Công văn 10638/BKHĐT-TH

Công văn 10638/BKHĐT-TH năm 2015 về thời gian phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 -2020 và phân bổ vốn năm 2016 cho dự án khởi công mới do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10638/BKHĐT-TH thời gian duyệt phát triển kinh tế xã hội kế hoạch đầu tư công phân bổ vốn dự án khởi công mới


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10638/BKHĐT-TH
V/v thời gian phê duyệt KHPTKTXH, KH đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 -2020 và phân bổ vốn năm 2016 cho dự án KCM

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao;
- Hội đồng nhân dân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-
y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách Xã hội.

 

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương; Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước (dưới đây gọi tắt là các Bộ, ngành trung ương và địa phương) về thời gian phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và việc bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2016 cho các dự án khởi công mới như sau:

I. THỜI GIAN PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2016 - 2020

Thực hiện kết luận Bộ Chính trị tại văn bản số 11688-CV/VPTW ngày 25 tháng 9 năm 2015, kết luận số 116-KL/TW ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Ban chấp hành Trung ương về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2015; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán NSNN năm 2016, sau Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII, Chính phủ sẽ trình Quốc hội thông qua Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và Báo cáo Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của quốc gia (dự kiến vào tháng 3 năm 2016). Theo đó, thời gian trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của Bộ, ngành trung ương và địa phương thực hiện như sau:

1. Thi gian phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

a) Đối với các Bộ, ngành trung ương: Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Chương trình hành động của Chính phủ, xây dựng kế hoạch hành động triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của ngành, lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

b) Đối với các địa phương:

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ Nghị quyết của Đại hội Đảng Bộ Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020, xây dựng, hoàn chỉnh, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của cấp mình tại Kỳ họp Hội đồng nhân dân tháng 12 năm 2015 hoặc Kỳ họp đầu tiên năm 2016.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp dưới xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của cấp mình.

2. Thi gian phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020

Trong thời gian từ nay đến khi Quốc hội thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của quốc gia (dự kiến vào tháng 3 năm 2016), Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ dự kiến phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN trung hạn 5 năm 2016 - 2020 cho các Bộ, ngành trung ương và địa phương. Sau khi Thủ tướng Chính phủ thông qua dự kiến phương án phân bổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo số kiểm tra cho các Bộ, ngành trung ương và địa phương.

Căn cứ dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ các cấp của địa phương về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, các Bộ, ngành trung ương và địa phương dự kiến phương án phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2016 - 2020 theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2016 - 2020 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trên cơ sở phương án phân bổ của các Bộ, ngành trung ương và các địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tổng hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 báo cáo Chính phủ trình Quốc hội.

Sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020, các Bộ, ngành trung ương và địa phương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của Bộ, ngành trung ương và địa phương.

Về thời gian cụ thể triển khai các nhiệm vụ trên tại các Bộ, ngành trung ương và địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo sau.

II. VỀ THỜI GIAN PHÊ DUYỆT QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI ĐỂ BỐ TRÍ VỐN KẾ HOẠCH NĂM 2016

1. Về thời gian phê duyệt quyết định đầu tư các dự án khởi công mới năm 2016

Do năm 2015 là năm đầu thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và Luật Xây dựng (sửa đổi) với nhiều nội dung mới; để có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng Chính phủ đã cho phép sau khi các Bộ, ngành trung ương và địa phương bố trí vốn kế hoạch năm 2016 theo thứ tự ưu tiên quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 99/2015/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2015 về dự toán NSNN năm 2016 và Nghị quyết số 101/2015/QH13 ngày 14 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2016 (ưu tiên tập trung vốn kế hoạch năm 2016 để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các chương trình, dự án, công trình trọng điểm quốc gia, các công trình cấp thiết đang đầu tư dở dang; vốn đối ứng cho các dự án ODA, dự án hợp tác công tư (PPP), xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản và thu hồi vốn ứng trước); phần còn lại được phép bố trí vốn cho các dự án khởi công mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư đến ngày 31 tháng 3 năm 2016.

Các cấp ra Quyết định giao vốn kế hoạch đầu tư công năm 2016 cho các dự án khởi công mới sau khi có quyết định đầu tư dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt đến thời hạn nói trên.

2. Đối với các dự án đã có quyết định đầu tư trước ngày Luật Đầu tư công có hiệu lực (ngày 01 tháng 01 năm 2015), chưa có trong kế hoạch đầu tư được cp có thẩm quyền phê duyệt

Các cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công. Việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2016 cho các dự án này được thực hiện như sau:

a) Đối với các dự án chủ trương đầu tư không có thay đổi so với Quyết định đầu tư đã được phê duyệt trước khi Luật Đầu tư công có hiệu lực: cấp có thẩm quyền bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2016 cho dự án theo Quyết định đầu tư đã được phê duyệt.

b) Đối với dự án có chủ trương đầu tư dự án khác với Quyết định đầu tư đã được phê duyệt: cấp có thẩm quyền phê duyệt lại Quyết định đầu tư dự án theo đúng chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cấp có thẩm quyền chỉ giao kế hoạch đầu tư công năm 2016 cho dự án đến ngày 31 tháng 3 năm 2016 đã phê duyệt lại quyết định đầu tư.

3. Đối vi dự án khởi công mới phê duyệt quyết định đầu tư trong năm 2015 khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư

Các Bộ, ngành trung ương và địa phương phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc phê duyệt quyết định đầu tư không đúng quy định của Luật Đầu tư công (vi phạm các hành vi bị cấm của Luật Đầu tư công).

Chỉ được phép bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2016 cho các dự án này sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư đến thời hạn 31 tháng 03 năm 2016.

4. Đối với dự án đã được phê duyệt quyết định đầu tư, sử dụng nguồn vốn khác ngoài nguồn vốn đầu tư công, nay nếu chuyển sang sử dụng vốn đầu tư công từ kế hoạch năm 2016 để thực hiện: Các Bộ, ngành trung ương và địa phương phải tiến hành thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt lại quyết định đầu tư đến ngày 31 tháng 3 năm 2016 theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Bộ, ngành trung ương và địa phương căn cứ các quy định nêu trên, hướng dẫn các cấp dưới và đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện.

2. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ảnh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng;
- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Phó Chủ tịch Quốc hội;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- V
ăn phòng Quốc hội;
- Các Ủy ban: KT, TCNS của Quốc hội;
- Các đoàn đại biểu Quốc hội các t
nh, thành phố trực thuộc trung ương;
- VPCP;
- Bộ Tài chính;
- Lãnh đạo Bộ;
- S
KH&ĐT các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị liên quan trong Bộ;
- Lưu: VT, Vụ TH (5 bản).

BỘ TRƯỞNG
Bùi Quang Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10638/BKHĐT-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10638/BKHĐT-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2015
Ngày hiệu lực30/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 10638/BKHĐT-TH thời gian duyệt phát triển kinh tế xã hội kế hoạch đầu tư công phân bổ vốn dự án khởi công mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10638/BKHĐT-TH thời gian duyệt phát triển kinh tế xã hội kế hoạch đầu tư công phân bổ vốn dự án khởi công mới
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10638/BKHĐT-TH
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýBùi Quang Vinh
        Ngày ban hành30/11/2015
        Ngày hiệu lực30/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 10638/BKHĐT-TH thời gian duyệt phát triển kinh tế xã hội kế hoạch đầu tư công phân bổ vốn dự án khởi công mới

           Lịch sử hiệu lực Công văn 10638/BKHĐT-TH thời gian duyệt phát triển kinh tế xã hội kế hoạch đầu tư công phân bổ vốn dự án khởi công mới

           • 30/11/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/11/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực