Công văn 10588/BTC-TCT

Công văn số 10588/BTC-TCT về việc thực hiện Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 và công văn số 8296/BTC-CST ngày 16/7/2008 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10588/BTC-TCT thực hiện Thông tư 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 và 8296/BTC-CST


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 10588 /BTC-TCT
V/v thực hiện Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 và công văn số 8296/BTC-CST ngày 16/7/2008

Hà Nội, ngày 24 tháng7 năm 2009

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Tài chính nhận được ý kiến của một số Cục thuế và doanh nghiệp phản ánh các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện công văn số 8296/BTC-CST ngày 16/7/2008 và Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

1/ Gia hạn nộp thuế theo công văn số 8296/BTC-CST:

1.1 - Đối với trường hợp doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp sau khi hết hạn nộp thuế:

Tại Điểm 5.1, Mục I, Phần B, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ tài chính quy định:

“Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế”

Do đó, các doanh nghiệp đã nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn nhưng chưa có hồ sơ xin gia hạn nộp thuế, sau khi đã hết thời hạn nộp thuế doanh nghiệp mới gửi hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế thì vẫn được gia hạn nộp thuế (nếu vẫn còn thời gian được gia hạn) nhưng doanh nghiệp phải gửi hồ sơ tới cơ quan thuế trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

1.2 - Trường hợp sau khi tự khai quyết toán thuế năm 2008, doanh nghiệp có số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp quý III và Quý IV/2008 (sau khi chia bình quân 4 quý) cao hơn số thuế TNDN được gia hạn.

Căn cứ theo quy định tại Điểm 5.1, Mục I, Phần B, Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên thì:

- Trường hợp doanh nghiệp tự khai quyết toán thuế năm 2008, cơ quan thuế chưa công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì doanh nghiệp vẫn được phép khai điều chỉnh bổ sung và tiếp tục được gia hạn số thuế TNDN phát sinh thêm của quý III và Quý IV/2008.

- Trường hợp cơ quan thuế đã công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì doanh nghiệp không được phép khai điều chỉnh bổ sung và không được phép gia hạn số thuế TNDN phát sinh thêm của quý III và Quý IV/2008.

2/ Về việc thực hiện Thông tư số 03/2009/TT-BTC:

2.1 Xác định quý IV/2008:

Quý IV năm 2008 được xác định theo năm dương lịch bao gồm các tháng 10, 11, 12 của năm 2008.

Đối với các doanh nghiệp có năm tài chính khác năm dương lịch:

- Trường hợp doanh nghiệp không hạch toán được doanh thu, chi phí và thu nhập chịu thuế của quý thì cũng áp dụng theo nguyên tắc lấy tổng số thuế TNDN phải nộp của năm tài chính (có quý 4/2008 được xác định theo nguyên tắc nêu trên) chia cho 4.

- Trường hợp doanh nghiệp có quý IV/2008 theo năm dương lịch không trùng với một quý của doanh nghiệp mà liên quan đến 2 năm tài chính khác nhau thì xác định theo nguyên tắc như sau:

Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của 1 tháng trong năm tài chính

=


Số thuế TNDN phải nộp năm tài chính

12

Trên cơ sở số thuế TNDN phải nộp của 1 tháng trong năm tài chính nêu trên và số tháng theo năm dương lịch của quý IV/2008 thuộc trong năm tài chính đó để xác định số thuế TNDN được giảm tương ứng với Quý 4/2008.

Ví dụ: Trường hợp của Công ty TNHH ABC Việt Nam tại TP.HCM: Năm tài chính 01/11/2007 đến 31/10/2008 có tổng số thuế TNDN phải nộp là 24 tỷ đồng và năm tài chính tiếp theo từ 01/11/2008 đến 31/10/2009 có tổng số thuế TNDN phải nộp là 48 tỷ đồng, thì xác định như sau:

Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của 1 tháng trong năm tài chính 01/11/2007 đến 31/10/2008

=

24 tỷ

= 2 (tỷ)/tháng

12 tháng

 

Trong năm tài chính 01/11/2007 đến 31/10/2008 có 01 tháng thuộc quý 4/2008 theo năm dương dịch.

Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của 1 tháng trong năm tài chính 01/11/2008 đến 31/10/2009

=

48 tỷ

= 4 (tỷ)/tháng

12 tháng

Trong năm tài chính 01/11/2008 đến 31/10/2009 có 02 tháng thuộc quý 4/2008 theo năm dương dịch.

Như vậy số thuế phải nộp quý IV/2008 được xác định như sau

[2 (tỷ) × 01 (tháng)] + [4 (tỷ) × 02 (tháng)] = 10 tỷ

2.2 Xác định số thuế TNDN được giảm đối với trường hợp doanh nghiệp mới thành lập hoạt động không đủ 12 tháng:

Doanh nghiệp thực hiện xác định số thuế TNDN phải nộp của quý IV năm 2008 như sau:

- Trường hợp xác định được doanh thu, chi phí và thu nhập chịu thuế của quý IV năm 2008 thì số thuế TNDN phải nộp của quý IV năm 2008 được xác định theo thu nhập chịu thuế của quý IV năm 2008 mà doanh nghiệp hạch toán được.

- Trường hợp không xác định được doanh thu, chi phí và thu nhập chịu thuế của quý IV năm 2008 thì số thuế TNDN phải nộp của quý IV năm 2008 được xác định như sau:

Số thuế TNDN phải nộp của quý IV năm 2008

=

Số thuế TNDN phải nộp năm 2008

x 3 (tháng)

Số tháng kể từ tháng phát sinh doanh thu đến 31/12/2008

2.3 Đơn vị sự nghiệp có thu

Tại Điểm 3, Mục I, Thông tư số 03/2009/TT-BTC nêu trên quy định:

“Việc giảm thuế, gia hạn nộp thuế TNDN theo hướng dẫn tại Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp đã thực hiện chế độ kế toán hoá đơn, chứng từ và thực hiện đăng ký nộp thuế theo kê khai”.

Căn cứ theo quy định trên thì trường hợp các đơn vị sự nghiệp có thu nếu đáp ứng được điều kiện về doanh nghiệp nhỏ và vừa, đã thực hiện chế độ kế toán hoá đơn, chứng từ và thực hiện đăng ký nộp thuế theo kê khai thì được xem xét giảm và gia hạn nộp thuế TNDN theo Thông tư số 03/2009/TT-BTC nêu trên.

2.4 Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại VN:

Căn cứ ý kiến của Ngân hàng Nhà nước tại công văn số 3287/NHNN-CNH ngày 08/5/2009 thì:

- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật doanh nghiệp theo quy định tại các Điều 1, 3, 4 Luật doanh nghiệp.

- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài là một hình thức hiện diện tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của Ngân hàng nước ngoài và không có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam theo quy định tại Khoản 2, Điều 12, Khoản 1, Điều 105 Luật các tổ chức tín dụng và Khoản 4, Điều 7, Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28/02/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam.

Do đó, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam không thuộc đối tượng áp dụng Thông tư số 03/2009/TT-BTC nêu trên.

2.5 Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Quỹ đầu tư phát triển địa phương được tổ chức và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 28/8/2007 về tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư phát triển địa phương, thuộc đối tượng điều chỉnh bởi Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12/02/1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16/5/2004. Do đó nếu quỹ đầu tư phát triển địa phương đáp ứng điều kiện về doanh nghiệp nhỏ và vừa thì được hưởng ưu đãi về giảm và gia hạn nộp thuế TNDN theo quy định tại Thông tư số 03/2009/TT-BTC nêu trên.

Bộ Tài chính thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang tin điện tử Chính phủ;
- Cục TCDN;
- Vụ PC, Vụ CST, Vụ CĐKT;
- Lưu: VT, TCT (VT, PC, CS (3)).Huy

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10588/BTC-TCT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10588/BTC-TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2009
Ngày hiệu lực24/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 10588/BTC-TCT

Lược đồ Công văn 10588/BTC-TCT thực hiện Thông tư 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 và 8296/BTC-CST


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 10588/BTC-TCT thực hiện Thông tư 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 và 8296/BTC-CST
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu10588/BTC-TCT
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
     Ngày ban hành24/07/2009
     Ngày hiệu lực24/07/2009
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật12 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được căn cứ

       Văn bản hợp nhất

        Văn bản gốc Công văn 10588/BTC-TCT thực hiện Thông tư 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 và 8296/BTC-CST

        Lịch sử hiệu lực Công văn 10588/BTC-TCT thực hiện Thông tư 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 và 8296/BTC-CST

        • 24/07/2009

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 24/07/2009

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực