Công văn 1078/UBND-ĐT

Công văn 1078/UBND-ĐT năm 2020 về điều tra, đánh giá các vùng đất ngập nước thuộc địa bàn thành phố Hà Nội quản lý

Nội dung toàn văn Công văn 1078/UBND-ĐT 2020 điều tra đánh giá các vùng đất ngập nước thuộc thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1078/UBND-ĐT
V/v điều tra, đánh giá các vùng đất ngập nước thuộc địa bàn thành phố Hà Nội quản lý

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, Ngành;
-
UBND các quận, huyện và thị xã Sơn Tây.

Đ đảm bảo hiệu quả trong việc t chức trin khai thực hiện Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước. Trên cơ sở đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường và căn cứ chức năng nhiệm vụ của các Sở, Ban, Ngành, y ban nhân dân các quận, huyện, thị xã Sơn Tây, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

I. Phân công triển khai Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì rà soát điều tra, kiểm kê, đánh giá và thực hiện quan trắc chất lượng môi trường nước, trầm tích, chế độ thủy văn, đa dạng sinh học và mi đe dọa tại các vùng đất ngập nước chưa thực hiện trên địa bàn Thành ph.

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 22/10/2018 của UBND thành ph Hà Nội về việc bảo tồn các cá thể Giải Sin hoe - rùa Hoàn Kiếm tại các hồ Đồng Mô, Xuân Khanh.

- Căn cứ kết quả điều tra, kiểm tra nghiên cứu đề xuất chuyển đổi, chuyển hạng, chuyển cấp các khu bảo tồn đất ngập nước cấp quốc gia, cấp tỉnh có toàn bộ diện tích thuộc địa bàn quản lý trong trong trường hợp vùng đất ngập nước trên địa bàn Thành phố đáp ứng các tiêu chí của vùng đất ngập nước cấp quốc gia.

- Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thành lập khu bảo tồn đất ngập nước cấp quốc gia; Chủ trì tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập, chuyển đổi đối với khu bảo tồn đất ngập nước cấp tỉnh (nếu có).

- Chủ trì xây dựng dự thảo báo cáo về vùng đất ngập nước quan trọng trên địa bàn Thành phố trình Ủy ban nhân dân Thành phố để gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20/11/2020.

- Căn cứ kết quả điều tra khảo sát và triển khai các nhiệm vụ, đưa cơ sở dữ liệu về các vùng đất ngập nước vào cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học của Thành phố.

- Tham gia góp ý trong việc xây dựng quy hoạch Thành phố để lồng ghép nội dung bảo tồn và phát trin bền vững các vùng đất ngập nước, danh mục các vùng đất ngập nước quan trọng vào quy hoạch cấp Thành phố.

- Tham gia góp ý việc xây dựng Quy chế phối hợp quản lý vùng đất ngập nước quan trọng trên địa bàn Thành phố.

2. Sở Quy hoạch - Kiến trúc:

Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ động việc lồng ghép nội dung bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước, danh mục các vùng đất ngập nước quan trọng vào quá trình xây dựng quy hoạch cấp Thành phố.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì xây dựng và trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế phối hợp quản lý vùng đất ngập nước quan trọng trên địa bàn Thành phố đảm bảo cơ chế chia sẻ lợi ích giữa các bên liên quan trong việc sử dụng dịch vụ hệ sinh thái vùng đất ngập nước quan trọng.

- Tiếp tục chủ trì, triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 22/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc bảo tồn các cá thể Giải Sin hoe - rùa Hoàn Kiếm tại các hồ Đồng Mô, Xuân Khanh.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc quản lý và cung cấp thông tin, số liệu điều tra cơ bản liên quan đến vùng đất ngập nước quan trọng thuộc phạm vi quản lý của Thành phố.

4. S Kế hoạch - Đầu tư:

Trong quá trình thẩm các dự án đầu tư tham mưu trình UBND Thành phố không phê duyệt các dự án đầu tư gây tổn hại đến chức năng, dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước, làm thay đổi đặc tính sinh thái vùng đất ngập nước quan trọng của Thành phố.

5. Sở Tài chính:

Hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành lập đề cương dự toán và thẩm định đề cương dự toán trình y ban nhân dân Thành phố phê duyệt theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

6. Các Sở, Ban, Ngành khác

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động rà soát các vùng đất quan trọng của Thành phố; phối hợp với các đơn vị trong việc thực hiện quản lý hoạt động bảo tồn và sử dụng bền vững vùng đất ngập nước quan trọng có trên địa bàn và trong việc điều tra, kiểm kê vùng đất ngập nước.

7. Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thị xã Sơn Tây:

- Thực hiện tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học cho cộng đồng sống trong, xung quanh vùng đất ngập nước quan trọng của Thành phố.

- Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành trong việc thực hiện quản lý hoạt động bảo tồn và sử dụng bền vững vùng đất ngập nước quan trọng có trên địa bàn và trong việc điều tra, kiểm kê vùng đất ngập nước.

II. Thực hiện xây dựng Dự thảo báo cáo về các vùng đất ngập nước của Ủy ban nhân dân Thành phố gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trên cơ sở các nội dung được phân công, các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã Sơn Tây gửi báo cáo kết quả thực hiện đến Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 15/11/2020.

UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND TP (để b/cáo);
- PCT UBND TP Nguyễn Thế Hùng;
- CVP, PCVP Phạm Văn Chiến;
- TH, ĐT (thực, trà, tịnh);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1078/UBND-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1078/UBND-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2020
Ngày hiệu lực31/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1078/UBND-ĐT

Lược đồ Công văn 1078/UBND-ĐT 2020 điều tra đánh giá các vùng đất ngập nước thuộc thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1078/UBND-ĐT 2020 điều tra đánh giá các vùng đất ngập nước thuộc thành phố Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1078/UBND-ĐT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thế Hùng
        Ngày ban hành31/03/2020
        Ngày hiệu lực31/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1078/UBND-ĐT 2020 điều tra đánh giá các vùng đất ngập nước thuộc thành phố Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1078/UBND-ĐT 2020 điều tra đánh giá các vùng đất ngập nước thuộc thành phố Hà Nội

              • 31/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực