Công văn 1060/UBND-TNMT

Công văn 1060/UBND-TNMT đề xuất chương trình, dự án kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1060/UBND-TNMT chương trình dự án kêu gọi viện trợ phi chính phủ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1060/UBND-TNMT
V/v: đề xuất các chương trình, dự án kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các hội, tổ chức đoàn thể, đơn vị tiếp nhận viện trợ PCPNN.

 

Để chuẩn bị xây dựng Danh mục dự án kêu gọi nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2013-2015 và các năm tiếp theo, qua đó tăng cường vận động tài trợ từ các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài (TCPCPNN), y ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị:

1. Căn cứ nhu cầu của ngành và địa phương cần hỗ trợ bằng nguồn vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài, các đơn vị đăng ký dự án, lập đề cương dự án theo mẫu gửi kèm. Các chương trình, dự án nên tập trung ưu tiên vào các lĩnh vực như sau:

- Các chương trình, dự án trong lĩnh vực y tế: xây dựng, nâng cấp, cung cấp trang thiết bị, xử lý chất thải cho các bệnh viện, trung tâm y tế quận, huyện và các trạm y tế xã, phường; nâng cao năng lực và đào tạo cho cán bộ y tế, hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS, hỗ trợ và điều trị cho người có HIV/AIDS; htrợ giải quyết các dịch bệnh.

- Các chương trình, dự án trong lĩnh vực giáo dục: xây dựng, nâng cấp, hỗ trợ trang thiết bị cho các trường học, các trường nội trú, đặc biệt là các trường ở vùng nghèo, vùng dân tộc thiểu số; hỗ trợ đào tạo giáo viên, dạy ngoại ngữ, công nghệ thông tin; tài trợ học bổng khuyến học.

- Các chương trình, dự án trong lĩnh vực đào tạo, dạy nghề: đào tạo dạy nghề gắn với tìm việc làm cho các đối tượng khó khăn, người tàn tật, đặc biệt là thanh niên vùng ven đô chịu tác động của đô thị hóa; hỗ trợ cơ sở vật chất, cung cấp trang thiết bị cho đào tạo, dạy nghề của hệ thống các trường, trung tâm dạy ngh

- Các chương trình, giải quyết các vấn đề xã hội: giáo dục, giúp đỡ nâng cao điều kiện sống cho trẻ em khó khăn, phụ nữ nghèo, người già neo đơn; phòng chống, buôn bán phụ nữ và trẻ em; quản lý và hạn chế di dân vào thành phố; tuyên truyền, phòng ngừa và giảm thiểu tai nạn giao thông, hút thuốc lá,...

- Các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế: dự án tín dụng cho người nghèo, tạo công ăn việc làm, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ...

- Các chương trình, dự án môi trường: bảo vệ và cải thiện môi trường sống, môi trường thiên nhiên, nâng cao hiệu quả sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên...

- Các chương trình, dự án ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường: bảo vệ và cải thiện môi trường sống, môi trường thiên nhiên, nâng cao hiệu quả sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên...

- Các chương trình, dự án tập trung vào các vùng ngoại thành, nông thôn: phát triển nông thôn tổng hợp, nước sạch nông thôn, xử lý nước thải ô nhiễm, làng nghề gắn với chương trình nông thôn mới của Thành phố giai đoạn 2010-2020.

- Các chương trình, dự án trong lĩnh vực văn hóa: bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, giữ gìn và tôn tạo các di tích lịch s văn hóa.

- Các chương trình, dự án khác theo nhu cầu của các ngành, địa phương.

Các chương trình, dự án đăng ký kêu gọi nguồn vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, 16 Cát Linh, Đng Đa, Hà Nội, ĐT: 04 37347605, Fax: 04 38251733, email: Phanthuynga1l@yahoo.com trước ngày 28/2/2013 để tổng hợp và lập Danh mục dự án kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Trong quá trình lập, đề xuất dự án, nếu có khó khăn vướng mắc hoặc chưa rõ thông tin, xin liên hệ với Phòng Hợp tác và TTQT -Sở Kế hoạch và Đầu tư theo đa chỉ trên để được hướng dẫn cụ thể.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp các chương trình, dự án kêu gọi nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài từ các đơn vị; biên tập theo mẫu quy định; dịch sang tiếng Anh và đóng Quyển "Danh mục dự án kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài".

Kinh phí xây dựng Danh mục dự án kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài được lấy từ nguồn xúc tiến đầu tư của Thành phố giao cho SKế hoạch và Đầu tư.

Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện để công tác xúc tiến viện trợ đạt hiệu quả tốt.

(Xin gửi kèm mẫu đề cương dự án kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài).

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

(Phụ lục)

Đ CƯƠNG D ÁN KÊU GỌI VN VIỆN TRỢ PCPNN

1. Tên dự án:

2. Cơ quan chủ quản:

a) Địa chỉ liên lạc:...................................... b) số điện thoại/Fax:

3. Đơn vị thực hiện dự án:

a) Địa chỉ liên lạc:........................................ b) số điện thoại/Fax:

4. Thời gian dự kiến thực hiện dự án:

5. Địa điểm thực hiện dự án:

6. Tổng vốn của dự án:............................ USD

Trong đó:

Vốn viện trợ PCPNN không hoàn lại:........... nguyên tệ, tương đương….USD

- Vốn đối ứng:

+ Tiền mặt: VND tương đương với          USD

+ Hiện vật: tương đươngVND tương đương với…USD

I. Bối cảnh, sự cần thiết của dự án và cơ sở đề xuất nhà tài trợ.

1. Mô tả tóm tắt quy hoạch, kế hoạch phát triển của đơn vị thụ hưởng (cơ quan, ngành, lĩnh vực) liên quan đến nội dung của dự án và sự cần thiết, vai trò, vị trí của dự án trong quy hoạch, kế hoạch đó.

2. Khái quát các chương trình, dự án khác đã và đang thực hiện bằng những nguồn vốn khác nhau nhằm mục đích hỗ trợ giải quyết các vấn đề có liên quan của đơn vị đề xuất dự án.

3. Tính phù hợp của mục tiêu dự án với chính sách và định hướng ưu tiên hiện nay.

4. Khái quát những vấn đề cần giải quyết trong phạm vi của dự án đề xuất.

5. Nêu rõ những đối tượng thụ hưởng trực tiếp của dự án đề xuất.

II. Các mục tiêu của dự án

1. Mục tiêu dài hạn:

2. Mục tiêu ngắn hạn:

III. Các kết quả chủ yếu của dự án

Kết quả dự kiến đạt được của dự án và các chỉ số đo lường các kết quả đó (theo từng cu phn, hạng mục nếu có).

IV. Hạng mục, hoạt động chủ yếu và dự kiến phân bổ nguồn lực của dự án

Mô tả tóm tắt các cấu phần, hạng mục, hoạt động chủ yếu theo từng kết quả dự kiến của dự án (trong đó nêu rõ từng kết quả theo từng cấu phần, hạng mục) và nguồn lực dự kiến tương ứng.

V. Cơ chế tài chính trong nước đối với dự án

1. Vốn viện trợ PCPNN:

- Vốn viện trợ PCPNN:....................................... nguyên tệ, tương đương...................... USD

2. Vốn đối ứng:

Vốn đối ứng:.................................. VND

Trong đó: -Hiện vật: tương đương.................................... VND Tiền mặt:.......................... VND

VI. Tổ chức quản lý thực hiện dự án

1. Phương thức tổ chức quản lý thực hiện dự án.

2. Khái quát cơ chế làm việc, quan hệ giữa các cơ quan: cơ quan chủ quản, chủ dự án, Ban quản lý dự án, nhà tài trợ và các bên tham gia khác để thực hiện và quản lý dự án.

3. Năng lực tổ chức, quản lý thực hiện của chủ dự án dự kiến sẽ được giao thực hiện dự án, bao gồm cả năng lực tài chính.

VII. Phân tích sơ bộ tính khả thi của dự án (về kinh tế, tài chính, công nghệ, năng lực tổ chức thực hiện)

VIII. Phân tích sơ bộ hiệu quả dự án

1. Đánh giá hiệu quả trực tiếp đối với đơn vị thực hiện.

2. Đánh giá tác động kinh tế, xã hội và môi trường đối với ngành, lĩnh vực và địa phương,

3. Đánh giá tính bền vững của dự án sau khi kết thúc.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1060/UBND-TNMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1060/UBND-TNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2013
Ngày hiệu lực01/02/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1060/UBND-TNMT chương trình dự án kêu gọi viện trợ phi chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1060/UBND-TNMT chương trình dự án kêu gọi viện trợ phi chính phủ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1060/UBND-TNMT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thị Bích Ngọc
        Ngày ban hành01/02/2013
        Ngày hiệu lực01/02/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1060/UBND-TNMT chương trình dự án kêu gọi viện trợ phi chính phủ

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1060/UBND-TNMT chương trình dự án kêu gọi viện trợ phi chính phủ

              • 01/02/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/02/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực