Công văn 1061/UBDT-CSDT

Công văn 1061/UBDT-CSDT năm 2017 về góp ý dự thảo Đề án theo Quyết định 2085/QĐ-TTg tỉnh Tuyên Quang do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1061/UBDT-CSDT 2017 góp ý dự thảo Đề án theo Quyết định 2085/QĐ-TTg Tuyên Quang


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1061/UBDT-CSDT
V/v góp ý dự thảo Đề án theo Quyết định 2085/QĐ-TTg tỉnh Tuyên Quang

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Phúc đáp công văn số 2888/UBND-KGVX ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thm tra Đề án thực hiện chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Sau khi nghiên cứu, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

1. Dự tho Đề án thực hiện chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Tuyên Quang cơ bản đã thực hiện theo quy định tại Quyết định 2085/QĐ-TTg và hướng dẫn tại Thông tư số 2085/QĐ-TTg hỗ trợ kinh tế xã hội vùng dân tộc">02/2017/TT-UBDT ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban Dân tộc.

2. Một số ý kiến góp ý cụ thể:

- Nội dung Đề án cần làm rõ quy trình, thủ tục thực hiện rà soát đối tượng thụ hưởng chính sách. Phân tích nguyên nhân đối tượng có nhu cầu hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán lớn hơn nhiều so với nhu cầu còn lại sau khi thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg (hộ có nhu cầu hỗ trợ nước sinh hoạt còn lại sau khi thực hiện chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg là 7.861 hộ).

-Tại điểm 5.1.3, khoản 5, phần thứ 3 (hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi): Đề nghị bổ sung số hộ và nhu cầu vốn vay hỗ trợ đất sản xuất, chuyn đi nghề.

Tại điểm 4.2, khoản 4, phần thứ 3 (hỗ trợ bố trí, sắp xếp ổn định dân cư): Đề nghị đưa ra khỏi Đề án các dự án định canh định cư tập trung và các dự án xen ghép mới phát sinh chưa được phê duyệt trong quyết định 1342/QĐ-TTg Rà soát bổ sung nhu cầu vốn của các dự án định canh định cư xen ghép đang thực hiện dở dang cần tiếp tục đầu tư.

- Tiếp tục thực hiện rà soát, bổ sung vào Đề án nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh đối với hộ nghèo ở xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn theo quy định tại Khoản 3, Điều 6, Thông tư số 2085/QĐ-TTg hỗ trợ kinh tế xã hội vùng dân tộc">02/2017/TT-UBDT ngày 22/5/2017 của Ủy ban Dân tộc.

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động, lồng ghép thực hiện các chính sách tại Quyết định 2085/QĐ-TTg vào các chương trình, dự án trên địa bàn và cân đi ngân sách địa phương thực hiện. Việc bố trí nguồn vốn thực hiện các chính sách tại Quyết định 2085/QĐ-TTg phải đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và phân kỳ cụ thể trong kế hoạch đầu tư công trung hạn hàng năm đ có căn cứ trin khai thực hiện.

Do ngân sách Trung ương còn nhiều khó khăn trước mắt chưa đáp ứng với nhu cầu của các địa phương, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, lựa chọn đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định 2085/QĐ-TTg đúng với quy định, ưu tiên những hộ, những địa bàn khó khăn hơn thực hiện trước, đảm bảo tính chính xác của số liệu, tính khả thi, khn trương hoàn thiện, phê duyệt Đề án đ triển khai thực hiện và gửi Ủy ban Dân tộc để làm cơ sở bố trí vốn 2018 và các năm tiếp theo.

Trên đây là ý kiến của Ủy ban Dân tộc về đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của tỉnh Tuyên Quang./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (đ
b/c);
- Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu VT, CSDT (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ
CHỦ NHIỆM
Đinh Quế Hải

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1061/UBDT-CSDT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1061/UBDT-CSDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/10/2017
Ngày hiệu lực 05/10/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1061/UBDT-CSDT 2017 góp ý dự thảo Đề án theo Quyết định 2085/QĐ-TTg Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1061/UBDT-CSDT 2017 góp ý dự thảo Đề án theo Quyết định 2085/QĐ-TTg Tuyên Quang
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1061/UBDT-CSDT
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
Người ký Đinh Quế Hải
Ngày ban hành 05/10/2017
Ngày hiệu lực 05/10/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1061/UBDT-CSDT 2017 góp ý dự thảo Đề án theo Quyết định 2085/QĐ-TTg Tuyên Quang

Lịch sử hiệu lực Công văn 1061/UBDT-CSDT 2017 góp ý dự thảo Đề án theo Quyết định 2085/QĐ-TTg Tuyên Quang

  • 05/10/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 05/10/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực