Công văn 10582/QLD-MP

Nội dung toàn văn Công văn 10582/QLD-MP 2023 thu hồi mỹ phẩm có thành phần không đúng Phiếu công bố


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10582/QLD-MP
V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy mỹ phẩm có thành phần ghi trên nhãn không đúng với Phiếu công bố

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2023

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Hoàng Việt Nam (Địa chỉ: Số 2, ngách 20 ngõ 86 đường Trâu Quỳ, TDP Nông Lâm, thị trấn Trâu Quỳ, Thành phố Hà Nội)

Căn cứ Điều 4, Điều 71 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế;

Căn cứ Điều 2 Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử;

Căn cứ Điều 45, Điều 46 của Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Biên bản kiểm tra Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Hoàng Việt Nam ngày 31/10/2023 thực hiện theo Quyết định số 748/QĐ-QLD ngày 11/10/2023 của Cục trưởng Cục Quản lý Dược về việc thành lập Đoàn kiểm tra hậu mại tại Công ty;

Cục Quản lý Dược thông báo:

1. Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 01 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Hoàng Việt Nam đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường như sau:

STT

Tên sn phm mỹ phm

Số tiếp nhận Phiếu công bố sn phm mỹ phm

Ny cp

Số tiếp nhận

1

Mairlan Nourishing Shampoo

184324/22/CBMP-QLD

30/09/2022

Lý do: Thành phần công thức của sản phẩm ghi trên nhãn không đúng với Phiếu công bố sản phẩm. Nội dung ghi trên nhãn phụ về công dụng, tính năng của sản phẩm không thống nhất với hồ sơ công bố, không phù hợp quy định về tính năng của sản phẩm mỹ phẩm tại Phụ lục số 03-MP Thông tư số 06/2011/TT-BYT .

2. Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 15 sản phẩm mỹ phẩm (tại Phụ lục đính kèm) do Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Hoàng Việt Nam đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường.

Lý do: Nội dung ghi trên nhãn phụ về công dụng, tính năng của sản phẩm không thống nhất với hồ sơ công bố, không phù hợp quy định về tính năng của sản phẩm mỹ phẩm tại Phụ lục số 03-MP Thông tư số 06/2011/TT-BYT .

3. Đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc lưu thông, sử dụng 16 sản phẩm mỹ phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm;

- Tiến hành thu hồi và tiêu hủy 16 sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

4. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Hoàng Việt Nam phải:

- Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 16 sản phẩm nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định.

- Gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy 16 sản phẩm nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 18/01/2024.

5. Đề nghị Sở Y tế Thành phố Hà Nội giám sát Công ty thực hiện thu hồi 16 sản phẩm không đáp ứng quy định nêu trên, phối hợp với Cục Quản lý Dược tiến hành xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/cáo);
- VKNT TW, VKNT Tp. HCM (để biết);
- Thanh tra BYT (để p/h);
- Trang TTĐT Cục QLD;
- Lưu: VT, MP (Tr).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Tạ Mạnh Hùng

PHỤ LỤC

DANH SÁCH 15 SẢN PHẨM MỸ PHẨM THU HỒI
(Kèm theo công văn số: 10582/QLD-MP ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Cục Quản lý Dược)

STT

Tên sản phẩm ghi trên Phiếu công bố mỹ phẩm

Số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm

Tên Công ty sản xuất

Địa chỉ Công ty sản xuất

Ngày cấp

Số tiếp nhận

1

Voudioty Hair Repairing Conditioner

154585/21/CBMP-QLD

Guangzhou Sifuli Chemicals Co., Ltd.

Factory No.8, Yongxing West Road, Taihe Town, Baiyun District, Guangzhou, China

26/07/2021

2

Voudioty Hair Repairing Shampoo

154598/21/CBMP-QLD

Guangzhou Sifuli Chemicals Co., Ltd.

Factory No.8, Yongxing West Road, Taihe Town, Baiyun District, Guangzhou, China

26/07/2021

3

Felithi Adepti Collagen Organic Moisture Repair Shampoo

171848/22/CBMP-QLD

Guangzhou Xinjin Cosmetics Co.,Ltd.

No.8 Shilong Gang Industrial Zone, Changyaoling Village, Zhongluotan Town, Baiyun District, Guangzhou City, China

10/06/2022

4

Diffia Biotin & Collagen Shampoo

165871/22/CBMP-QLD

Guangzhou Xinjin Cosmetics Co.,Ltd.

No.8 Shilong Gang Industrial Zone, Changyaoling Village, Zhongluotan Town, Baiyun District, Guangzhou City, China

15/02/2022

5

Diffia Biotin & Collagen Conditioner

165872/22/CBMP-QLD

Guangzhou Xinjin Cosmetics Co.,Ltd.

No.8 Shilong Gang Industrial Zone, Changyaoling Village, Zhongluotan Town, Baiyun District, Guangzhou City, China

15/02/2022

6

Felithi Adepti Collagen Organic Moisture Repair Conditioner

171849/22/CBMP-QLD

Guangzhou Xinjin Cosmetics Co.,Ltd.

No.8 Shilong Gang Industrial Zone, Changyaoling Village, Zhongluotan Town, Baiyun District, Guangzhou City, China

10/06/2022

7

Sabaky Repairing Conditioner

175836/22/CBMP-QLD

Guangzhou Sifuli Chemicals Co., Ltd.

Factory No. 8, Yongxing West Road, Taihe Town, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong, China

28/07/2022

8

Fanftcy Nourishing Shampoo

175868/22/CBMP-QLD

Guangzhou Sifuli Chemicals Co., Ltd.

Factory No. 8, Yongxing West Road, Taihe Town, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong, China

29/07/2022

9

Elybiohair Moisturizing Shampoo

175870/22/CBMP-QLD

Guangzhou Sifuli Chemicals Co., Ltd.

Factory No. 8, Yongxing West Road, Taihe Town, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong, China

29/07/2022

10

Sabaky Nourishing Shampoo

175871/22/CBMP-QLD

Guangzhou Sifuli Chemicals Co., Ltd.

Factory No. 8, Yongxing West Road, Taihe Town, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong, China

29/07/2022

11

Elybiohair Repairing Conditioner

175872/22/CBMP-QLD

Guangzhou Sifuli Chemicals Co., Ltd.

Factory No. 8, Yongxing West Road, Taihe Town, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong, China

29/07/2022

12

Fategg Professional Repair Conditioner

207265/23/CBMP-QLD

Guangzhou Xinjin Cosmetics Co.,Ltd.

No.8 Shilong Gang Industrial Zone, Changyaoling Village, Zhongluotan Town, Baiyun District, Guangzhou City, China

24/07/2023

13

Fategg Professional Repair Shampoo

207303/23/CBMP-QLD

Guangzhou Xinjin Cosmetics Co.,Ltd.

No.8 Shilong Gang Industrial Zone, Changyaoling Village, Zhongluotan Town, Baiyun District, Guangzhou City, China

24/07/2023

14

Megix Replenishing Conditioner

207305/23/CBMP-QLD

Guangzhou Xinjin Cosmetics Co.,Ltd.

No.8 Shilong Gang Industrial Zone, Changyaoling Village, Zhongluotan Town, Baiyun District, Guangzhou City, China

24/07/2023

15

Megix Replenishing Shampoo

207306/23/CBMP-QLD

Guangzhou Xinjin Cosmetics Co.,Ltd.

No.8 Shilong Gang Industrial Zone, Changyaoling Village, Zhongluotan Town, Baiyun District, Guangzhou City, China

24/07/2023

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10582/QLD-MP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10582/QLD-MP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tuần trước
(04/07/2024)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 10582/QLD-MP

Lược đồ Công văn 10582/QLD-MP 2023 thu hồi mỹ phẩm có thành phần không đúng Phiếu công bố


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10582/QLD-MP 2023 thu hồi mỹ phẩm có thành phần không đúng Phiếu công bố
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10582/QLD-MP
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
        Người kýTạ Mạnh Hùng
        Ngày ban hành27/12/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tuần trước
        (04/07/2024)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 10582/QLD-MP 2023 thu hồi mỹ phẩm có thành phần không đúng Phiếu công bố

              Lịch sử hiệu lực Công văn 10582/QLD-MP 2023 thu hồi mỹ phẩm có thành phần không đúng Phiếu công bố

              • 27/12/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực