Công văn 1074TCT/DNK

Công văn số 1074TCT/DNK về việc hướng dẫn chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1074TCT/DNK hướng dẫn chính sách thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1074TCT/DNK
V/v: Hướng dẫn chính sách thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 48 CT/TTr ngày 31/01/2005 của Cục thuế tỉnh Cà Mau về việc hướng dẫn chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 2, Mục I, Phần A Thông tư số 79/2000/NĐ-CP">122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Điểm 2, Mục I, Phần A Thông tư số 26/2001/NĐ-CP30/1998/NĐ-CP">18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp thì: cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT và thuế TNDN.

Theo quy định tại Điểm 2, Mục I Thông tư số 78/2001/NĐ-CP">05/2002/TT-BTC ngày 17/01/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2001/NĐ-CP ngày 23/10/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế Thu nhập đối với người có thu nhập cao thì: đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh tế thì các khoản tiền công, tiền lương, tiền thù lao là thu nhập chịu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Căn cứ các quy định nêu trên đề nghị Cục thuế kiểm tra và giải quyết theo hướng sau:

- Nếu Công ty TNHH Tài Lợi ký hợp đồng kinh tế thuê các cá nhân, nhóm cá nhân không phải là lao động của Công ty làm dịch vụ vận chuyển cát, đá bằng xà lan, tàu kéo, cần cẩu trong đó: cá nhân, nhóm cá nhân tự trang trải chi phí, tự chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện hợp đồng… thì cá nhân, nhóm cá nhân thực hiện dịch vụ cho Công ty thuộc đối tượng phải nộp thuế GTGT và thuế TNDN.

- Nếu Công ty ký hợp đồng lao động với cá nhân, cá nhân chỉ thực hiện công việc theo chuyên môn nghiệp vụ, các chi phí thực hiện dịch vụ do Công ty trang trải thì thu nhập trả cho cá nhân thực hiện dịch vụ theo hợp đồng thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập của người có thu nhập cao. Thuế thu nhập của người có thu nhập cao tính trên thu nhập của từng cá nhân.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC); DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1074TCT/DNK

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1074TCT/DNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/04/2005
Ngày hiệu lực 13/04/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1074TCT/DNK hướng dẫn chính sách thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1074TCT/DNK hướng dẫn chính sách thuế
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1074TCT/DNK
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành 13/04/2005
Ngày hiệu lực 13/04/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 1074TCT/DNK hướng dẫn chính sách thuế

Lịch sử hiệu lực Công văn 1074TCT/DNK hướng dẫn chính sách thuế

  • 13/04/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 13/04/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực