD)

Đơn giá NT khai báo

Lượng

Đơn vị tính

Tên nước xuất/ nhập

100013165451 /A11/03CE

5/10/2014 0:00

CANGHPKVII

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD

ắc qui axit chì loại SMF 57113, 71AH-12V, hiệu ROCKET. Hàng mới 100%

13.14

13.14

90

Chiếc

Korea

100013165451/A11/03CE

5/10/2014 0:00

CANGHPKVII

Công Ty cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD

ắc qui axit chì loại SMF 55D23R, 60AH - 12V, hiệu ROCKET. Hàng mới 100%

11.41

11.41

132

Chiếc

Korea

100013165451/A11/03CE

5/10/2014 0:00

CANGHPKVII

Công Ty cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD

ắc qui axit chì loại SMF 55565, 55AH - 12V, hiệu ROCKET. Hàng mới 100%

10.36

10.36

55

Chiếc

Korea

100013165451/A11/03CE

5/10/2014 0:00

CANGHPKVII

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD

ắc qui axit chì loại SMF 60044, 100AH - 12V, hiệu ROCKET. Hàng mới 100%

18.72

18.72

60

Chiếc

Korea

100013165451/A11/03CE

5/10/2014 0:00

CANGHPKVII

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD

ắc qui axit chì loại SMF 100(3RA, 100AH - 12V, hiệu ROCKET. Hàng mới 100%

18.72

18.72

120

Chiếc

Korea

100013165451 /A11/03CE

5/10/2014 0:00

CANGHPKVII

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD

ắc qui axit chì loại SMF 44B19L, 40AH - 12V. hiệu ROCKET. Hàng mới 100%

7.17

7.17

148

Chiếc

Korea

100013165451 /A11/03CE

5/10/2014 0:00

CANGHPKVII

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD

ắc qui axit chì loại SMF NX110-5, 70AH - 12V, hiệu ROCKET. Hàng mới 100%

12.7

12.7

160

Chiếc

Korea

 

100013165451 /A11/03CE

5/10/2014 0:00

CANGHPKVII

Công Ty Cồ Phần Thương Mại Quốc Tế Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD

ắc qui axit chì loại SMF NX110-5L, 70AH-12V, hiệu ROCKET. Hàng mới 100%

12.7

12.7

160

Chiếc

Korea

 

100013165451 /A11/03CE

5/10/2014 0:00

CANGHPKVII

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD

ắc qui axit chì loại SMF NX110-5ZL, 75AH- 12V, hiệu ROCKET. Hàng mới 100%

12.87

12.87

80

Chiếc

Korea

 

100013165451 /A11/03CE

5/10/2014 0:00

CANGHPKVII

Công Ty cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD

ắc qui axit chì loại SMF NX120-7, 90AH - 12V, hiệu ROCKET. Hàng mới 100%

15.32

15.32

144

Chiếc

Korea

 

100013165451 /A11/03CE

5/10/2014 0:00

CANGHPKVII

Công Ty cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD

ắc qui axit chì loại SMF NX120-7L, 90AH - 12V, hiệu ROCKET. Hàng mới 100%

15.32

15.32

144

Chiếc

Korea

 

100013165451 /A11/03CE

5/10/2014 0:00

CANGHPKVII

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD

ắc qui axit chì loại SMF NS40Z, 35AH - 12V, hiệu ROCKET. Hàng mới 100%

7.11

7.11

74

Chiếc

Korea

 

100013165451 /A11/03CE

5/10/2014 0:00

CANGHPKVII

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD

ắc qui axit chì loại SMF NS40ZL, 35AH - 12V, hiệu ROCKET. Hàng mới 100%

7.11

7.11

74

Chiếc

Korea

 

100013165451 /A11/03CE

5/10/2014 0:00

CANGHPKVII

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO.. LTD

ắc qui axit chì loại SMF NS40ZLS, 35AH - 12V, hiệu ROCKET. Hàng mới 100%

7.11

7.11

74

Chiếc

Korea

 

100013165451 /A11/03CE

5/10/2014 0:00

CANGHPKVII

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD

ắc qui axit chì loại SMF NX100-S6, 45AH - 12V, hiệu ROCKET. Hàng mới 100%

7.74

7.74

56

Chiếc

Korea

100013165451 /A11/03CE

5/10/2014 0:00

CANGHPKVII

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD

ắc qui axit chì loại SMF 1000RS, 100AH - 12V, hiệu ROCKET. Hàng mới 100%

18,72

18.72

120

Chiếc

Korea

100013165451 /A11/03CE

5/10/2014 0:00

CANGHPKVIl

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD

ắc qui axit chì loại SMF 50D20L, 50AH - 12V, hiệu ROCKET. Hảng mới 100%

9.05

9.05

104

Chiếc

Korea

100013165451 /A11/03CE

5/10/2014 0:00

CANGHPKVII

Công Ty cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD

ắc qui axit chì loại SMF 55D23L, 60AH - 12V, hiệu ROCKET. Hàng mới 100%

11.41

11.41

220

Chiếc

Korea

100013165451 /A11/03CE

5/10/2014 0:00

CANGHPKVII

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD

ắc qui axit chì loại SMF 55559, 55AH - 12V, hiệu ROCKET. Hàng mới 100%

10.36

10.36

55

Chiếc

Korea

100027472750 /A11/03EE

6/2/2014 0:00

CDINHVUHP

Cõng Ty cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD

ắc qui axit chì loại SMF NX110-5, 70AH - 12V, hiệu ROCKET. Hàng mới 100%

12.7

12.7

160

Chiếc

Korea

100027472750 /A11/03EE

6/2/2014 0:00

CDINHVUHP

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD

ắc qui axit chì loại SMF NX110-5L, 70AH-12V, hiệu ROCKET. Hàng mới 100%

12.7

12.7

160

Chiếc

Korea

100027472750 /A11/03EE

6/2/2014 0:00

CDINHVUHP

Công Ty cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD

ắc qui axit chì loại SMF NX120-7, 90AH - 12V, hiệu ROCKET. Hàng mới 100%

15.32

15.32

180

Chiếc

Korea

100027472750 /A11/03EE

6/2/2014 0:00

CDINHVUHP

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD

ắc qui axit chì loại SMF NX120-7L, 90AH - 12V, hiệu ROCKET. Hàng mới 100%

15.32

15.32

180

Chiếc

Korea

100027472750 /A11/03EE

6/2/2014 0:00

CDINHVUHP

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD

ắc qui axit chì loại SMF NS402L, 35AH - 12V, hiệu ROCKET. Hàng mới 100%

7.11

7.11

74

Chiếc

Korea

100027472750 /A11/03EE

6/2/2014 0:00

CDINHVUHP

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD

ắc qui axit chì loại SMF NS40ZLS, 35AH - 12V, hiệu ROCKET. Hàng mới 100%

7.11

7.11

74

Chiếc

Korea

100027472750 /A11/03EE

6/2/2014 0:00

CDINHVUHP

Công Ty cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD

ắc qui axit chì loại SMF NX100-S6, 45AH - 12V, hiệu ROCKET. Hàng mới 100%

7.74

7.74

56

Chiếc

Korea

100027472750 /A11/03EE

6/2/2014 0:00

CDINHVUHP

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD

ắc qui axit chì loại SMF NX100-S6L, 45AH - 12V, hiệu ROCKET. Hàng mới 100%

7.74

7.74

56

Chiếc

Korea

100027472750 /A11/03EE

6/2/2014 0:00

CDINHVUHP

Công Ty cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD

ắc qui axit chì toại SMF NX110-5Z, 75AH - 12V, hiệu ROCKET. Hàng mới 100%

12.87

12.87

40

Chiếc

Korea

100027472750 /A11/03EE

6/2/2014 0:00

CDINHVUHP

Công Ty cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD

ắc qui axit chì loại SMF NX110-5Z, 75AH- 12V, hiệu ROCKET. Hàng mới 100%

12.87

12.87

40

Chiếc

Korea

00027472750 /A11/03EE

6/2/2014 0:00

CDINHVUHP

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD

ắc qui axit chì loại SMF 44B19L, 40AH - 12V, hiệu ROCKET. Hàng mới 100%

7.17

7.17

147

Chiếc

Korea

100027472750 /A11/03EE

6/2/2014 0:00

CDINHVUHP

Công Ty cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD

ắc qui axit chì loại SMF N200, 200AH - 12V, hiệu ROCKET. Hàng mới 100%

38.78

38.78

18

Chiếc

Korea

100027472750 /A11/03EE

6/2/2014 0:00

CDINHVUHP

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD

ắc qui axit chì loại SMF 55565, 55AH - 12V, hiệu ROCKET. Hàng mới 100%

10.36

10.36

55

Chiếc

Korea

100027472750 /A11/03EE

6/2/2014 0:00

CDINHVUHP

Công Ty cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD

ắc qui axit chì loại SMP 55559, 55AH - 12V, hiệu ROCKET. Hàng mới 100%

10.36

10.36

55

Chiếc

Korea

100027472750 /A11/03EE

6/2/2014 0:00

CDINHVUHP

Công Ty cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD

ắc qui axit chì loại SMF NX100-S6LS, 45AH - 12V, hiệu ROCKET. Hàng mới 100%

7.74

7.74

224

Chiếc

Korea

100027472750 /A11/03EE

6/2/2014 0:00

CDINHVUHP

Công Ty cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD

ắc qui axit chì loại SMF 50ZL, 60AH - 12V, hiệu ROCKET. Hàng mới 100%

11.5

11.5

80

Chiếc

Korea 100027472750

/A11/03EE

6/2/2014 0:00

CDINHVUHP

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD

ắc qui axit chì loại SMF 55D23R, 60AH - 12V, hiệu ROCKET. Hàng mới 100%

11.41

11.41

88

Chiếc

Korea

100027472750 /A11/03EE

6/2/2014 0:00

CDINHVUHP

Công Ty cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD

ắc qui axit chì loại SMF 50D23L, 60AH - 12V, hiệu ROCKET. Hàng mới 100%

11.41

11.41

88

Chiếc

Korea

100027472750 /A11/03EE

6/2/2014 0:00

CDINHVUHP

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD

ắc qui axit chì loại SMF 1000RA, 100AH - 12V, hiệu ROCKET. Hàng mới 100%

18.72

18.72

120

Chiếc

Korea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100027472750 /A11/03EE

6/2/2014 0:00

CDINHVUHP

Cõng Ty cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD

ắc qui axit chì loại SMF 1000RS, 100AH - 12V, hiệu ROCKET. Hàng mới 100%

18.72

18.72

120

Chiếc

Korea

100046753441 /A11/03EE

6/24/2014 0:00

CDINHVUHP

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD

ắc qui axit chì loại SMF NX120-7L, 90AH - 12V, hiệu ROCKET. Hàng mới 100%

15.32

15.32

72

Chiếc

Korea

100046753441 /A11/03EE

6/24/2014 0:00

CDINHVUHP

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD

ắc qui axit chì loại SMF NX120-7, 90AH - 12V, hiệu ROCKET. Hàng mới 100%

15.32

15.32

72

Chiếc

Korea

100046753441 /A11/03EE

6/24/2014 0:00

CDINHVUHP

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD

ắc qui axit chì loại SMF NX110-5L, 70AH - 12V, hiệu ROCKET. Hàng mới 100%

12.7

12.7

80

Chiếc

Korea

100046753441 /A11/03EE

6/24/2014 0:00

CDINHVUHP

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD

ắc qui axit chì loại SMF NX110-5, 70AH - 12V, hiệu ROCKET. Hàng mới 100%

12.7

12.7

160

Chiếc

Korea

100046753441 /A11/03EE

6/24/2014 0:00

CDINHVUHP

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD

ắc qui axit chì loại SMF N200, 200AH - 12V, hiệu ROCKET. Hàng mới 100%

38.78

38.78

18

Chiếc

Korea

100046753441 /A11/03EE

6/24/2014 0:00

CDINHVUHP

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD

ắc qui axit chì loại SMF 55D23L, 60AH - 12V, hiệu ROCKET. Hàng mới 100%

11.41

11.41

88

Chiếc

Korea

100046753441 /A11/03EE

6/24/2014 0:00

CDINHVUHP

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD

ắc qui axit chì loại SMF 1000RS, 100AH - 12V, hiệu ROCKET. Hàng mới 100%

18.72

18.72

180

Chiếc

Korea

100046753441 /A11/03EE

6/24/2014 0:00

CDINHVUHP

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD

ắc qui axit chì loại SMF 1000RA, 100AH - 12V, hiệu ROCKET. Hàng mới 100%

18.72

18.72

60

Chiếc

Korea

100046753441 /A11/03EE

6/24/2014 0:00

CDINHVUHP

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD

ắc qui axit chì loại SMF NX150, 150AH - 12V, hiệu ROCKET. Hàng mới 100%

24.01

24.01

32

Chiếc

Korea

2480/NKD01/ C03E

1/24/2014 8:53

Chi cục HQ CK cảng HP KV II

Công ty TNHH Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD - KOREA

ắc qui axít chì loại SMF NX100-S6L 45AH - 12V, hiệu ROCKET, hàng mới 100% .

7.74

7.74

56

Chiếc

Korea

2480/NKD01/ C03E

1/24/2014 8:53

Chi cục HQ CK cảng HPKVII

Cõng ty TNHH Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD - KOREA

ắc qui axít chì loại SMF 55559 55AH - 12V, hiệu ROCKET, hàng mới 100%.

10.36

10.36

110

Chiếc

Korea

2480/NKD01/ C03E

1/24/2014 8:53

Chi cục HQ CK cảng HP KV II

Công ty TNHH Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD - KOREA

ắc qui axít chì loại SMF N200 200AH - 12V, hiệu ROCKET, hàng mới 100%,

38.78

38.78

18

Chiếc

Korea

2480/NKD01/ C03E

1/24/2014 8:53

Chi cục HQ CK cảng HPKVII

Công ty TNHH Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD - KOREA

ắc qui axít chì loại SMF 60044 100AH - 12V, hiệu ROCKET, hàng mới 100% .

18.72

18.72

30

Chiếc

Korea

2480/NKD01/ C03E

1/24/2014 8:53

Chi cục HQ CK cảng HP KV II

Công ty TNHH Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD - KOREA

ắc qui axít chì loại SMF 55565 55AH - 12V, hiệu ROCKET, hàng mới 100%.

10.36

10.36

110

Chiếc

Korea

2480/NKD01/ C03E

1/24/2014 8:53

Chi cục HQ CK cảng HP KV II

Công ty TNHH Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD - KOREA

ắc qui axít chì loại SMF 57113 71AH- 12V, hiệu ROCKET, hàng mở 100% .

13.14

13.14

180

Chiếc

Korea

2480/NKD01/ C03E

1/24/2014 8:53

Chi cục HQ CK cảng HP KVII

Công ty TNHH Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD - KOREA

ắc qui axít chì loại SMFNX110-5 70AH- 12V, hiệu ROCKET, hàng mới 100%.

12.7

12.7

80

Chiếc

Korea

2480/NKD01/ C03E

1/24/2014 8:53

Chi cục HQ CK cảng HP KV II

Công ty TNHH Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD - KOREA

ắc qui axít chì loại SMF 56217 62AH - 12V, hiệu ROCKET, hàng mới 100%.

11.42

11.42

28

Chiếc

Korea

2480/NKD01/ C03E

1/24/2014 8:53

Chi cục HQ CK cảng HP KV II

Công ty TNHH Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD - KOREA

ắc qui axít chì loại SMF 55D23L 60AH - 12V, hiệu ROCKET, hàng mới 100% .

11.41

11.41

176

Chiếc

Korea

2480/NKD01/ C03E

1/24/2014 8:53

Chi cục HQ CK cảng HP KV II

Công ty TNHH Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD - KOREA

ắc qui axít chì loại SMF NX110 -5L 70AH - 12V, hiệu ROCKET, hàng mới 100%.

12.7

12.7

160

Chiếc

Korea

2480/NKD01/ C03E

1/24/2014 8:53

Chi cục HQ CK cảng HP KVII

Công ty TNHH Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD - KOREA

ắc qui axít chì loại SMFN150 150AH- 12V, hiệu ROCKET, hàng mới 100% .

24.01

24.01

64

Chiếc

Korea

2480/NKD01/ C03E

1/24/2014 8:53

Chi cục HQ CK cảng HP KV II

Công ty TNHH Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD - KOREA

ắc qui axít chì loại SMF NX100-S6LS 45AH - 12V, hiệu ROCKET, hàng mới 100% .

7.74

7.74

224

Chiếc

Korea

2480/NKD01/ C03E

1/24/2014 8:53

Chi cục HQ CK cảng HP KVII

Công ty TNHH Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD - KOREA

ắc qui axít chì loại SMF NX100-S6S 45AH - 12V, hiệu ROCKET, hàng mới 100% .

7.74

7.74

54

Chiếc

Korea

2480/NKD01/ C03E

1/24/2014 8:53

Chi cục HQ CK cảng HP KVII

Công ty TNHH Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD - KOREA

ắc qui axit chì loại SMF 55D23R 60AH - 12V, hiệu ROCKET, hàng mới 100%,

11.41

11.41

88

Chiếc

Korea

2480/NKD01/ C03E

1/24/2014 8:53

Chi cục HQ CK cảng HP KV II

Công ty TNHH Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD - KOREA

ắc qui axít chì loại SMF NX110-5Z 75AH- 12V, hiệu ROCKET, hàng mới 100% .

12.87

I 12.87

80

Chiếc

Korea

2480/NKD01/ C03E

1/24/2014 8:53

Chi cục HQ CK cảng HP KVII

Công ty TNHH Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD - KOREA

ắc qui axít chì loại SMF N120 120AH - 12V, hiệu ROCKET, hàng mới 100%.

20.46

20.46

60

Chiếc

Korea

2480/NKD01/ C03E

1/24/2014 8:53

Chi cục HQ CK cảng HP KV II

Công ty TNHH Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD - KOREA

ắc qui axít chì loại SMF NX120-7 90AH - 12V, hiệu ROCKET, hàng mới 100%.

15.32

15.32

252

Chiếc

Korea

2480/NKD01/ C03E

1/24/2014 8:53

Chi cục HQ CK cảng HP KVII

Cõng ty TNHH Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD - KOREA

ắc qui axít chì loại SMF 1000RA; 100AH - 12V, hiệu ROCKET, hàng mới 100% .

18.72

18.72

300

Chiếc

Korea

2480/NKD01/ C03E

1/24/2014 8:53

Chi cục HQ CK cảng HP KV II

Công ty TNHH Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD - KOREA

ắc qui axít chì loại SMF 56219 62AH - 12V, hiệu ROCKET, hàng mới 100%.

11.42

11.42

27

Chiếc

Korea

2480/NKD01/ C03E

1/24/2014 8:53

Chi cục HQ CK cảng HPKVII

Công ty TNHH Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD - KOREA

ắc qui axít chì loại SMF NS40ZL 35AH - 12V, hiệu ROCKET, hàng mới 100% .

7.11

7.11

148

Chiếc

Korea

2480/NKD01/ C03E

1/24/2014 8:53

Chi cục HQ CK cảng HP KVII

Công ty TNHH Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD - KOREA

ắc qui axít chì loại SMF 54459 50AH - 12V, hiệu ROCKET, hàng mới 100% .

9.57

9.57

32

Chiếc

Korea

2480/NKD01/ C03E

1/24/2014 8:53

Chi cục HQ CK cảng HP KV II

Công ty TNHH Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD - KOREA

ắc qui axit chì loại SMF NX110 -5ZL 75AH - 12V, hiệu ROCKET, hàng mới 100%.

12.87

12.87

80

Chiếc

Korea

2480/NKD01/ C03E

1/24/2014 8:53

Chi cục HQ CK cảng HP KV II

Công ty TNHH Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD - KOREA

ắc qui axít chì loại SMF 58014 80AH - 12V, hiệu ROCKET, hàng mới 100% .

13.24

13.24

19

Chiếc

Korea

2480/NKD01/ C03E

1/24/2014 8:53

Chi cục HQ CK cảng HP KV II

Công ty TNHH Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD - KOREA

ắc qui axít chì loại SMF 50D20L 50AH - 12V, hiệu ROCKET, hàng mới 100%.

9.05

9.05

208

Chiếc

Korea

2480/NKD01/ C03E

1/24/2014 8:53

Chi cục HQ CK cảng HP KVII

Công ty TNHH Gia Nguyên

GTOBAL BATTERY CO., LTD - KOREA

ắc qui axít chì loại SMF NX120-7L 90AH - 12V, hiệu ROCKET, hàng mới 100% .

15.32

15.32

252

Chiếc

Korea

3349/NKD01/ C03E

2/12/2014 8:44

Chi cục HQ CK cảng HP KV II

Công ty TNHH Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD - KOREA

ắc qui axít chì loại SMF NX100-5 70AH - 12V, hiệu ROCKET, hàng mới 100%.

12.7

12.7

320

Chiếc

Korea

3349/NKD01/ C03E

2/12/2014 8:44

Chi cục HQ CK cảng HP KVII

Công ty TNHH Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD - KOREA

ắc qui axít chì loại SMF NX100-S6L 45AH - 12V, hiệu ROCKET, hàng mới 100%.

7.74

7.74

280

Chiếc

Korea

3349/NKD01/ C03E

2/12/2014 8:44

Chi cục HQ CK cảng HP KV II

Công ty TNHH Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD - KOREA

ắc qui axít chì loại SMF NX100-5L 70AH - 12V, hiệu ROCKET, hàng mới 100% .

12.7

12.7

640

Chiếc

Korea

3349/NKD01/ C03E

2/12/2014 8:44

Chi CụC HQ CK cảng HP KVII

Công ty TNHH Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD - KOREA

ắc qui axít chì loại SMF 44B19L 40AH- 12V, hiệu ROCKET, hàng mới 100% .

7.17

7.17

370

Chiếc

Korea

3349/NKD01/ C03E

2/12/2014 8:44

Chi cục HQ CK cảng HP KVII

Công ty TNHH Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD - KOREA

ắc qui axít chì loại SMF 56219 62AH - 12V, hiệu ROCKET, hàng mới 100% .

11.42

11.42

55

Chiếc

Korea

3349/NKD01/ C03E

2/12/2014 8:44

Chi cục HQ CK cảng HP KV II

Công ty TNHH Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD - KOREA

ắc qui axít chì loại SMF NX100-S6LS 45AH - 12V, hiệu ROCKET, hàng mới 100% .

7.74

7.74

669

Chiếc

Korea

3349/NKD01/ C03E

2/12/2014 8:44

Chi cục HQ CK cảng HP KVII

Công ty TNHH Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD - KOREA

ắc qui axít chì loại SMF 50D20R 50AH - 12V, hiệu ROCKET, hàng mới 100% .

9.05

9.05

52

Chiếc

Korea

3349/NKD01/ C03E

2/12/2014 8:44

Chi cục HQ CK cảng HP KV II

Công ty TNHH Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD - KOREA

ắc qui axít chì loại SMF 55565 55AH - 12V, hiệu ROCKET, hàng mới 100%,

10.36

10.36

220

Chiếc

Korea

3349/NKD01/ C03E

2/12/2014 8:44

Chi cục HQ CK cảng HPKVII

Công ty TNHH Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD - KOREA

ắc qui axít chì loại SMF N150 150AH - 12V, hiệu ROCKET, hàng mới 100% .

24.01

24.01

160

Chiếc

Korea

3349/NKD01/ C03E

2/12/2014 8:44

Chi cục HQ CK cảng HP KV II

Công ty TNHH Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD - KOREA

ắc qui axít chì loại SMF NS40ZLS 35AH - 12V, hiệu ROCKET, hàng mới 100%.

7.11

7.11

148

Chiếc

Korea

3349/NKD01/ C03E

2/12/2014 8:44

Chi cục HQ CK cảng HP KVII

Công ty TNHH Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD - KOREA

ắc qui axít chì loại SMF 56217 62AH - 12V, hiệu ROCKET, hàng mới 100% .

11.42

11.42

55

Chiếc

Korea

3349/NKD01/ C03E

2/12/2014 8:44

Chi cục HQ CK cảng HP KV II

Công ty TNHH Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD - KOREA

ắc qui axít chì loại SMF 55D23L 60AH - 12V, hiệu ROCKET, hàng mới 100% .

11.41

11.41

572

Chiếc

Korea

3349/NKD01/ C03E

2/12/2014 8:44

Chi cục HQ CK cảng HP KV tl

Công ty TNHH Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD - KOREA

ắc quy axít chì loại SMF 55559 55AH - 12V, hiệu ROCKET, hàng mới 100%,

10.36

10.36

220

Chiếc

Korea

3349/NKD01/ C03E

2/12/2014 8:44

Chi cục HQ CK cảng HP KV II

Công ty TNHH Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD - KOREA

ắc quy axít chì toại SMF NX120-7L 90AH - 12V, hiệu ROCKET, hàng mới 100% .

15.32

15.32

504

Chiếc

Korea

3349/NKĐ01/ C03E

2/12/2014 8:44

Chi cục HQ CK cảng HP KV II

Công ty TNHH Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD - KOREA

ắc quy axít chì loại SMF 55D23R 60AH - 12V, hiệu ROCKET, hàng mới 100% .

11.41

11.41

176

Chiếc

Korea

3349/NKD01/ C03E

2/12/2014 8:44

Chi cục HQ CK cảng HP KVII

Công ty TNHH Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD - KOREA

ắc quy axít chì loại SMF NX120-7 90AH - 12V, hiệu ROCKET, hàng mới 100%.

15.32

15.32

576

Chiếc

Korea

3349/NKD01/ C03E

2/12/2014 8:44

Chi cục HQ CK cảng HP KVII

Công ty TNHH Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD - KOREA

ắc quy axít chì loại SMF 50D20L 50AH - 12V, hiệu ROCKET, hàng mới 100%.

9.05

9.05

208

Chiếc

Korea

4094/NKD01/E 03E

3/14/2014 16:43

Chi cục HQ Điện tử Hải Phòng

Công ty TNHH Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD - KOREA

ắc quy axít chì loại SMF NS40Z; 35AH - 12V, hiệu ROCKET, hàng mới 100% .

7.11

7.11

148

Chiếc

Korea

4094/NKD01/E 03E

3/14/2014 16:43

Chi cục HQ Điện tử Hải Phòng

Công ty TNHH Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD - KOREA

ắc quy axit chì loại SMFN120; 120AH- 12V, hiệu ROCKET, hàng mới 100% .

20.46

20.46

40

Chiếc

Korea

4094/NKD01/E 03E

3/14/2014 16:43

Chi cục HQ Điện tử Hải Phòng

Công ty TNHH Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD - KOREA

ắc quy axít chì loại SMF 57113; 71AH - 12V, hiệu ROCKET, hàng mới 100%.

13.14

13.14

180

Chiếc

Korea

4094/NKD01/E03E

3/14/2014 16:43

Chi cục HQ Điện tử Hải Phòng

Công ty TNHH Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD - KOREA

ắc quy axít chì loại SMF 1000RA; 100AH - 12V, hiệu ROCKET, hàng mới 100% .

18.72

18.72

720

Chiếc

Korea

4094/NKD01/E03E

3/14/2014 16:43

Chi cục HQ Điện tử Hải Phòng

Công ty TNHH Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD - KOREA

ắc quy axít chì loại SMF 60044; 100AH - 12V, hiệu ROCKET, hàng mới 100% ,

18.72

18.72

120

Chiếc

Korea

4094/NKD01/E 03E

3/14/2014 16:43

Chi cục HQ Điện tử Hải Phòng

Công ty TNHH Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD - KOREA

ắc quy axít chì loại SMF N50ZL; 60AH - 12V, hiệu ROCKET, hàng mới 100% .

11.5

11.5

80

Chiếc

Korea

4094/NKD01/E03E

3/14/2014 16:43

Chi cục HQ Điện tử Hải Phòng

Công ty TNHH Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD - KOREA

ắc quy axit chì loại SMF N200; 200AH - 12V, hiệu ROCKET, hàng mới 100% .

38.78

38.78

54

Chiếc

Korea

4094/NKD01/E03E

3/14/2014 16:43

Chi cục HQ Điện tử Hải Phòng

Công ty TNHH Gia Nguyên

GLOBAL BATTERY CO., LTD - KOREA

ắc quy axít chì loại SMF NS40ZL; 35AH - 12V, hiệu ROCKET, hàng mới 100% .

7.11

7.11

295

Chiếc

Korea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10576/TCHQ-TXNK

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 10576/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/08/2014
Ngày hiệu lực 26/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 10576/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 10576/TCHQ-TXNK giá tính thuế ắc quy nhập khẩu Tổng cục Hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 10576/TCHQ-TXNK giá tính thuế ắc quy nhập khẩu Tổng cục Hải quan
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 10576/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành 26/08/2014
Ngày hiệu lực 26/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 10576/TCHQ-TXNK giá tính thuế ắc quy nhập khẩu Tổng cục Hải quan

Lịch sử hiệu lực Công văn 10576/TCHQ-TXNK giá tính thuế ắc quy nhập khẩu Tổng cục Hải quan

  • 26/08/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 26/08/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực