Công văn 1067/BTC-QLCS

Công văn 1067/BTC-QLCS năm 2016 về phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất do Bộ Quốc phòng quản lý, sử dụng trên địa bàn các tỉnh: Cao Bằng, Điện Biên, Sơn La, Bà Rịa-Vũng Tàu và Cà Mau do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1067/BTC-QLCS phương án sắp xếp lại xử lý cơ sở nhà đất 2016


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1067/BTC-QLCS
V/v phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất do Bộ Quốc phòng quản lý, sử dụng trên địa bàn các tỉnh: Cao Bằng, Điện Biên, Sơn La, Bà Rịa-Vũng Tàu Cà Mau

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Quốc phòng

Trả lời Công văn số 9392/BCĐ-DT; Công văn số 9393/BCĐ-DT; Công văn số 9395/BCĐ-DT; Công văn số 9396/BCĐ-DT và Công văn số 9398/BCĐ-DT ngày 15/10/2015 của Bộ Quốc phòng về phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý, sử dụng trên địa bàn các tỉnh: Cao Bằng, Điện Biên, Sơn La, Bà Rịa-Vũng Tàu và Cà Mau như sau:

1. Đối với 108 cơ sở nhà đất tại tỉnh Cao Bằng: Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Thống nhất giữ lại tiếp tục sử dụng 108 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích đất 1.620.241 m2, diện tích sàn xây dựng 110.755 m2 sử dụng cho nhiệm vụ quốc phòng do Quân khu 1 và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thuộc Bộ Quốc phòng đang quản lý, sử dụng.

Chi tiết theo Phụ lục đính kèm Công văn số 9392/BCĐ-DT ngày 15/10/2015 của Bộ Quốc phòng.

2. Đối với 94 cơ sở nhà đất tại tỉnh Điện Biên: Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

a) Thống nhất giữ lại tiếp tục sử dụng 74 cơ sở nhà, đất và một phần của 09 cơ sở nhà đất với tổng diện tích đất 4.163.190 m2, diện tích sàn xây dựng 130.659 m2 sử dụng cho nhiệm vụ quốc phòng do các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đang quản lý, sử dụng.

b) Chuyển giao cho địa phương quản lý:

- Một phần của 07 cơ sở nhà, đất với diện tích đất 83.433 m2, diện tích sàn xây dựng 10.066 m2 thuộc Quân khu 2 đang quản lý, theo chính sách nhà ở, đất ở của gia đình quân nhân.

- 11 cơ sở nhà, đất và một phần của 02 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích đất 388.103 m2, diện tích sàn xây dựng 4.413 m2 thuộc Quân khu 2 Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đang quản , để phát triển kinh tế xã hội

- Một phần của 02 cơ sở nhà đất với diện tích 17.508 m2 do Quân khu 2 và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng quản lý đang bị lấn chiếm.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm Công văn số 9393/BCĐ-DT ngày 15/10/2015 của Bộ Quốc phòng).

3. Đối với 64 cơ sở nhà đất tại tỉnh Sơn La: Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

a) Thống nhất giữ lại tiếp tục sử dụng 45 cơ sở nhà, đất và một phần của 13 cơ sở nhà, đất với tổng điện tích đất 10.829.016 m2, diện tích sàn xây dựng 108.667 m2 sử dụng cho nhiệm vụ quốc phòng do các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đang quản lý, sử dụng.

b) Chuyển mục đích làm trụ sở công trình sự nghiệp: Một phần của 02 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích đất 10.948 m2 do Quân khu 2 đang quản lý.

c) Chuyển giao cho địa phương quản lý:

+ 02 cơ sở nhà, đất và một phần của 10 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích đất 84.638 m2 do Quân khu 9 và Quân chủng Phòng không-Không quân đang quản lý, theo chính sách nhà ở, đất ở.

+ 04 cơ sở và một phần của 03 cơ sở nhà, đất với tổng điện tích đất 1.954.627 m2 do Quân khu 2, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Quân chủng PK-KQ quản lý, để phát triển kinh tế-xã hội.

+ Một phần của 01 cơ sở nhà, đất với diện tích 15.280 m2 do Quân khu 2 quản lý, đang bị lấn chiếm.

d) Bộ Quốc phòng có trách nhiệm thu hồi lại một phần của 03 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích đất 252.620 m2 do Quân khu 2 và Quân chủng Phòng không-Không quân quản lý đang bị lấn chiếm.

Chi tiết theo Phụ lục đính kèm Công văn số 9395/BCĐ-DT ngày 15/10/2015 của Bộ Quốc phòng.

4. Đối với 126 cơ sở nhà đất tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

a) Thống nhất giữ lại tiếp tục sử dụng 108 cơ sở nhà, đất và một phần của 13 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích đất 17.662.553 m2, diện tích sàn xây dựng 301.159 m2 sử dụng cho nhiệm vụ quốc phòng do các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đang quản lý, sử dụng.

b) Chuyển giao cho địa phương quản lý:

- 02 cơ sở và một phần của 09 cơ sở nhà đất với tổng diện tích đất 179.611 m2, diện tích sàn xây dựng 540 m2 do các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đang quản lý, theo chính sách nhà ở, đất ở.

- 03 cơ sở và một phần của 02 cơ sở với tổng diện tích đất 131.073 m2, diện tích sàn xây dựng 13.109 m2 do Quân khu 7; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đang quản lý, để phát triển kinh tế-xã hội.

c) Bộ Quốc phòng có trách nhiệm thu hồi:

- Một phần của 07 cơ sở nhà, đất do các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đang quản lý bị lấn chiếm với tổng diện tích đất 4.439.419 m2.

- Một phần của 01 cơ sở nhà, đất thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng với diện tích đất 1.200 m2 cho thuê, cho mượn.

Chi tiết theo Phụ lục đính kèm Công văn số 9396/BCĐ-DT ngày 15/10/2015 của Bộ Quốc phòng.

5. Đối với 59 cơ sở nhà đất tại tỉnh Cà Mau: Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

a) Thống nhất giữ lại tiếp tục sử dụng 52 cơ sở nhà, đất và một phần của 06 cơ sở nhà đất với tổng diện tích đất 2.176.232 m2, diện tích sàn xây dựng 62.143 m2 sử dụng cho nhiệm vụ quốc phòng do các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đang quản lý, sử dụng.

b) Chuyển giao cho địa phương quản lý:

+ Một phần của 04 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích 17.726 m2 do Quân khu 9 đang quản lý, theo chính sách nhà ở, đất ở.

+ 01 cơ sở nhà, đất với diện tích 10.113,5 m2 do Quân khu 9 đang quản lý, để phát triển kinh tế-xã hội.

c) Bộ Quốc phòng có trách nhiệm thu hồi:

- Một phần của 02 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích 281.882 m2 do Quân khu 9 đang cho thuê, cho mượn.

- Một phần của 01 cơ sở nhà, đất với diện tích 98 m2 do Quân khu 9 đang quản lý, bị lấn chiếm.

Chi tiết theo Phụ lục đính kèm Công văn số 9398/BCĐ-DT ngày 15/10/2015 của Bộ Quốc phòng

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính, đề nghị Bộ Quốc phòng tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các tỉnh: Cao Bằng, Điện Biên, Sơn La, Bà Rịa-Vũng Tàu và Cà Mau;
- Vụ I;
- Lưu: VT, QLCS. (12b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1067/BTC-QLCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1067/BTC-QLCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/01/2016
Ngày hiệu lực21/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1067/BTC-QLCS phương án sắp xếp lại xử lý cơ sở nhà đất 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1067/BTC-QLCS phương án sắp xếp lại xử lý cơ sở nhà đất 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1067/BTC-QLCS
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Hữu Chí
        Ngày ban hành21/01/2016
        Ngày hiệu lực21/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1067/BTC-QLCS phương án sắp xếp lại xử lý cơ sở nhà đất 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1067/BTC-QLCS phương án sắp xếp lại xử lý cơ sở nhà đất 2016

              • 21/01/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 21/01/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực